Navigacija

prof. dr Saša Pavlović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
053/292-020
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline redovni profesor 28. februar 2019.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MSOL1 Solfeđo 1
13MSOL2 Solfeđo 2
13MSOL5 Solfeđo 5
13MSOL6 Solfeđo 6
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPSOL2 Solfeđo 2
13MTPSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL7 Solfeđo 7
13MTPSOL8 Solfeđo 8
MKDMS3 Metodika solfeđa 3
MKDMS4 Metodika solfeđa 4
MMTPMS1 Metodika solfeđa 1
MMTPMS2 Metodika solfeđa 2
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
MTS3MS Tematski seminar 3 - Metodika solfeđa
MTS4MS Tematski seminar 4 - Metodika solfeđa

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Aplikacija Sight Reading Factory - digitalizacija disciplina pevanje i čitanje s lista

    DOI 10.5937
    Časopis ARTEFACT
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Volumen Vol. 4
    Strana od 1
    Strana do 13
    Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2406-3134

    Smart Music kao interaktivno nastavno sredstvo u nastavi muzičke pismenosti

    Časopis Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 111
    Strana do 126

    Obrazovni softver Malleus sa stanovišta nastave solfeđa

    Časopis NAŠA ŠKOLA
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Volumen XXIV
    Strana od 95
    Strana do 111

    KOMPARATIVNA ANALIZA NA KURIKULUMOT VO REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA SRPSKA NA PRIMEROT: ANALIZA NA NASTAVNITE PROGRAMI PO MUZIČKO OD I DO III ODDELENIE

    Časopis Vospitanie spisanie za obrazovna teorija i praktika
    Godina 2014
    Autori Lenče Nasev i Saša Pavlović
    Volumen 9
    Broj 13
    Strana od 105
    Strana do 116
    Veb adresa file:///C:/Users/Administrator/Downloads/775-1-1508-1-10-20141121%20(1).pdf

Radovi sa skupova

    Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića, rad štampan u zborniku izvoda radova

    Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
    DOI ISBN 978-99938-27-29-0
    Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Apstrakti. Akademija umjetnosti, Banja Luka,
    Godina 2019
    Autori Sanda Dodik, Zoran Nikolić i Saša Pavlović
    Strana od 44

    Smisao, faze i načini rada na dvoslojnim muzičkim primerima po uzoru na srpsko narodno dvoglasno pevanje

    Naučni skup Devetnaesti pedagoški forum scenskih umetnosti - Međunarodni interdisciplinarni stručno-umetnički naučni skup
    Publikacija Zbornik radova XIX pedagoškog foruma scenskih umetnosti, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti i Srpski forum za istraživanje u muzičkoj pedagogiji Fakultet muzičke umetnosti
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 35
    Strana do 47

    Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta

    Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena pedagogija u svijetlu sadašnjih i budućih promjena 5
    Publikacija Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga - Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 358
    Strana do 372

    Mogućnosti primene informaciono komunikacionih tehnologija u realizaciji nastave predmeta Muzička kultura (predmetno područje- slušanje muzike)

    Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Tematski zbornik radova
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 557
    Strana do 572

    Kadenca – od klišea do improvizacije

    Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Tematski zbornik radova
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 594
    Strana do 612

    Horska dela Vlade S. Miloševića za decu

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 18
    Strana do 31

    Bosanske elegije Vlade S. Miloševića i Ranka Risojevića („Iz dumača i šuma modrih – XIV bosanska elegija)

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović i David Mastikosa
    Strana od 60
    Strana do 74

    Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj

    Naučni skup INFOTEH - JAHORINA 2016
    Publikacija Zbornik radova XV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFO-TEH Jahorina, Elektro-tehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 639
    Strana do 642
    Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-4/RSS-4-1.pdf

    Modernizacija nastavnog programa i nastave za predmet Muzička kultura u Republici Srpskoj (prvi razred gimnazije)

    Naučni skup Balkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
    Publikacija Zbornik radova Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 209
    Strana do 219

    Bosanske narodne pjesme Vlade S. Miloševića sa stanovišta nastave ritma

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 511
    Strana do 526

    Ples kao element nastave solfeđa

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik radova XIV pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2012
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 21
    Strana do 34

    Vlado S. Milošević – Bosanske narodne pjesme - etnomuzikološke analize seoskog pevanja

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Zbornika radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
    Godina 2012
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 30
    Strana do 44

    Reljefno-tačkasto muzičko pismo – imperativ u procesu muzičkog opismenjavanja slepih

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik radova XIII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 158
    Strana do 172

    Pjesme sa Zmijanja Vlade Miloševića kao primeri sa elementima muzičkog folklora u nastavi solfeđa

    Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Banja Luka
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 613
    Strana do 629

    Edukativni softveri u nastavi solfeđa

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik XII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2010
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 205
    Strana do 216

    Vlado S. Milošević nastavnik solfeđa

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
    Godina 2010
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 11
    Strana do 29

    Promocija umetničke muzike kroz nastavu solfeđa

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2009
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 60
    Strana do 76

    Završne melodijske formule srpskog crkvenog i narodnog pevanja - kao činioci afirmacije tonaliteta

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2007
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 131
    Strana do 142

    Vlado S. Milošević – Tri put ''Gospodi pomiluj''

    Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
    Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banja Luka i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
    Godina 2007
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 155
    Strana do 169

    Pokreti u melodici srpskog crkvenog pojanja

    Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
    Publikacija Zbornik VIII pedagoškog foruma. Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
    Godina 2006
    Autori Saša Pavlović
    Strana od 8
    Strana do 15

Knjige

    Solfeđo 1 – repetitorijum

    Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802216-00-6
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige pomoćni udžbenik

    Solfeđo 3 +

    Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802216-01-3
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 58

    Prvi gudački kvartet - Vlado S. Milošević

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci; Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802206-23-6
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 52

    Kameni spavač, poema za gudački kvartet i recitatora – Vlado S. Milošević.

