Навигација

ОГ07ТМ1 - Техничка механика 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивТехничка механика 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ТМ1обавезан2П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија Диференцијални и интегрални рачун 1Услов за приступ завршном испиту су положени испити из наведених предмета
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање битних закона и метода механике, посебно статике. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава задатке механике крутог тијела као и једноставне системе линијских носача.
Садржај предмета
Основни појмови: сила, круто и деформабилно тијело, врсте сила, принцип пресјека, акција и реакција, димензије и јединице. Сучељни систем сила: слагање сила у равни, разлагање и равнотежа сила, сучељни систем сила у простору. Општи систем сила у равни: спрег и момент спрега, момент силе, редукција силе на тачку, резултанта система сила, услови равнотеже, Верижни полигон. Општи систем сила у простору: вектор момента, услови равнотеже. Тежиште: система паралелних сила, површина, линија, тежиште и средиште маса тијела. Равни носачи: ослонци, статичка одређеност, реакције ослонаца. Просторни и вишедијелни носачи: статичка одређеност, трозглобни лук, зглобне греде. Греде, рамови, лукови: пресјечне величине, однос оптерећења носача и пресјечних величина-диференцијалне везе. Интеграција и гранични услови, прелазни услови код носача са више поља. Појединачно одређивање пресјечних величина, пресјечне величине код рамова, лукова и код просторних носача. Решеткасти носачи: статичка одређеност, обликовање решетке, силе у штаповима. Поступак чворова, Кремонин план сила. Ритеров поступак пресјека. Просторна решетка. Рад силе и примјена у статици: потенцијална енергија, општа једначина статике, одређивање равнотеже, сила реакције и пресјечних величина, стабилност положаја равнотеже. Трење: трење клизања, трење котрљања, трење ужета. Ланчанице.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Наерловић-Вељковић, Н., Механика I, Научна књига, Београд, 1991.
  2. Тимошенко, С., Јанг, Д. Х., Техничка механика, Грађевинска књига, Београд, 1952.
  3. Благојевић, Д., Статика, Машински факултет и Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2007.
  4. Русов, Л., Статика, Научна књига, Београд
  5. Nimal Rajapakse, Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang A. Wall, Engineering Mechanics 1, Springer, 2009.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 2 бода Годишњи задаци 8 бодова Колоквијум 1 20 бодова Колоквијум 2 20 бодова Завршни испит 50 бодова