Навигација

ОГД09ГРС - Геодетски референтни системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивГеодетски референтни системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД09ГРСобавезан8П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Теоријска геодезија, Физичка геодезија и Сателитска геодезија.За похађање наставе одслушани предмети, за полагање испита положени испити.
Циљеви изучавања предмета
Циљ курса је продубљивање знања о астрономским, механичким и геометријским основама инерцијалних и терестричких геодетских референтних система, њиховим дефиницијама, реализацијама и међусобним односима.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти су савладали основни проблем у геодезији - редукција мерења са физичке на рачунску површ. Оспособљени су да могу самостално вршити све потребне прорачуне потребне за израду пројекта било које врсте геодетких мрежа, као и за рачунање редукционих параметара и правилну обраду резултата мерења.
Садржај предмета
Теоријска настава: Основни појмови и дефиниције. Референтни системи Њутнове механике. Нормално и поремећено кретање Земље. Конвенционални инерцијални референтни систем. Конвенционални инерцијални референтни оквир. Деформабилна Земље и њена ротација. Конвенционални терестрички референтни систем. Конвенционални терестрички референтни оквир. Моделирање положаја тачака. Топоцентрични референтни систем. Трансформације референтних система. Практична настава: Вежбе: Пројекат нивелманске мреже - тестирање поузданости и тачности, предходна оцена тачности и детаљна разрада методе мерења. Системи висина - рачунање висинских разлика у појединим системима висина, прорачун тачности. Оцена тачности из извршених мерења. Датумска трансформација. Пројекат хоризонталне мреже - тестирање поузданости и тачности, предходна оцена тачности и детаљна разрада методе мерења. Оцена тачности из извршених мерења.
Методе извођења наставе
Теоријска предавања и практичне вјежбе.
Литература
  1. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија - концепти, превод на српски језик, 2005.
  2. Heiskanen W., Moritz H.: Физичка геодезија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2000.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Одбрана семинарског рада Завршни испит
Посебна назнака
Нема.