Navigacija
Viber

Najavljeni prioriteti u okviru Horizont 2020 programa za period 2018-2020.

Nauka i razvojOpštePozivi za prijavu projekata

Evropska komisija je objavila neformalne, radne dokumente sa najavljenim tematskim prioritetima u okviru Horizont 2020 programa za period 2018-2020. godina. Konačne verzije radnih programa i tematskih prioriteta biće usvojene u oktobru 2017. godine, dok neformalni dokumenti služe kao indikativni okvir prioriteta koji će biti u fokusu finansiranja kroz Horizont 2020 i od koristi su za planiranje zajedničkih istraživačkih i inovativnih projekata. Objavljeno je ukupno 17 tematskih radnih dokumenata uz jedan sveobuhvatni dokument:

 • Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (eng. Future and Emerging Technologies -FET)
 • Marija Sklodovska Kiri akcije (eng. Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
 • Evropska istraživačka infrastruktura, uključujući i elektronsku infrastrukturu (eng. European Research Infrastructures incl. e-infrastructures)
 • Vođstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama – Svemir (eng. Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) – Space)
 • Vođstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama – Informaciono-komunikacione tehnologije (eng. LEIT - Information and Communication Technologies)
 • Nanotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i obrada, i biotehnologija (eng. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing -NMBP)
 • Pristup rizičnim finansijskim sredstvima (eng. Access to Risk Finance -ARF)
 • Inovativnost MSP (eng. Innovation in SMEs)
 • Društveni izazov 1: Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života (eng. Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being)
 • Društveni izazov 2: Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i kopnenih voda i bioekonomija (eng. Societal Challenge 2:"Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy")
 • Društveni izazov 3: Sigurna, čista i efikasna energija (eng. Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy)
 • Društveni izazov 4: Pametan, ekološki i integrisan transport (eng. Societal Challenge 4: Smart, Green and Integrated Transport)
 • Društveni izazov 5: Klimatska aktivnost, zaštita životne sredine, efikasno iskorišćenje resursa i sirovi materijali (eng. Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • Društveni izazov 6: Evropa u svijetu promjena – inkluzivna, inovativna i refleksivna društva (eng. Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)
 • Društveni izazov 7: Sigurna društva – zaštita slobode i sigurnosti Evrope i njenih građana (eng. Societal Challenge 7: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)
 • Širenje izvrsnosti i povećanje učešća (eng. Spreading Excellence and Widening Participation)
 • Nauka sa i za društvo (eng. Science with and for Society)

Link za sveobuhvatni dokument: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf

Link za tematske radne dokumente: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip

Za sve zainteresovane za Horizont 2020 program, kontakt osoba na UNIBL:

Anđela Pepić

Projekt menadžer

Univerzitetski preduzetnički centar

Univerzitet u Banjoj Luci

E-pošta: andjela.pepic@unibl.org

Slike

 • /uploads/attachment/vest/6756/horizon-2020_1.jpg