Навигација

1Ц13ПОС769 - Рурално планирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПросторно планирање
НазивРурално планирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
1Ц13ПОС769обавезан72П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Положени испити из предмета Рурални развој и Рурална географија.Положени испити.
Циљеви изучавања предмета
Предмет представља увод у област руралног планирања кроз системски приступ руралном простору чију основу студенти су већ усвојили у програмима предмета Рурални развој и Рурална географија. Дефинисање развојних могућности и ограничења руралног простора са аспекта руралног планирања и основне планерске методологије које се теоретски и практично разрађују, са фокусом на ниво руралних територија и ниво руралних насеља. Предмет је орјентисан на улогу просторних планера у процесу руралног планирања, са критичким освртом на актуелну законску регулативу и планерску праксу у Републици Српској.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти се оспособљавају за послове из руралног планирања у планерским бироима и јединицама локалних самоуправа. Стечена знања омогућују комплексну анализу развојних могућности и ограничења руралног простора, овладавање методологијом истраживања руралног простора и планирања кроз различите просторне нивое за потребе стратешког и спроведбеног руралног планирања и разумијевању улоге просторног планера у мултидисциплинарним планерским тимовима. Студенти овладавају способностима критичког размишљања о стању у области руралног развоја у Републици Српској и БиХ, актуелним проблемима и потребама, вршења геопросторних анализа и приказивања резултата те изналажења системских рјешења на пољу руралног планирања.
Садржај предмета
1. Увод у предмет и подручје истраживања; Издвајање руралног простора; Рурално планирање у систему просторног развоја. 2. Историјски осврт на развој руралних територија у Републици Српској/БиХ; Формирање мреже насеља и сеоских атара. 3. Структура и типологија атара; Земљишне операције (комасација, арондација, експропријација). 4. Елементи за процес планирања руралних простора: природно-географски услови простора. 5. Елементи за просторно-функционалну организацију руралних простора: физичка и друштвена инфраструктура. 6. Рурално планирање у просторним плановима у Републици Српској и законска регулатива. 7. Методологија руралног планирања – регионални и локални ниво. 8. Становништво: просторни размјештај и структуралне карактеристике у процесу руралног планирања. 9. Сеоска насеља: Елементи насеља; Типологија насеља у функцији планирања; Савремени развојни процеси и трансформација сеоских насеља. 10. Карактеристике сеоских домаћинстава и посједа. 11. Општа правила уређења и регулације у руралним насељима. 12. Валоризација и заштита природних и културних добара. 13. Комплексна валоризација руралних подручја и диверзификација руралне привреде. 14. Управљање руралним развојем. 15. Рурални развој Републике Српске – стање и потенцијални сценарији.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације и теренски рад.
Литература
  1. Симоновић, Ђ., Рибар, М. (1993). Уређење сеоских територија и насеља. Инжењеринг и пројектовање, Београд.
  2. Tошић, Б. (2011). Основе руралног планирања. Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.
  3. Мандић, М. (2019). Географски аспекти руралног развоја. Географско друштво Републике Српске, Бања Лука.
  4. Tošković, D. (2016). Urban and Rural Environment and Urbanization developing Countries. IAUS, Belgrade.
  5. Којић, Б. (1958). Сеоска архитектура и руризам. Универзитет у Београду, Београд.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе и активност на настави – 5 бодова; Семинарски рад – 20 бодова; Колоквијум – 15 бодова; Завршни испит – 60 бодова.
Посебна назнака
-