Navigacija

Ljiljana Božić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za medicinsku mikrobiologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska mikrobiologija viši asistent 13. jul 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18MI Mikrobiologija i imunologija
ISM07MI Mikrobiologija i imunologija
ISS07MI Mikrobiologija i imunologija
ISF07FMB Farmaceutska mikrobiologija
ISF19IMU Imunologija
ISF19MB Mikrobiologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18OBVP Osnovi bakteriologije, virusologije i parazitologije
OZNJ16MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OMLD18II Intrahospitalne infekcije
OMLD18ISIH Imunologija sa imunohemijom
OMLD18KMB Klinička mikrobiologija
OMLD18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OS18MP Mikrobiologija sa parazitologijom
OSI18MSMB Medicinska i sanitarna mikrobiologija
OSI18MTSL Molekularne tehnike u sanitarnoj laboratoriji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Comparison of HPV detection rate in formalin‐fixed paraffin‐embedded tissues of head and neck carcinoma using two DNA extraction kits and three amplification methods

  DOI 10.1111/eos.12746
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Tanja Jovanović, Aleksandra Šmitran, Marko Janković i Aleksandra Knežević
  Strana od online published
  Strana do online published

  Smoking, alcohol consumption and human papilloma virus infection as risk factors for oral cavity and oropharyngeal tumors in Serbia - a pilot study

  DOI 10.2298/VSP180223143B
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Božić, Predrag Jeremić, Milovan Dimitrijević, Tanja Jovanović i Aleksandra Knežević
  Strana od 740
  Strana do 745

  Antimicrobial and photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002128V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, LJiljana Božić i Dijana Jelić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 134
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/7-Vracevic.pdf

  Study of iron oxide nanoparticles doped with copper: antimicrobial and photocatalytical activity

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2002093J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović i LJiljana Božić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 101
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/11_2/3-Jelic.pdf

  Intestinal nematodes in doga and cats in Banja Luka, Republika Srpska

  DOI 10.7251/VETJEN1901167S
  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Oliver Stevanović, Marinko Todorović, Obren Tomić, Kristina Rendić, Ljiljana Božić, Aleksandra Šmitran i Drago Nedić
  Volumen XIX
  Broj 1
  Strana od 167
  Strana do 172
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/VJRS/article/download/5809/5684

  Influence of subinhibitory antibiotic concentration on Streptococcus pyogenes adherence and biofilm production

  DOI 10.1556/030.65.2018.026
  Časopis Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Šmitran, Dragana Vuković, Nataša Opavski, Ina Gajić, Jelena Marinković, Ljiljana Božić, Irena Živanović, Dušan Kekić, Sunčica Popović i Lazar Ranin
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 229
  Strana do 240
  Veb adresa http://real.mtak.hu/80916/1/030.65.2018.026.pdf

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

  Naučni skup IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine
  Publikacija Analiza potrošnje sertralina u trogodišnjem periodu na području Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Igor Dumanović, Ljiljana Božić i Ljubica Bojanić
  Strana od 220

  XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017

  Naučni skup XI Kongres mikrobiologa Srbije - MIKROMED 2017
  Publikacija OSJETLJIVOST NA ANTIBIOTIKE MULTIREZISTENTNIH GRAM- NEGATIVNIH BAKTERIJA IZOLOVANIH KOD BOLNIČKIH PACIJENATA
  Godina 2017
  Autori Milica Šarčević i Ljiljana Božić
  Strana od 169

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Boris Prodanović

  Uticaj antibiotika na adherenciju, hidrofobnost i produkciju biofilma invazivnih i neinvazivnih izolata Streptococcus pyogenes

  Naučni skup X Kongres mikrobiologa Srbije-"Mikromed 2015"
  Publikacija X Kongres mikrobiologa Srbije"Mikromed 2015". Zbornik radova.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Šmitran, Ljiljana Božić, Nataša Vučković Opavski, Ina Gajić i Lazar Ranin
  Strana od 186
  Strana do 187

  I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem

  Naučni skup I Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Broj jednopovršinskih, dvopovršinskih, tropovršinskih amalgamskih i kompozitnih ispuna kod studenata stomatologije u odnosu na pol
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Božić, Snježana Veselinović i Snežana Stijaković

Ostali radovi

  Certifikat - LQSI tool - vodič za postupno plansko uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u medicinske laboratorije

  Godina 2017
  Autori Maja Stanojević

  Certifikat - HIV rezistencija u kliničkoj praksi-metode, tumačenje i primena

  Godina 2016
  Autori Maja Stanojević

  Grant Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske za naučno usavršavanje na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić

  Certifikat - DIJAGNOSTIČKI I KLINIČKI ZNAČAJ INFEKCIJE IZAZVANE HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA U PREVENCIJI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

  Godina 2015
  Autori Aleksandra Knežević

Knjige

  Microbial Biofilms-Importance and applications

  Izdavač InTech
  ISBN 978-953-51-2435-1
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šmitran, Ina Gajić, Ljiljana Božić i Lazar Ranin
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula

Novija istraživanja na bazi nanokompozita idu u smjeru sintetisanja hibridnih materijala kod kojih se organski polimerni matriks zamjenjuje sa neorganskim matriksom slojevite strukture. Sintetisanjem ovakvih hibridnih materijala pospješuje se povezivanje bioaktivnih molekula (organskog dijela) i neorganskih matriksa putem dva mehanizma: adsorpcija na površini i interkalacija biomolekula unutar slojevite strukture neorganskog matriksa...

Broj projekta 1259042
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Aleksandra Šmitran
doc. dr Mirjana Đermanović
Ljiljana Božić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 29000.0 BAM