Navigation

prof. dr Zoran Stanivuković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 113
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra za integralnu zaštitu šumskih ekosistema
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Integralna zaštita šumskih ekosistema redovni profesor September 24, 2020

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANALIZA UČINKA FEROMONSKIH PREPARATA I KLOPKI NAMIJENJENIH ZA SUZBIJANJE POTKORNJAKA SMRČE NA PODRUČJU ŠG „ROMANIJA“ SOKOLAC, REPUBLIKA SRPSKA, BiH

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2023
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 54
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2023_1-2/sumarstvo_2023_1-2_rad03.pdf

  SNOW DAMAGE IN PLANTATIONS OF AUSTRIAN PINE AND SCOTS PINE IN THE WESTERN PART OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/GSF2232002S
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2022
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 32
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/259/237

  Development of Neonectria punicea Pathogenic Symptoms in Juvenile Fraxinus excelsior Trees

  DOI https://doi.org/10.3389/fpls.2020.592260
  Časopis Frontiers in Plant Science
  Godina 2020
  Autori Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, Slobodan Milanović, Katarzyna Sikora, Zlatan Radulović, Vladimir Račko, Monika Kardošova, Jaroslav Durkovič, and Ivan Milenković
  Volumen 11
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://doi.org/10.3389/fpls.2020.592260

  Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, EKONOMSKI ZNAČAJ I MOGUĆNOST KORIŠĆENJA U MEDICINSKE SVRHE (LEKOVITA SVOJSTVA)

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2020
  Autori Zlatan Radulović, Dragan Karadžić, Ivan Milenković, and Zoran Stanivuković
  Broj 1-2
  Strana od 13
  Strana do 31

  NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NJIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENJA SMRČE (Picea abies Karst.) NA ROM ANIJSKOM PLATOU

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2019
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 3-4
  Strana od 21
  Strana do 41

  UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea L.) NA PLANINI OZREN – REPUBLIKA SRPSKA

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2019
  Autori Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić, and Ranko Vasiljević
  Broj 1-2
  Strana od 1
  Strana do 18

  NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NJIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENJA SMRČE (Picea abies Karst.) NA ROMANIJSKOM PLATOU

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2019
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 3-4
  Strana od 21
  Strana do 41
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-4/sumarstvo2019_3-4_rad02.pdf

  UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea L.) NA PLANINI OZREN – REPUBLIKA SRPSKA

  Characterisation and pathogenicityof Cryphonectria parasitica on sweet chestnutand sessile oak trees in Serbia

  DOI 10.17221/38/2018-PPS
  Časopis Plant Protection Science
  Godina 2019
  Autori Dragan Karadžić, Zlatan Radulović, Katarzyna Sikora, Zoran Stanivuković, Vesna Golubović Ćurguz, Tomasz Oszako, and Ivan Milenković
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 191
  Strana do 201

  GRADATION OF SPRUCE BARK BEETLES IN THE AREA OF HAN PIJESAK

  DOI 10.7251/GSF1828029S
  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2018
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 28
  Strana od 29
  Strana do 36

  PRVI NALAZ PARAZITNE GLJIVE Chrysomyxa pirolata G. Wint in Rabenh.- NA ŠIŠARICAMA I SEMENU SMRČE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2018
  Autori Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, and Alessandra Montenegro
  Broj 3-4
  Strana od 53
  Strana do 58

  GRADACIJA SMRČINIH POTKORNJAKA NA PODRUČJU HAN PIJESKA

  DOI 10.7251/GSF1828029S
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2018
  Autori Zoran Stanivuković and Ranko Vasiljević
  Broj 28
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/199/189

  Mesoporous silica nanoparticles SBA-15 loaded with emodin upregulate the antioxidative defense of Euproctis chrysorrhoea (L.) larvae

  DOI 10.3906/biy-1705-76
  Časopis TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
  Godina 2017
  Autori Milena Janković-Tomanić, Dajana Todorović, Zoran Stanivuković, Vesna Perić Mataruga, Ludger A. Wessjohann, and Goran N. Kaluđerović
  Volumen 41
  Broj 6
  Strana od 935
  Strana do 942

  First report of Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus excelsior in Montenegro

  DOI DOI: 10.1111/efp.12359
  Časopis FOREST PATHOLOGY
  Godina 2017
  Autori Ivan Milenković, Thomas Jung, Zoran Stanivuković, and Dragan Karadžić
  Volumen 47
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  SIMPTOMI POJAVE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKENAJČEŠĆIH VRSTA PHYTOPHTHORA NA JAVOROVIMA U SRBIJI

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Ivan Milenković, Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, and Vesna Golubović Ćurguz
  Broj 20
  Strana od 5
  Strana do 26

  Prvi nalaz parazitske gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya na belom jasenu u Bosni i Hercegovini

