Navigacija

prof. dr Miloš Arsenović
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene redovni profesor 18. decembar 2013.
Matematička analiza i primjene vanredni profesor 25. maj 2006.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP001 Odabrana poglavlja matematičke analize
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MOS307 Teorija mjere i integracije
1C09MNS292 Realne i kompleksne funkcije
1C09MOS305 Funkcionalna analiza
1C09MOS307 Teorija mjere i integracije
Akademske studije trećeg ciklusa
3RA Realna analiza
3TLPD Topološki linearni prostori i distribucije
3FAPAF Furijeova analiza i prostori analitičkih funkcija