Navigacija

dr Jelena Nikitović
viši asistent

Saradnik - II-5
Institut za genetičke resurse
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Očuvanje genetičkih resursa viši asistent 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MK:BO-02 Ex-situ očuvanje genetičkih resursa
MK:DI-02 Životinjski genetički resursi
MK:DI-03 Akvatični genetički resursi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  INSEMINATION INDEX AND FERTILIZATION SUCCESS IN HOLSTEIN`S CATTLE RACE AFTER RETENTION OF THE PLACENTA

  Časopis Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES
  Godina 2020
  Autori Bogoljub Novaković, Jelena Nikitović, Marina Antić i Andrej Mergedus
  Strana od 46
  Strana do 55

  BASIC PHENOTYPIC MEASURES OF SERBIAN HOUND AND SERBIAN TRICOLOUR HOUND POPULATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Časopis Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES
  Godina 2020
  Autori Jelena Nikitović, Darko Drobnjak, Gjoko Bunevski i Kocho Porchu
  Strana od 56
  Strana do 64

  CONCENTRATION OF GLUCOSE IN SERUM OF SIMMENTAL COWS FROM DIFFERENT GEOGRAPHIC AREAS

  Časopis JORNAL OF AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES JAFES
  Godina 2019
  Autori Jelena Nikitović, Gjoko Bunevski i Marko Lazić
  Strana od 46
  Strana do 50

  DEFINING THE BREED STANDARDS AND BREEDING GOALS FOR DOMESTIC MOUNTAIN HORSE

  Časopis JOURNAL OF AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES JAFES
  Godina 2019
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović, J. Prishenk, M. Janzekovic, A. Mergedush, B. Sekovska, S. Stojanovski i B. Trajkovski
  Strana od 51
  Strana do 59

  Total Number of Cattle in the Republic of Serbia after an Outbreak of Lumpy Skin Disease

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2019
  Autori Marko Lazić, Jelena Nikitović, Marina Antić, Zvonko Spasić, Bratislav Pešić i Nikola Stolić
  Strana od 25
  Strana do 35

  Phenotypic correlation between the weight and structure of eggs from light line hybrid laying hens

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Jelena Nikitović, Miroslav Lalović i Darko Vujičić
  Strana od 13
  Strana do 18

  THE CORRELATIVE RELATIONSHIP OF THE MASS EGGS AND TRAITS OF EGGS QUALITY OF LIGHT LINE HYBRIDS

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Miroslav Lalović i Jelena Nikitović
  Strana od 185
  Strana do 190

  CORRELATION BETWEEN THE MASS AND CHARACTERISTICS OF EGG STRUCTURE IN DIFFERENT AGE GROUPS OF LAYING HENS

  Časopis Agriculture and Forestry
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić i Jelena Nikitović
  Strana od 151
  Strana do 159

  Defining breed standards and breeding goals for domestic donkey

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2018
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović, Marjan Janzekovic, Andrej Mergedush, Jernej Prishenk, Boge Trajkovski i Marina Antić
  Strana od 213
  Strana do 221

  Analysis of the total number of some ruminants in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Macedonia

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Marko Lazić i Jelena Nikitović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Conservation of the genetic material of Macedonian Busha cattle

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović i Zoran Saltamarski
  Strana od 17
  Strana do 24

  Energetski status laktirajućih krava simentalske pasmine sa različitih geografskih područja

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Halil Omanović
  Strana od 68
  Strana do 80

  Analiza zakonske regulative u oblasti očuvanja genetičkih resursa Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Jovica Sjeničić i Gordana Đurić
  Strana od 645
  Strana do 653

  Prilog istraživanju parametara proteinskog statusa kao dijela metaboličkog profila visokomliječnih krava

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić, Halil Omanović i Husein Vilić
  Strana od 81
  Strana do 94

Radovi sa skupova

  MILK PROTEIN AND FAT RATIO AS AN INDICATOR FOR METABOLITIC DISORDERS IN DAIRY COWS

  Naučni skup XXV SAVJETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
  Godina 2020
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović, Marijana Radevska, Jernej Prišenk, Aleksandar Klincarov i Gjorgi Temov
  Strana od 271
  Strana do 277

  Angularity of the Barak population in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 55th Croatian & 15th International Symposium on Agriculture
  Godina 2020
  Autori Jelena Nikitović, Belma Kalamujić Stroil i Nermin Pračić

