Navigacija

mr Danijela Vuković
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent 27. april 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2236 Fizika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The study of optical and photodielectric properties of polymethyl methacrylate and tris-(8-hydroxy-quinoline) aluminum (Alq3) composites

  DOI 10.1002/app.50992
  Časopis JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  Godina 2021
  Autori Danijela Vuković, Blanka Škipina, Slavica Maletić, Dragana Cerović, M.M. Duvenhage, A.S. Luyt, Dragoljub Mirjanić i Duško Dudić
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.50992

Radovi sa skupova

  THE EFFECT OF PLASMA ON THE STRUCTURE OF TEXTILE MATERIALS

  Naučni skup XIII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS
  Godina 2020
  Autori Sanja Pavlović, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Danijela Vuković, Filip Marinković, Slavica Maletić i Goran Poparić
  Strana od 130
  Strana do 141
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/

  DIELECTRIC PROPERTIES OF THE LITHIUM-POLYMER BATTERY DURING CHARGE AND DISCHARGE

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Contemporary Materials Conference Proceedings 2020
  Godina 2020
  Autori Danijela Vuković, Blanka Škipina i Duško Dudić
  Strana od 105
  Strana do 113
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=27

  UTICAJ TANKIH PREVLAKA NA POVEĆANJE EFIKASNOSTI FOTONAPONSKE KONVERZIJE

  Naučni skup Energetska efikasnost ENEF
  Publikacija Zbornik radova ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Danijela Vuković, Jovan Šetrajčić i Siniša Vučenović
  Strana od 106
  Strana do 109

  DISCRETIZATION OF OPTICAL PROPERTIES IN SYMMETRICAL NANOFILM-STRUCTURES

  Naučni skup INDEL
  DOI 10.1109/INDEL.2016.7797774
  Publikacija Proceedings INDEL, IEEE Cat.No.: CFP16D67-ART, ISBN: 978-1-5090-2329-5
  Godina 2016
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić i Dragana Rodić

  OSOBINE NANOSKOPSKIH OPTIČKIH MATERIJALA

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Infoteh – Jahorina, Vol.15
  Godina 2016
  Autori Jovan Šetrajčić, Igor Šetrajčić, Siniša Vučenović, Ana Šetrajčić-Tomić i Danijela Vuković
  Strana od 39
  Strana do 44

  Efikasnost fototermalnih konvertora sa nanofilm-prevlakama

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energatska efikasnost, ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić i Jovan Šetrajčić

  "DESIGN AND MODELING OF SILICON-ON-INSULATOR STRIP WAVEGUIDES"

  Naučni skup International School and Conference on Photonics 09
  Godina 2009
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Petar Matavulj, Milan Milošević i Goran Mashanovich

  "POBOLJŠANI ANALITIČKI MODEL STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA SNAGE SA IZOLOVANIM GEJTOM"

  Naučni skup INDEL Industrijska elektronika
  Godina 2004
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Zoran Pavlović, Aneta Prijić, Zoran Prijić i Stojan Ristić

  "TEMPERATURNA ZAVISNOST STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA VDMOS TRANZISTORA SNAGE"

  Naučni skup Primatijada (studentskom takmičenju Prirodnomatematičkih fakulteta)
  Godina 1997
  Autori Danijela Bradić Vuković, Zoran Pavlović, Ivica Manić i Tijana Premović

Projekti

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Putem ovog projekta predstaviće se jedan novi koncept i prvi rezultati ispitivanja polimer-elektronske baterije. Odlike predložene baterije su jednostavnost, veoma niska proizvodna cijena, ekološka prihvatljivost, višedecenijski životni vek i odsustvo elektrohemijskih procesa, elektrode su metalni i polimerni filmovi (odvojeni vazduhom kao separatorom u početnoj fazi istraživanja)...

Broj projekta 1251137
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Duško Dudić
mr Danijela Vuković
Slavica Maletić
Danijela Đukić
Dragana Cerović
Julia Mofokeng
doc. mr Miroslav Dragić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Fundiranje termodinamičkog inžinjeringa i razvoj softverskog paketa za istraživanje fononskih nanostruktura

Primarno će se i dalje vršiti istraživanje uticaja fonona na cjelokupna fizička svojstva nanostrukturnih kristala. Prethodna neophodna aktivnost u projektu biće posvećena najvažnijim mikroskopskim karakteristikama fononskog podsistema u redefinisanom modelu film-strukture. Ta istraživanja podrazumjevaju izvođenje zakona disperzije fonona...

Broj projekta 1259006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim prof. Stevo Jaćimovski
Igor Šetrajčić
Jovana Vuković
Dušan Ilić
Marijeta Zagožen
mr Danijela Vuković
Jovan Šetrajčić
Ana Tomić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.20121.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Fononski inžinjering kristalnih nanostruktura

Niskodimenzionalne strukture, koje su predmet istraživanja u ovom projektu, imaju izuzetan značaj za nove tehnologije sa potencijalom primjena u nanoelektronici, optoelektronici, visokotemperaturskoj superprovodnosti, katalizi, biologiji, farmaciji i medicini.

Broj projekta 0830901
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim prof. Stevo Jaćimovski
mr Danijela Vuković
Igor Šetrajčić
Jovan Šetrajčić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 30.11.2017.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM