Navigacija

OGS07KK - Kolovozne konstrukcije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Kolovozne konstrukcije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGS07KK obavezan 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za polaganje ispita: Putevi, Donji stroj saobraćajnica položeni ispiti
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o ulozi kolovoznih konstrukcija. Vrste kolovoznih konstrukcija i materijali za izgradnju. Tehnologija izrade kolovoznih konstrukcija. Sticanje znanja o projektovanju, izgradnji, održavanju i upravljanju kolovoznim konstrukcijama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Po završenom programu student je spreman da da optimalno rješenje kolovozne konstrukcije uvažavajući rang saobraćajnice (saobraćajno opterećenje), kao i klimatske uslove u kojima se realizuje saobraćajnica. Spremnost se ogleda kako u projektovanju i realizaciji novih saobraćajnica, tako i u analizi stanja i potrebnih mjera (sanacije, rekonstrukcije) postojećih saobraćajnica.
Sadržaj predmeta
Opšti pojmovi. Istorijski pregled izgradnje puteva sa osvrtom na razvoj kolovoznih konstrukcija. Podjela prema vrsti materijala. Uticajni faktori pri projektovanju. Saobraćajno opterećenje. Načini proračuna. Klima i prirodna sredina. Posteljica. Prirodni materijali. Stabilizacija slojeva kolovozne konstrukcije. Materijali. Cement, voda, bitumen, emulzija, kameno brašno, agregat. Asfaltni kolovozni zastor (dimenzionisanje, faktori, metode). Betonski kolovozni zastor (dimenzionisanje, faktori, metode). Nosivi slojevi kolovozne konstrukcije. Donji i gornji nosivi sloj. Materijali. Građenje nosivih slojeva. Vezni sloj i habajući sloj. Vrste asfalt betona. Kriterijumi kvaliteta. Osobine izvedenih slojeva. Projektovanje sastava asfaltne mješavine. Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina. Proizvodnja asfaltnih mješavina po vrućem postupku. Ugrađivanje asfaltnih mješavina. Asfaltne mješavine po hladnom postupku. Površinski tretman kolovoza. Asfaltni zastori na principu makadama. Asfaltni mastiksi. Uzorkovanje asfaltnih mješavina i metode ispitivanja asfalta. Zaštita kolovoznih konstrukcija od štetnog dejstva mraza. Ocjena stanja kolovoznih konstrukcija. Projektovanje rekonstrukcije i ojačanja kolovoznih konstrukcija. Vrste održavanja kolovoznih konstrukcija. Vrste oštećenja. Postupci popravke kolovoznih konstrukcija. Specijalne mašine za građenje i održavanje kolovoznih konstrukcija. Upravljanje kolovoznim konstrukcijama. Modeli upravljanja: HDM 4, dTIMS/VIAPMS.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, laboratorijske vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
  2. Subotić, P., Priručnik za asfalt, Institut za puteve, Beograd, 2002.
  3. Cvetanović, A., Banić, B., Kolovozne konstrukcije, Akademska misao, Beograd, 2007.
  4. Cvetanović, A., Banić, B., Popravke kolovoznih konstrukcija, Akademska misao, Beograd, 2011.
  5. Mazić, B., Asfaltne kolovozne konstrukcije, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007
Oblici provere znanja i ocenjivanje
kolokvijum 1, kolokvijum 2, elaborat, završni ispit
Posebna naznaka
Student je obavezan da pohađa nastavu i uradi i odbrani seminarski rad. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Za studenta koji nije prisustvovao provjerama znanja tokom semestra ili nije ostvario prolazan rezultat (najmanje 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja) će biti organizovan pismeni ispit.