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802206-22-9
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 52

    Četvrti gudački kvartet – Vlado S. Milošević

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802206-26-7
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 53

    Treći gudački kvartet – Vlado S. Milošević

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802206-25-0
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 65

    Drugi gudački kvartet – Vlado S. Milošević

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
    ISBN ISMN 979-0-802206-23-3
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović
    Tip knjige ostale nastavne publikacije
    Broj strana 87

Umjetnički radovi

    Partiture iz paučine - Vlado S. Milošević ; nosač zvuka

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske.
    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Vlado S. Milošević - Gudački kvarteti nosač zvuka

    Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske.
    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Solfeđo 1 - repetitorijum - nosač zvuka

    Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Šljiva – Spiritus movens - nosač zvuka

    Izdavač RTRS
    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - projekat Muzički karavan

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - projekat Muzički karavan

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2018
    Autori Saša Pavlović

    Duni mi, duni

    Tip Muzičko delo
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Predstavljanje autorskih kompozicija

    Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2017
    Autori Saša Pavlović

    Igraj, Jano

    Tip Muzičko delo
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Koledo

    Tip Muzičko delo
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - "Dani Srpske u Srbiji"

    Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - "Dani Srpske u Srbiji"

    Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "IVA" i predstavljanje autorskih kompozicija

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2016
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Donke

    Tip Muzičko delo
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Trojanac

    Tip Muzičko delo
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Tebe hvale angeli (mešoviti hor)

    Tip Muzičko delo
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" i premijerno predstavljanje muzičkih kompozicija

    Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" na manifestaciji „Kozara etno-fest“

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Humanitarni celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD „Iva“

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2015
    Autori Saša Pavlović

    Nastup SPD "Iva" u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Milošević 2014“ i koncerta „Tradicija na (s)ceni“ – 2014

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji kocert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović

    Koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović

    Premijera kompozicije „Dobro došo' Hriste“

    Izdavač RTRS
    Tip Muzičko delo
    Godina 2014
    Autori Saša Pavlović

    Premijera kompozicije „Zumbalica“

    Tip Muzičko delo
    Godina 2013
    Autori Saša Pavlović

    Autor muzike za pozorišnu predstavu Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića,

    Izdavač Narodno pozorište Republike Srpske
    Tip Muzičko delo
    Godina 2012
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "IVA"

    Izdavač SPD "IVA"
    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2012
    Autori Saša Pavlović

    Nastupi vokalnog ansambla SPD "Iva"

    Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović

    Premijera kompozicije Zasp'o Janko pod jablanom

    Izdavač RTRS
    Tip Muzičko delo
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović

    Nosač zvuka Trava iva od mrtva pravi živa.

    Izdavač RTRS
    Tip Muzičko delo
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović

    Kompozicije: Zelen oraj, Zaspo Janko, Trilogija, Vrbica, Preleteše ptice lastavice, Devojče, crveno jabolče i Moj dilbere

    Izdavač RTRS
    Tip Muzičko delo
    Tehnika Aranžer, muzički izvođač
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

    Izdavač Srpsko pjevačko društvo "Iva" Doboj
    Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2011
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncerti vokalnog ansambla SPD „Iva“

    Izdavač SPD "IVA"
    Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
    Godina 2009
    Autori Saša Pavlović

    Nastup na humanitarnom, vaskršnjem koncertu Podignimo Stupove, vokalno-instrumentalni ansambl SPD "Iva"

    Izdavač RTRS
    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2008
    Autori Saša Pavlović

    Zlatna medalja, VI Horski festival, Majske muzičke svečanosti

    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2007
    Autori Saša Pavlović

    Srebrna medalja, VI Horski festival, Majske muzičke svečanosti

    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2007
    Autori Saša Pavlović

    Celovečernji koncert mešovitog hora Srpskog pjevačkog društva „Iva“,

    Izdavač Srpsko pjevačko društvo "Iva", Doboj
    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2007
    Autori Saša Pavlović

    Specijalna nagrada za očuvanje i izvođenje starog srpskog izvornog pevanja, V Horski festival, Majske muzičke svečanosti

    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2006
    Autori Saša Pavlović

    Srebrna medalja, IV Horski festival, Majske muzičke svečanosti

    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2005
    Autori Saša Pavlović

    Zlatna medalja, II Horski festival, Majske muzičke svečanosti

    Tip Ostali umetnički radovi
    Godina 2003
    Autori Saša Pavlović

    Zlatna medalja na I Horskom festivalu Majske muzičke svečanosti

    Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
    Godina 2002
    Autori Saša Pavlović