Navigacija

prof. dr Vesna Šućur Janjetović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 435
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija i metodologija socijalnog rada vanredni profesor 23. februar 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR-37 Socijalni rad u školi
SR-43 Praksa socijalnog rada
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-SR-7 Socijalni rad i rizici u životnoj perspektivi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zaštita žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

  Časopis Socijalna politika – časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 152
  Veb adresa http://sopolitika.rs/sp/CD-SOCIJALNA%20POLITIKA-1-2013.pdf

Radovi sa skupova

  Opinions, values and competences of service providers in direct support and protection of victims of family violence - experiences of Republic of Srpska“

  Naučni skup Social Work, Education and Social Development - SWSD 2018
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2018
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1173
  Veb adresa https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/06/SWSD2018-Abstract-Book.pdf

  Društvena podrška djeci sa posebnim potrebama i porodicama kroz aktivnosti socijalnog radnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama – primjer Republike Srpske

  Naučni skup Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri
  Publikacija Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 209
  Strana do 222

  Fenomenologija trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini – specifičnosti u odnosu na zemlje okruženja

  Naučni skup Globalizacija i suverenost– sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Globalizacija i suverenost– sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 469
  Strana do 484
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/globalizacija-i-suverenost-bih.pdf

  Role of School Social Worker in Inclusion of Children with Special Needs

  Naučni skup Learning and living together: Modern strategies of education for people with disabilities
  Publikacija Learning and living together: Modern strategies of education for persons with disabilities – Proceedings of the International Research and Practice Conference
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 94
  Strana do 108

  Uloga socijalnog rada u školi u unapređenju kvaliteta života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Zbornik radova Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Uloga socijalnog radnika u školi u unapređenju kvalitete života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Međunarodna konferencija na temu Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva),
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović i Vesna Šućur-Janjetović

  Family and crisis in Republic of Srpska

  Naučni skup 1. Visegrad Meeting „Social Services - Pillar of the European Society“
  Publikacija Social Services - Pillar of the European Society – Conference Proceedings
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Draško Gajić
  Strana od 126
  Strana do 137

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice bh migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Najznačajniji etiološki faktori trgovine ljudima

  Naučni skup Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Siromaštvo i globalna bezbjednost“, Banja Luka, 11-12.06.2012. godine u organizaciji Socijalne narodne inicijative Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 51
  Strana do 61

  Socijalna isključenost kao uzrok i posljedica trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promociji ljudskih prava
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne znanstvene konferencije Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promociji ljudskih prava, Zagreb, 2011., Zaklada „Marije De Mattias
  Godina 2011
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 131
  Strana do 151

Ostali radovi

  Naučno-istraživački projekt: "Internaltional Self-report Delinquency Study – ISRD-3"

  Izdavač Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)
  DOI 10.13140/RG.2.2.32145.12648
  Godina 2017
  Autori Almir Maljević, Vesna Šućur-Janjetović, Muhamed Budimlić, Nataša Jović, Bojana Miodragović i Srđan Vujović

  Izvještaj o istraživanju – Analiza situacije u oblasti dječije zaštite u Bosni i Hercegovini – Mapiranje radne snage u službama socijalne zaštite

  Izdavač Save the Children
  Godina 2016
  Autori Elmedin Muratbegović, Vesna Šućur-Janjetović i Jelena Brkić Šmigoc

  Trgovina ljudima

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 348

  Socijalni rad u školi

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 313

  Socijalni kapital

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 308

  Socijalna percepcija

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 299

  Socijalna integracija

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 296

  Seks trafiking

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 283

  Rodni identitet

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Rodne uloge

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Rodne studije

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Reintegracija

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 270

  Porodični centar

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 246

  Mrežni socijalni rad

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 207

  Mobing

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 203

  Integracija

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 145

  Hendikep

  Izdavač Udruženje stručnih ranika socijalne zaštite Srbije: Društvo socijalnih radnika Republike Srbije
  ISSN/ISBN 978-86-904183-6-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 125

  Working with victims of human trafficking – Challenges of Social Work research and practice – Results of Empirical Study in Bosnia and Herzegovina

  Social exclusion and human trafficking as consequence of Bosnia and Herzegovina migrations

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 184

  Social protection and possible solutions for Family support in Republic of Srpska

  Protokol sa standardima za monitoring u sjeni Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015.

  Izdavač Ministartstvo za ljudska prava i izbjeglice, Vijeće Ministara BiH; Udruženje VESTA, Repro Karić d.o.o., Tuzla.
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Elmedin Muratbegović

  Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djecu u BiH

  Izdavač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Vijeće Ministara BiH; Udruženje VESTA, Repro Karić d.o.o. Tuzla
  ISSN/ISBN 978-9958-795-06-0
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Elmedin Muratbegović

  Social Exclusion as Cause and Consequence of Trafficking in Children in South-East Europe

  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 83

  The Role of Social Work in the process of re/integration of victims of trafficking in people - Theoretical Perspectives and Results of Emirical Study in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia and Montenegro

  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Vojin Vidanović
  Strana od 75

  Refleksija tutora o modelu studija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Draženko Jorgić i Sanela Bašić
  Strana od 173
  Strana do 187

  Modul Trgovina ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja

  Izdavač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
  Godina 2010
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Saliha Djuderija
  Strana od 53
  Strana do 133

Knjige

  U susret standardima socijalnog rada u školi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-4-0
  Godina 2016
  Autori Ana Gavrilović, Vesna Šućur-Janjetović i Ljubo Lepir
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 229

  Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja – Praktikum za socijalne radnike

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-8-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 126

  Socijalni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-6-3
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Ana Gavrilović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 228

  Razvojne karakteristike djece; u: Socijalni rad u školi - teorijsko metodološke osnove

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 271

  Osnovne metode socijalnog rada: Socijalni rad s pojedincem, u: Socijalni rad u školi - teorijsko metodološke osnove

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 271

  Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment)

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet društvenih nauka, Geteborg
  ISBN 978-99955-59-12-0
  Godina 2010
  Autori Lilja Cajvert, Drago Branković, Draženko Jorgić, Vesna Šućur-Janjetović i Sanela Bašić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama

Projekat je usmjeren na pozicioniranja oblasti socijalnog rada u kriznim situacijama. U predmetnom projektu se izdvajaju dvije logičke cijeline aktivnosti, stoga su i ciljevi razvrstani u dvije cijeline...

Broj projekta 8319001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac mr Draško Gajić
Projektni tim prof. dr Vesna Šućur Janjetović
Ljiljana Mirčeta
Finansijer UNICEF(Misija u BiH)
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.10.2016.
Vrijednost projekta 77354.0 BAM