  Animalna proizvodnja i zaštita životne sredine

  Naučni skup 12. Međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inženjerstvu
  Godina 2019
  Autori Husein Vilić, Irma Vilić, Refik Šahinović, Nermin Pračić, Emir Mujić i Jelena Nikitović
  Strana od 561
  Strana do 566

  Uticaj tradicionalno pripremljene tinkture od maslačka , srijemuša, lana i badelja na nivo ukupnog holesterola i triglicerida u krvi čovjeka

  Naučni skup 12. Međunarodna konferencija o proizvodnom inženjerstvu
  Godina 2019
  Autori Subha Avdić, Vildana Jogić, Fazila Burzić i Jelena Nikitović
  Strana od 537
  Strana do 542

  Primjena, karakteristike i ljekovite osobine divljeg šipka (Rosa canina L.)

  Naučni skup 12. Međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inženjerstvu
  Godina 2019
  Autori Vildana Jogić, Subha Avdić, Jelena Nikitović, Anita Vuković i Husein Vilić
  Strana od 621
  Strana do 624

  Pregled populacije psa tornjaka na području Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Drugi simpozijum: "ZAŠTITA AGROBIODIVERZITETA I OČUVANJE AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA"
  Godina 2019
  Autori Jelena Nikitović, Bogoljub Novaković i Gordana Đurić
  Strana od 214
  Strana do 222

  EFFECTIVE SIZE ESTIMATION OF AUTOCHTHONOUS CATTLE BREEDS

  Naučni skup THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2019
  Godina 2019
  Autori Gjoko Bunevski, S. Trivunović, LJ. Strbac, D. Janković, M. Janzekovic, A. Mergedus, V. Gantner, M. Plavsic, Jelena Nikitović i A. Klincarov
  Strana od 75
  Strana do 80

  Phenotypic characterization of the Bosnian Broken - haired Hound - Barak on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AND 24 th CONFERENCE OF AGRICULTURAL EGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Godina 2019
  Autori Jelena Nikitović, Bogoljub Novaković i Gordana Đurić
  Strana od 144

  UTICAJ STAROSTI NOSILJA NA POJEDINE OSOBINE KVALITETA KONZUMNIH JAJA

  Naučni skup XXIV SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Jelena Nikitović, Miroslav Lalović, Darko Vujičić i Milica Mojević
  Strana od 675
  Strana do 681

  ATIMIKROBNO DJELOVANJE BILJNIH EKSTRAKATA IZ RODA Allium

  Naučni skup 11 th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH
  Godina 2019
  Autori Aida Džaferović, Azra Bakrač, Subha Džafić, Vildana Jogić, Samira Dedić i Jelena Nikitović
  Strana od 65
  Strana do 73

  THE IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE CONSERVATION OF ANIMAL GENETIC RESOURCES

  Naučni skup 7 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2018
  Autori Marko Lazić, Aleksandar Stamenković, Zvonko Spasić, Jelena Nikitović, Bratislav Pešić i Nikola Stolić

  BIODIVERSITY PROGRAM OF BUSHA CATTLE IN THE R. OF MACEDONIA

  Naučni skup 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2018
  Autori Gjoko Bunevski, Andrej Klincarov, Jelena Nikitović i Zoran Saltamarski

  IMPLICATION OF CERTAIN REPRODUCTIVE ABNORMALITIES ON THE INSEMINATION INDEX IN DAIRY COWS

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Emir Mujić, Husein Vilić, Nermin Pračić, Jelena Nikitović, Đorđe Savić i Amir Hasić
  Strana od 13
  Strana do 24

  STATE AND RECOMMENDATIONS FOR THE SUSTAINABLE USE OF ANIMAL GENETIC RESOURCES AS A COMPONENT OF AGROBIODIVERSITY IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup "Nature in Southern and Eastern Europe - Diversity, State and Governance"
  Godina 2018
  Autori Dragojla Golub, Gordana Đurić, Jelena Nikitović i Zoran Maletić

  ANTIMICROBAL ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS FROM GENUS ALLIUM

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Aida DŽaferović, Azra Bakrač, Subha Džafić, Vildana Jogić, Jelena Nikitović, Amir Hasić i Miloš Rodić

  GENETIC EROSION OF GENETIC RESOURCES OF CATTLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

  Naučni skup 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD-ISAF 2017
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, Zoran Saltamarski, Dragoslav Kocevski, Vladimir Dzabirski, Kocho Porchu, Goran Trajkovski, Marina Nikolovska, Jelena Nikitovic, Stojimir Stojanovski, Biljana Cibreva i Sasho Rakocevic