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2014
  Autori Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić, and Ivan Milenković
  Broj 3-4
  Strana od 19
  Strana do 33

  NAJZNAČAJNIJI DEFOLIJATORI U ŠUMAMA HRASTA ZA VRIJEME GRADACIJE GUBARA (Lymantria dispar L.) U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 18
  Strana od 7
  Strana do 19

  ŠTETE OD SNIJEGA U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE SA SMRČOM

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 18
  Strana od 21
  Strana do 44

  ZDRAVSTVENO STANJE PODMLATKA I MLADIKA JELE U POJASU BUKOVIH ŠUMA NA PLANINI GRMEČ –GJ „ČELIĆ KOSA“

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2011
  Autori Srđan Keren, Zoran Stanivuković, and Zoran Govedar
  Broj 1-2
  Strana od 43
  Strana do 53
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_1-2/sumarstvo2011_1-2_rad04.pdf

  Uticaj Gljive Armillaria spp na sušenje introdukovanih vrsta u izdanačkim šumama hrasta i bukve u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 13
  Strana od 33
  Strana do 47

  ISTRAŽIVANJE MIKROKLIMATSKIH KARAKTERISTIKA MEŠOVITE ŠUME JELE I SMRČE (Abieti picetum illyricum) NA PODRUČJU DRINIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2010
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and I. Bjelanović
  Broj 3-4
  Strana od 51
  Strana do 60

  ALOHTONE VRSTE INSEKATA ŠUMSKIH I DEKORATIVNIH DRVENASTIH BILJAKA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Ljubodrag Mihajlović and Zoran Stanivuković
  Broj 11
  Strana od 1
  Strana do 26

  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine smrče i jele (Abieti – Piceetum) oštećene od smrčinog potkornjaka na području Kneževa

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, and Brane Zlokapa
  Broj 3
  Strana od 53
  Strana do 64

  Kalemljenje i zaštita jednogodišnjih izbojaka u izdanačkoj sastojini pitomog kestena na području Kostajnice

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača, Zoran Stanivuković, and Zorana Hrkić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 81
  Strana do 90
  Veb adresa http://agroznanje.com/

  Uticaj razvoja gradova na tok temperature vazduha

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Milovan Pecelj, Zoran Govedar, and Zoran Stanivuković
  Broj dvobroj 2 i 3
  Strana od 309
  Strana do 320

  Globalne klimatske promjene i analiza temperaturnih promjena u Bosni i Hercegovini

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Milovan Pecelj, Goran Jović, Zoran Stanivuković, and Zoran Govedar
  Broj dvobroj 2 i 3
  Strana od 307
  Strana do 315

Radovi sa skupova

  Research of the occurrence and intensity of attacks of the oak lace bug (Corythucha arcuata Say.) at the territory of the Republic of Srpska

  Naučni skup FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2022
  Autori Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić, and Ranko Vasiljević
  Strana od 74
  Strana do 74
  Veb adresa https://forsd.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-FORS2D.pdf#page=72

  The most important causes of spruce (Picea abies Karst.) dieback in Kotor Varos

  Naučni skup FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2022
  Autori Ranko Vasiljević and Zoran Stanivuković
  Strana od 80
  Strana do 80
  Veb adresa https://forsd.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-FORS2D.pdf#page=78

  Diversity of phytophtora species in natural ecosystems in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro (western Balkans)

  Naučni skup Phytophtora in Forests and Natural Ecosystems
  Publikacija Book of abstracts, 57.
  Godina 2019
  Autori Ivan Milenković, Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, M Tomšovsky, S Milanović, A Vemić, Zlatan Radulović, T Corobado, M Horta Jung, T Majek, J A Nowakovska, T Oszako, K Sikora, and Thomas Jung
  Strana od 29
  Strana do 29

  Endophytic fungi in needles of Austrian pine infected with Dothistroma pini in Serbia

  Naučni skup IUFRO WP 7.02 &7.02.03.,PHYLLOSPHERE DISEASES
  Godina 2019
  Autori Ivan Milenković, Zoran Stanivuković, M Trifković, J Nowakoeska, Katarzyna Sikora, L Jankovski, and Dragan Karadžić
  Strana od 9
  Strana do 9

  TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF THE FROST HOLLOW “MEĐI DO“

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Zoran Stanivuković, Marijana Kapović-Solomun, and Svjetlana Ćoralić
  Strana od 22
  Strana do 22

  Consequences of Ips typhographus attack on spruce forests in eastern part of the Republic of Srpska

  Naučni skup International conference Forestry: Bridge to the future
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Zoran Stanivuković and Dane Marčeta
  Strana od 75

  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  Publikacija ZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Godina 2014
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and B. Marković
  Strana od 245
  Strana do 255

