Навигација

МЕЕ16ОКЕЕ - Општи концепт енергетске ефикасности и енергетског менаџмента кроз призму ЕУ и националне регулативе

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмЕнергетска ефикасност у зградарству
НазивОпшти концепт енергетске ефикасности и енергетског менаџмента кроз призму ЕУ и националне регулативе
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МЕЕ16ОКЕЕобавезан1П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Студент треба да усвоји основна знања из енергетске ефикасности и енергетског менаџмента, као и да се упозна са нашом и ЕУ регулативом у тим областима. Студентима ће бити презентована актуелна регулативава из области енергетске ефикасности у Републици Српској, Босни и Херцеговини и Европској унији.
Исходи учења (стечена знања)
По завршетку предавања студенти ће овладати потребним теоријским и практичним знањима за разумевање енергетскох менаџмента и енергетске ефикасности и биће оспособљени за практичну применустечених знања у својој професионалној пракси.
Садржај предмета
Појам и значај енергетском менаџмента и енергетске ефикасности. Области и начини примене енергетске ефикасности на страни потрошње (зградарство, индустрија, саобраћај, комунална енергетика, домаћинства). Когенерација. Индикатори енергетске ефикасности. Принципи енергетског менаџмента. Улога енергетских менаџера. Смернице за управљање енергијом на локалном нивоу. Регулатива у области енергетске ефикасности у РС, БиХ и ЕУ. ESCO модели финансирања ЕЕ. Кампање подизања јавне свести у области ЕЕ. Примери успјешне праксе.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада, писмени и усмени испит.
Литература
  1. Energy Performance Certification Of Buildings, A Policy Tool To Improve Energy Efficiency,International Energy Agency, © OECD/IEA, 2010
  2. Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD) featuring Country Reports, Concerted Action – Energy Performance of Buildings, Intelligent Energy Europe, 2011.
  3. Закон о уређењу простора и грађењу Републике Српске, Сл. гл. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19
  4. Правилник о минималним захтјевима за енергетским карактеристикама зграда Републике Српске, Сл. гл. 30/15
  5. Hegger, M., Fuchs M., Stark T. and Zeumer M., Energy Manual: sustainable architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2008.
Облици провере знања и оцењивање
Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада, писмени и усмени испит.
Посебна назнака
-