Navigacija

Branka Bilbija, ma

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UTICAJ SALINITETA NA MORFOLOGIJU RAZVOJNIH FORMI ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač i Branka Bilbija
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 227
  Strana do 235
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup71.pdf

  The Composition of Macrozoobenthos Communities on Selected Sites of the Krupa River, Tributary of the River Vrbas

  Časopis Water Research and Managment
  Godina 2015
  Autori Marina Balta i Branka Bilbija
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42

  First record of Haemaphysalis concinna Koch, 1844. (Acari: Ixodidae) in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2014
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 89
  Strana do 91
  Veb adresa https://www.biotaxa.org/em/article/view/8122

  Morfometrijski karakteri adultnih krpelja vrste Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na području Banj brda u Banjoj Luci

  Časopis Skup
  Godina 2013
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 22
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup51.pdf

  Hematološki status stanovnika opštine Prijedor po polu i starosti

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2013
  Autori Branka Bilbija, Radoslav Dekić i Aleksandar Ivanc
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 54

Radovi sa skupova

  Vulnerability and conservation importance of endemic fish species Telestes metohiensis in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Rufford Small Grants Conference in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač, Maja Mandić i Branka Bilbija

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor reticulatus sa područja Bardače

  Naučni skup Drugi naučno-stručni skup “5.juni – Svjetski dan zaštite okoliša”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Strana od 235
  Strana do 244

  Activity and distribution of superoxid dismutases and peroxidases in different organs of common ragweed (Ambrosia artemisifoiila L.).

  Naučni skup 1st International Conference on Plant Biology and 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Publikacija Programme and Abstracts. 1st International Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, June 4-7, 2013, Subotica, Serbia
  Godina 2013
  Autori Dragana Šnjegota, Branka Bilbija, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 44
  Strana do 44

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor marginatus sa područja Bardače

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse- stanje i perspektiva.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Strana od 91
  Strana do 96
  Veb adresa http://ekonferencije.com/sr/konferencija/zastita-zivotne-sredine-izmedj/139

  Korelativna povezanost tumorskih promjena digestivnog sistema i krvnih grupa na području Banja Luke i Doboja.

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2011
  Autori Branka Bilbija i Dragana Šnjegota

  Učestalost pojavljivanja kancerogenih oboljenja na području tri opštine Republike Srpske u protekloj deceniji.

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2011
  Autori Dragana Šnjegota, Branka Bilbija i Stojko Vidović

Knjige

  Biologija za prvi razred Gimnazije

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-301-6
  Godina 2017
  Autori Smiljana Paraš, Svjetlana Lolić, Siniša Škondrić, Branka Bilbija i Dragojla Golub
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 288

Projekti

Komparativna istraživanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Istraživanja u okviru ovog projekta imaju za zadatak da ustanove distribuciju, brojnost te odabrane morfometrijske i fiziološke (hematološke) parametre većeg broja autohtonih i endemičnih vrsta riba iz vodotoka na području Republike Srpske. Takođe, paraleleno sa pomenutim istraživanjima vezanim za ihtiofaunu vršiće se i analiza kvaliteta vode odabranih vodotoka na bazi fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Broj projekta 0830912
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Dragana Dekić
Sanja Karajlić
prof. dr Nina Janjić
prof. dr Živojin Erić
mr Milica Lukač
prof. dr Dragojla Golub
Branka Bilbija, ma
prof. dr Svjetlana Lolić
doc. dr Maja Manojlović
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friščić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.05.2017.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM