Navigacija

OGK07DAK - Dinamička analiza konstrukcija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Dinamička analiza konstrukcija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGK07DAK obavezan 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Statika konstrukcija 2 Uslov za slušanje su ispunjene predisptine obaveze. Uslov za polaganje je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata praktične primjene dinamičke analize konstrukcija u proračunu linijskih sistema. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava probleme dinamike građevinskih konstrukcija.
Sadržaj predmeta
Uvod. Osnovni pojmovi. Inercija. Mod oscilovanja. Kontinualni sistemi. Diferencijalna jednačina kretanja grede. Rješavanje diferencijalne jednačine kretanja grede. Frekvencija i oblik oscilovanja. Sistemi sa jednim stepenom slobode kretanja. Slobodne i prinudne oscilacije. Prigušene i neprigušene oscilacije. Diskusija rješenja diferencijalne jednačine prigušenog slobodnog kretanja sistema sa jednim stepenom slobode. Slobodne vibracije sistema sa više stepeni slobode kretanja. Metod fleksibilnosti -postupak sa inercijalnim silama. Prinudne vibracije sistema sa više stepeni slobode kretanja. Primjena metoda konačnih elemenata u dinamici konstrukcija. Konzistentna matrica masa. Modalna superpozicija. Osnovni pojmovi seizmike. Stohastičko opterećenje. Metod ekvivalentnog statičkog opterećenja. Proračun ortogonalnih ramovskih konstrukcija na dejstvo zemljotresa.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka Konsultacije.
Literatura
  1. B. Ćorić, S. Ranković: Dinamika konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd
  2. S. Brčić: Dinamika diskretnih sistema, Studentski kulturni cetar, Beograd, 1998
  3. R. W. Clough, J. Penzien Dynamics of Structures, Berkeley, 2006
  4. Edward L. Wilson , Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, Berekely, 2002
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-