Навигација

1Ц13ПОС770 - Урбано планирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПросторно планирање
НазивУрбано планирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
1Ц13ПОС770обавезан82П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема-
Циљеви изучавања предмета
Предмет представља увод у област урбанистичког планирања кроз дефинисање његове основне методологије која се теоретски и практично разрађује, са фокусом на урбани систем града и физичку структуру. Предмет је оријентисан на интегрални приступ планирању и улогу просторних планера у процесу урбанистичког планирања, са освртом на актуелну законску регулативу и планерску праксу у Републици Српској.
Исходи учења (стечена знања)
Будући дипломирани просторни планери владају методологијом урбанистичког планирања и тумачењем законске регулативе на основу чега могу активно да учествују у процесу урбанистичког планирања и управљања просторним развојем; препознају елементе урбаних система, начин њиховог међусобног функционисања и њихову везу са стратешким планирањем на регионалном и државном нивоу. Стичу основна знања о историјском развоју градова, аспектима урбаног простора и типологији физичких структура; препознају своју улогу у мултидисциплинарним планерсим тимовима, разумију друштвени и економски контекст урбаног простора и динамику промјена у њему.
Садржај предмета
Увод у предмет и подручје истраживања; Кратак преглед историјског развоја градова; Град као сложени феномен; Теоријске орјентације и методологије планирања градова; Законодавни оквир урбаног планирања у РС; Систем просторно-планске документације и врсте планова на урбаном нивоу; Информационо-документациона основа у урбаном планирању; Анализа стања у урбаном простору: природне карактеристике, физичка изграђеност, друштвени и економски аспекти урбаног простора; Градска инфраструктура; Концептуализација плана; Имплементација и мониторинг спроведбених планова; Партиципативно планирање.
Методе извођења наставе
Интегрисана настава у виду предавања, практичних вјежби, теренског рада и консултација.
Литература
  1. Тошковић, Д. (2006): Увод у просторно и урбанистичко планирање, Aкадемска мисао, Београд
  2. Prinz D, (2006): Urbanizam Svezak 1. Urbanističko planiranje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prinz, D. (2006): Urbanizam, Svezak 2. Urbanističko oblikovanje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, 2008.
  4. Милојевић, Б. (2015): Градови у промјенама- урбана форма, трансформације, утицаји, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бањалука.
  5. Милић-Марковић, Љ., Милојевић, Б.(2019): Саобраћајнице и простор -допуњено издање, Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бањалука
Облици провере знања и оцењивање
колоквијуми, испит, практичне вјежбе, семинарски рад
Посебна назнака
нема