Navigacija

Igor Kneginjić

Projekti

Studija o osnivanju šumskih zasada u RŽR "Ljubija" Prijedor

Površine na kojima se vršila eskploatacija i deponovanje otpada predstavljaju površine na kojima je potrebno izvršiti rekultivaciju, odnoso privesti te površine odgovarajućoj kulturi. U svijetu je trend da se takve površine maksimalno iskorištavaju za potreba podizanja novih, ekonoskih šumskih zasada...

Broj projekta 8301410
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim Igor Kneginjić
doc. dr Vanja Daničić
Vladan Ivetić
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Svjetlana Sredić
prof. dr Zoran Govedar
prof. dr Ljiljana Došenović
doc. dr Vladimir Petković
Finansijer Rudnici željezne rude "Ljubija" AD Prijedor
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.08.2016.
Vrijednost projekta 49000.0 BAM