Navigacija

P-16 - Metodologija društvenih nauka

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Politikologija
Naziv Metodologija društvenih nauka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
P-16 obavezan 3 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisana druga godina studija
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet u uvodnom dijelu obuhvata razmatranje epistemoloških principa društvenih nauka relevantnih za istraživanja, odnosa teorijskih stanovišta prema metodu istraživanja, etičkih aspekata tokom istraživanja u društvenim naukama. U drugom dijelu se razmatraju teorijski pristupi u procesu naučnog saznanja u sociološkim istraživanjima. U trećem dijelu se razmatra pripremanje i planiranje naučno-istraživačkog rada. U četvrtom dijelu se proučavaju istraživački instrumenti. U završnom dijelu se proučava izrada izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će upoznati osnove naučnih istraživanja u društvenim naukama. Biće u stanju da definišu istraživačke probleme, ukažu na njihovu teorijsku i praktičnu relevantnost, formiraju konceptualni okvir istraživanja i hipoteze koje istraživanje ima za cilj da provjeri. Time će se ostvariti pretpostavke za usvajanje znanja o ključnim metodima i tehnikama istraživanja.
Sadržaj predmeta
1. Pojam i predmet metodologije 2. određenje naučnog metoda 3. sastavni dijelovi metodologije 4. odnos metodologije i srodnih disciplina 5. Izvori metodoloških saznanja 6. Epistemološki osnovi društvenih nauka 7. proces naučnog saznanja u sociološkim istraživanjima 8. Izrada istraživačkog projekta 9. Planiranje istraživanja 10. Realizacija istraživanja 11. Načini prikupljanja podataka 12. Sređivanje, obrada i analiza podataka 13. Provjera hipoteza i zaključivanje na osnovu podataka 14. saopštavanje rezultata istraživanja 15. Izrada izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja
Metode izvođenja nastave
Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, kao i čitanjem zadatih materijala i pisanjem kolokvijuma i radova iz predispitnih obaveza. Osnovna predmetna obaveza je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala i pisanje predispitnih obaveza. Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student može ukupno izostati najviše tri sedmice sa nastave.
Literatura
  1. Milosavljević M., Radosavljević I. 2013. Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni glasnik, Beograd
  2. Bogdanović Marija 1993. Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd
  3. Ilić Vladimir 2004. Uporedno proučavanje društvenih pojava, u: Etno-kulturološki zbornik, IX
  4. Ilić Vladimir 2000. Kvalitativni i kvantitativni pristup u uporednom istraživanju, Sociologija, broj 2
  5. Pečujlić Miroslav 1976. Metodologija društvenih nauka, Službeni list SFRJ, Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje