Навигација

ОГД07ТСП - Теорија сателитког позиционирања

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивТеорија сателитког позиционирања
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ТСПобавезан7П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Сателитска геодезија.За похађање наставе одслушан предмет, за полагање завршног испита нема.
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских знања о мјерењима, иворима грешака и математичким моделима позиционирања коришћењем вјештачких сателита Земље.
Исходи учења (стечена знања)
.
Садржај предмета
Предавања: Увод, потреба за прецизним позиционирањем. Моделовање кодних и фазних псеудодужина. Моделовање геометријског растојања. Моделовање стања осцилатора сателита и пријемника. Моделовање релативистичких утицаја. Моделовање јносферске рефракције. Моделовање тропосферске рефракције. Моделовање положаја фазних центара антена. Функционални модел линеарних комбинација. Функционални модел фреквентних комбинација. Стохастички модел сателитских GNSS мјерења. Методе рјешавања фазних неодређености. Матемтички модел прецизногапсолутног GNSS позиционирања (PPP) и примјене. Математички модел прецизног релевантног кинематичког GNSS позиционирања и примјене. Математички модел прецизног мрежног GNSS позиционирања и примјене. Вјежбе: Одеђивање положаја сателита у произвољном тренутку времена. Обрада временских серијагрешака часовника. Рачунање јоносферске корекције стандардним моделом. Рачунање тропосферске корекције различитим моделима. Моделовање положаја фазних центара антена. Функционални модел линеарних комбинација. Функционални модел фреквентних комбинација. Стохастички модел сателитских GNSS мјерења. Рјешавање фазних неодређености. Обада мјерења за прецизно апсолутно позиционирање. Обрада мјерења за прецизно релативно позиционирање. Обрада мјерења за прецизно мрежно позиционирање.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања, рачунарске вјежбе, консултације, самостална израда обавезних задатака. Провјера знања; вођена и самостална израда обавезних задатака и израда елабората; завршни испит – у писменом облику.
Литература
  1. Благојевић, Д.:Терија сателитског позиционирања, писана предавања, Београд, 2010.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Елаборат Завршни испит
Посебна назнака
Нема.