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Seminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Godina 2013
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević, and S. Opačić

  INFLUENCE OF MISTLEOTE (Viscum album var. abietis)ON SILVER FIRE VITALITY (Abies alba Mill.) ON THE KOZARA MOUNTAIN

  Naučni skup Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Publikacija Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Zoran Stanivuković
  Strana od 599
  Strana do 610

  VEGETATION OF CRNI VRH MASSIF OF GRMEČ MT: AN INTRODUCTORY SURVEY

  Naučni skup Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Publikacija Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Brujić and Zoran Stanivuković
  Strana od 245
  Strana do 264

  INFLUENCE OF EXTREME HAIL ON EPIDEMIC OCCURENCE OF FUNGUS SPHAEROPSIS SAPINEA Dyco et Sutton IN PLANTATIONS AUSTRIAN PINE IN THE VICINITY OF DOBRUN

  Naučni skup FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  DOI FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, BELGRADE,
  Godina 2011
  Autori Dragan Karadžić, T. Milijašević, Ljubodrag Mihajlović, and Zoran Stanivuković

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Naučni skup International scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  Publikacija International scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Zorana Hrkić
  Strana od 21
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  A PROBLEM IN FIR (ABIES ALBA MILL.) FOREST IN SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  Publikacija FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, Congres Abstract, Belgrade
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković, M. Milenković, Dragan Karadžić, and Ljubodrag Mihajlović

  Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske

  Naučni skup "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova"
  Publikacija "Savremene tehnologije za odživi razvoj gradova", Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Duško Čuković, R. Radić, and Zoran Stanivuković

  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića

  Naučni skup Drugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković

  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice

  Naučni skup Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Agroznanje, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković

  INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMSKIH EKOSISTEMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori V. Lazarev, Dragan Karadžić, Ljubodrag Mihajlović, and Zoran Stanivuković

  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Stanivuković and Zoran Govedar

  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković, and Z. Lazendić

  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice

  Naučni skup Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  Publikacija Zbornik radova VII, Pančevo
  Godina 2005
  Autori Zoran Govedar and Zoran Stanivuković
  Strana od 175
  Strana do 186

  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska

  Naučni skup International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  Publikacija Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar and Zoran Stanivuković

  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Publikacija Zbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Godina 2003
  Autori V. Bucalo, Zoran Stanivuković, and Zoran Govedar

  Masovna pojava potkornjaka u kulturama smrče i njihovo suzbijanje

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Publikacija Zbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Šumarski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2003
  Autori Ljubodrag Mihajlović and Zoran Stanivuković

  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska

  Naučni skup 50 godina Lesotehničeski univerzitet
  Publikacija Sbornik naučn i dokladi meždunarodna naučna konferencija, 50 godina Lesotehničeski univerzitet, Sofija
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar, M. Krstić, and Zoran Stanivuković

  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska

  Naučni skup 50 godini Lesotehničeski Universitet
  Publikacija Sbornik„ "50 godini Lesotehničeski Universitet", Sofija
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar, M. Krstić, and Zoran Stanivuković

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Knjige

  NAJZNAČAJNIJI PROUZROKOVAČI INFEKTIVNIH BOLESTI U ŠUMAMA REPUBLIKE SRPSKE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-56-42-9
  Godina 2019
  Autori Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković, Slobodan Milanović, and Ivan Milenković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 324

  ŠUMSKA MIKOLOGIJA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-56-33-7
  Godina 2016
  Autori Dragan Karadžić, Nenad Keča, Ivan Milenković, Slobodan Milanović, and Zoran Stanivuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 595

  PRIRUČNIK IZVEŠTAJNE I DIJAGNOSTIČKO PROGNOZNE SLUŽBE ZAŠTITE ŠUMA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978993856207
  Godina 2011
  Autori D. Karadžić, Lj. Mihajlović, S. Milanović, and Zoran Stanivuković
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Istrazivanje stanja populacija gubara i borovog cetnika (Lymantria dispar L., Thaumatopoea pityocampa Schiff.) na podrucju "Centra za gazdovanje krsom" i prognoza njihove brojnosti u sezoni 2022/2023 godini

Project Number 1251444
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zoran Stanivukovic
Participants Sanja Radinovic
Brankica Kajkut
Ranko Vasiljevic, ma
Bozica Maric
dr Drazen Miljic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2022-08-01
End of the project 2023-08-31
Project value 22500.0 BAM

Istrazivanje pojave hrastove mrezaste stijenice Corythucha arcuata Say. na podrucju Republike Srpske

Project Number 1251415
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Zoran Stanivukovic
Participants Bozica Maric
dr Dragan Karadzic
Brankica Kajkut
dr Drazen Miljic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Master plan posumljavanja i gazdovanja sumskim kulturama Republike Srpske