  ANIMAL WELFARE WHEN CONDUCTING A RESEARCH

  Naučni skup 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2017
  Autori Jelena Nikitović i Marko Lazić

  ESTIMATION OF EFFECTIVE POPULATION SIZE OF DOMESTIC BUFFALOES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

  Naučni skup 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, B Sekovska, Jelena Nikitović, S Dimitrievska i A Klincarov

  Defining of standards and breeding goals of domestic mauntain horse

  Naučni skup Second International Conference Biotechnology in Agriculture
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, Zoran Saltamarski, Jelena Nikitović, LJ Fejzulahi, N Nikolovska i B Trajkovski

  TOTAL BILIRUBIN CONCENTRATION AND AST ACTIVITY IN SERUM OF SIMMENTAL COWS IN DIFFERENT GEOGRAPHIC REGIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Tatjana Pandurević i Marko Lazić
  Strana od 2363
  Strana do 2368

  CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC INTEREST IN SERBIAN ANIMAL HUSBANDRY

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Marko Lazić, Zvonko Spasić, Jelena Nikitović, Milun Petrović, Nikola Stolić, Gjoko Bunevski i Bratislav Pešić
  Strana od 2385
  Strana do 2390

  UTICAJ NAČINA MUŽE NA POZICIJU, DUŽINU I DEBLJINU PAPILE U POPULACIJI DOMAĆEG SIMENTALCA

  Naučni skup AKTUELNI PROBLEMI MEHANIZACIJE POLJOPRIVREDE
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Marko Lazić i Zvonko Spasić
  Strana od 82
  Strana do 88

  Koncentracija Ca, P i Mg u serumu kod krava simentalske rase sa različitih geografskih područja

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Borut Bosančić
  Strana od 499
  Strana do 504

  Uticaj đubriva na morfološke karakteristike i prinos odabranog hibrida kukuruza

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Vildana Jogić, Mirsad Veladžić i Jelena Nikitović
  Strana od 193
  Strana do 198

Projekti

Programi iz oblasti zaštite zdravlja biljaka - Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinski štetnih organizama

rogramom se sprovode mjere posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavim voćakama (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) i prouzrokovača fitoftoroze maline (Phytophthora rubi). Poseban nadzor se sporovodi na teritoriji cijele Republike Srpske, a područja rada su mjesta ulaska u RS, mjesta prooizvodnje sadnog materijala i proizvodni zaasadi biljaka domaćina.

Broj projekta 1251507
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Biljana Radusin-Sopić
Gvozden Mićić
dr Jelena Nikitović
Nataša Pašalić
Jovana Mićić
Sonja Rašeta
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 45525.0 BAM

Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja i njihovih tradicionalnih proizvoda na primjeru podveleške pramenke i psa tornjaka

Osnovni cilj ovog projekta je pokretanje programa zaštite autohtonih rasa na području Republike Srpske. Prikupljanje podataka i inventarizacija na terenu će se izvršiti za autohtone rase koje su prisutne na području Republike Srpske, ali poseban akcenat (na ovom projekatu) je stavljen na podvelešku pramenku i psa tornjaka...

Broj projekta 1251504
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Milenko Šarić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
mr Predrag Ilić
Slavica Samardžić
doc. dr Borut Bosančić
Sonja Rašeta
Bogoljub Novaković
Milijan Erbez
dr Milenko Šarić
dr Jelena Nikitović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 10200.0 BAM

Održivi oprašivački sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i biološki faktori rizika

Insekti, posebno pčele, osolike muve, tvrdokrilci i leptiri, oprašuju najveći broj biljnih vrsta zbog čega su ključni element ekosistema ali i faktor obezbjeđenja visokih i stabilnih prinosa u hortikulturnoj proizvodnji. U Republici Srpskoj, polinatori nisu bili predmet značajnijeg naučnog interesovanja, pa će kroz ovo istraživanje biti izvršena prva sistematska inventarizacija vrsta, procjena zdravstvenog stanja i faktora rizika kao i mjere podsticanja njihovog intenzivnijeg korišćenja u proizvodnji ...

Broj projekta 1251501
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Violeta Santrač
Projektni tim Petar Nikolić
dr Jelena Nikitović
mr Sanda Stanivuković
prof. dr Dimitrije Marković
prof. dr Snježana Hrnčić
Jovana Mićić
Gvozden Mićić
mr Slobodan Stojnić
dr Violeta Santrač
dr Biljana Lolić
doc. dr Branimir Nježić
Ljubiša Stanisavljević
prof. dr Nikola Mićić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 33250.0 BAM