Навигација

МК-2 - Медији и друштво

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивМедији и друштво
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МК-2обавезан1П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Према универзитетским правилима студирања за други циклус студија и према другим академским актима који се односе на овај ниво студирања.Студенти полажу два колоквијална испита која могу да се обаве писмено и усмено. Облици испитивања могу бити остварени кроз: панел дискусије, групни рад, индивидуалне активности, израде практичног рада, студентског практикума.
Циљеви изучавања предмета
Основно усмерење унутар предмета јесте приказати мултипликован међуоднос историје масовних комуникација и историје неких друштвених епоха. У том смислу значајна пажња биће посвећена друштвеној историји медија, обрађеној са широким спектром лингвистичких питања, питања из дела психологије медија, геополитике медија, новинарске културе и културе медије.Теоријски део који се употребљава за изучавање предмета ослањаће се на широк спектар поддисциплина унутар социологије медија, комуникологије и информационих наука.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће се упознати са широким контекстом савременог тумачења положаја и значаја медијског система унутар друштвеног система. Имаће прилику да се упознају с неким најважнијим моделима друштвеног комуницирања, како би боље разумели структуреи процесе друштвене комуникације. Студентима ће се дати на увид нека савремена разумевања улоге медија у светским комуникационим токовима и у друштву као целини - на микро, мезо и макро нову. Студенти ће моћи да препознају нека мање видљива деловања у сфери медијске и друштвене комуникације. Студенти ће кроз теоријску анализу и симулацију ситуација, бити оспособљени да у друштвеној стварности препознају неке важне појаве унутар техннолошке и информационе природе медија, медијске индустрије и савремених политика медија.
Садржај предмета
1. Друштвена историја медија; масовна комуникација и друштво; моћи и модели моћи 2. Преткомпјутерска ера новинарства; карактеристике професије и медија 3. Интернет и информационо доба 4. Информационо друштво и системи контроле; антиципаторни конформизам 5. Производња садржаја и дистрибуција медијских садржаја; финасирање, медијска писменост, медијско пословање 6. Државна регулатива медијског садржаја 7. Савремени проблеми медијске етике и друштвене правде 8. Медији и демократија; владање и манипулисање, индустрија културе и масовна култура 9. Медији у технолошкој цивилизацији; мрежна комуникација, теорија сингуларности 10. Феномен геополитке ТВ серија 11. Геополитика медија 12. Питање комуникационог суверенитета 13. Коорпоративно новинарство, политичка комуникација и нове стратегија односа с јавношћу 14. Феномен "виртуелног" медијског простора, постновинарство 15. Нови медијски изазови; култура дугих текстова, стакато вести, трајање вести, истина у новинарству и судбина лажних вести
Методе извођења наставе
Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме
Литература
  1. Fuchs, Ch. (2008)."Internet and society: Social theory in the information age". New York, NY:Routledge. Tатјана Тапавички Дуроњић, (2017). "Дигитални информациони системи, медијски приступ" .Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци: Бања Лука. 2. Слободан Рељић (2013). "Криза медија и медији кризе". Службени гласник: Београд. 3. Оливер Суботић, (2011). "Информационо контролисано друштво". Бернар: Београд. Dominik, Mojsi (2016). "Geopolitika televizijskih serija." Clio: Beograd.
  2. Tatjana Tapavički Duronjić (2014). "Singularnost čoveka i kompjutera u internet okruženju". Internet i društvo. Međunarodni tematski zbornik radova. Beograd i Niš: Srspko sociološko društvo, Univerzitet u Nišu, Institut za uporedno pravo Beograd.Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић (2019). "Геополитика медија". Култура полиса и Каирос: Нови Сад
  3. Lev, Manovič (2000). "Metamediji". Beograd: Centar za savremenu umetnost. Manovič, L. (2015). "Jezik novih medija". Beograd: Clio.Tatjana Tapavički Duronjić (2008). "Kompjuterska kultura i moderni mediji". Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka. 2. Tatjana Tapavički Duronjić (2006). "Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija". Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Istočno Sarajevo.
Облици провере знања и оцењивање
Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност студента Колоквијуми : до 20 бодова сваки. Завршни испит: 50 бодова. Израда практикума или семинарског рада до од 5 до 10 бодова. Овај вид студентског рада није обавезан и омогућен је као могућност да се надокнаде бодова у неким другим сегментима студентског рада. Пролазна оцјена се добија кумулативним сабирањем бодова.
Посебна назнака
Обавезан предмет