Navigacija

OAI07DK - Dizajn konstrukcija velikih raspona

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Dizajn konstrukcija velikih raspona
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAI07DK izborni 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem konstrukcija velikih raspona, njihovim karakteristikama u odnosu na lokaciju, funkciju, tehnološki proces, naglašavanje arhitektonsko-oblikovne komponente i humanizovanje izgrađenog prostora. Studentima se pojašnjava filozofija gradnje kao i interakcija sa izgrađenim i prirodnim okruženjem.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, studenti će biti u mogućnosti da dizajniraju konstrukcije velikih raspona i konstruktivne sklopove (od čelika, armiranog betona i drveta) u odnosu na lokaciju, funkciju i arhitektonsko-oblikovne zahtjeve. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama dizajna konstrukcija velikih raspona za različite arhitektonske strukture.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa dizajnom konstrukcija velikih raspona kroz: 1) osnovne postavke konstrukcija velikih raspona; 2) istorijat konstrukcija velikih raspona od čelika (linijske, prostorne-linijske i prostorne čelične rešetke, geodezijske kupole i zakrivljene rešetke); 3) istorijat konstrukcija velikih raspona od armiranog betona (montažne konstrukcije, kratki i dugi svodovi, hiperbolični paraboloidi i konoidi, kupole i rotirane površine); 4) istorijat konstrukcija velikih raspona od drveta (linijski drveni nosači, prostorne rešetke, hiperbolični paraboloidi i konoidi od drveta, kupole i zakrivljene rešetke).
Metode izvođenja nastave
predavanja po principu ekskatedre vježbanja - interaktivna nastava koja uključuje predavanja, okrugle stolove, prezentacije i individualne konsultacije sa studentima terenski rad - obilazak predmetne lokacije
Literatura
  1. Nestorović, Miodrag: Konstruktivni sistemi, Beograd, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007.
  2. Georgievski, Vladimir: Lake metalne konstrukcije - prostorni rešetkasti sitemi, Beograd, DIP Građevinska knjiga, 1990.
  3. Popović, Žorž: Zgradarstvo: Beograd, Naučna knjiga, 1987.
  4. Dančević, Desimir: Konstruktivni sistemi, Niš, Institut za dokumentaciju zaštite na radu, 1978.
  5. Salvadori, Mario i Robert Heller: Konstrukcije v arhitekturi, Ljubljana, Državna Založba Slovenije, 1979.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave - 3 boda Aktivnost na nastavi - 7 bodova Grafički rad - 70 bodova Ispit - 20 bodova
Posebna naznaka
/