Navigacija

S-26 - Sociologija morala

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Sociologija morala
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-26 obavezan 4 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
upisan četvrti semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Ciljevi izučavanja predmeta
U predmetu se anlizira odnos morala kao subjektivnog čovjekovog osjećaja za pravednost i istinu utemeljenu u svijesti i samosvijesti, te morala kao društvenog fenomen u kome subjektivni osjećaj (ne)korenspondira sa kolektivnom sviješću. U tom smislu moral se može posmatrati kroz različite društvene podsisteme kao što je moral i religija, moral i obrazovanje, moral i politika, moral i porodica itd. Predmet analizira moralne norme kao čiste fenomene moralnog postupanja ali prati i određene pojave novije istorije u kojima savremeni procesi racinalizacije uma dovode do udaljavanja od temeljnih ljudskih vrijednosti po kojima se čovjek razlikuje od drugih bića a što ga suprotno od morala dovodi do zločina u stanju besvjesnosti o istom. Osim određenih teorijskih pristupa u pročavanju moralnog postupanja u predmetu se analiziraju problemi i dileme kroz koje se procjenjuju određene ljudske odluke i prakse kao što su problem eutanazije, abortusa, moralnog postupanja omladine, itd.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni da kritički promišljaju društveni moral kao idel ili najvišu vrijednost zajednice kojoj pripadaju, ali i da na osnovu vlastite svijesti donose samostalne moralne odluke koje ne moraju biti usaglašene sa društvenim moralom kao kolektivnom svijećšu. U vremenu pada društvenih vrijednosti, političke nestabilnosti i ekonomske nesigurnosti, moral se nalazi pod pritiskom smisla vlastitog postojanja. S toga se edukacija studenata o procjeni moralnog vrednovanja i postupanja nameće kao obavezni i nezamjennjiv zadatak u obrazovanju.
Sadržaj predmeta
2. Odnos etike kao folozofske discipline i sociologije morala 3. Moralna dužnost, moralno dobro i moralna norma 4. Odnos morala kao društvene norme i subjektivnog stava i postupanja 5. Sadržaj moralnih činjenica- zlo nevinih, nezaslužena patnja, pravda drugog... 6. Dirkemovo shvatanje morala i moralnog postupanja 7. Sociokulturna teorija o morala Talkota Parsonsa/prvi kolokvijum 8. Moral u perspektivi kulturalizma i društveno istorijskog strukturalizma 9. Savremena porodica u moralnoj perspektivi 10. Odnos morala i politike, morala i religije 11. Društvena konstrukcija društvene stavrnosti-smisao smisla vrijednosti 12. Moralni pad modernosti-holokaust- Zigmund Bauman 13. Banalnost zla- Hana Arent 14. Moralna pravila i izuzeci, (eutanazija, abortus)/Dugi kolokvijum 15. Jaspersove 4 vrste krivice
Metode izvođenja nastave
Koriste se verbalne metode i to monolopška dijaloška i metoda razgovora. tokom izrade kolokovijuma koristi se pismeta metoda.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Studenti u toku semestra imaju dva kolokvijuma (po 20 bodova) i imaju obavezu da prezentuju seminarski rad ili referat po zadanoj ili samostalno odabranoj temi (5 bodova). Za prisustvo nastavi i vježbama ostvaruju maksimalno 5 bodova. Usmeni dio ispita se izvodi u ranije definisanim terminima ispitnih rokova
Posebna naznaka
nema