Navigacija

prof. dr Zoran Stanivuković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 19

051/464-628
lokal 113
Uža naučna/umjetnička oblast Integralna zaštita šumskih ekosistema
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Šumarski fakultet

OŠ13FPAT Šumska fitopatologija
OŠ07BIOZ Biološka zaštita šuma
MŠ11FFAR Šumarska fitofarmacija
MŠ13IZŠU Integralna zaštita šuma
OŠ13MONI Monitoring zdravstvenog stanja šuma
OŠ13ENTO Šumarska entomologija
MŠ10IZŠU Integralna zaštita šuma
MŠ10IZŠE Integralna zaštita šumskih ekosistema
OŠ07FPAT Šumarska fitopatologija
MŠ10MONI Monitoring zdravstvenog stanja šuma
MŠ13FFAR Fitofarmacija
OŠ07ZAŠŠ Zaštita šuma
OŠ13ZAŠD Zaštita drveta
OŠ07ENTO Šumarska entomologija
OŠ13ZAŠŠ Zaštita šuma

Bibliografija

Radovi u časopisima

  SIMPTOMI POJAVE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKENAJČEŠĆIH VRSTA PHYTOPHTHORA NA JAVOROVIMA U SRBIJI

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Ivan Milenković, Dragan Karadžić, Zoran Stanivuković i Vesna Golubović Ćurguz
  Broj 20
  Strana od 5
  Strana do 26

  Prvi nalaz parazitske gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya na belom jasenu u Bosni i Hercegovini

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2014
  Autori Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić i Ivan Milenković
  Broj 3-4
  Strana od 19
  Strana do 33

  NAJZNAČAJNIJI DEFOLIJATORI U ŠUMAMA HRASTA ZA VRIJEME GRADACIJE GUBARA (Lymantria dispar L.) U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 18
  Strana od 7
  Strana do 19

  ŠTETE OD SNIJEGA U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE SA SMRČOM

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 18
  Strana od 21
  Strana do 44

  ZDRAVSTVENO STANJE PODMLATKA I MLADIKA JELE U POJASU BUKOVIH ŠUMA NA PLANINI GRMEČ –GJ „ČELIĆ KOSA“

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2011
  Autori Srđan Keren, Zoran Stanivuković i Zoran Govedar
  Broj 1-2
  Strana od 43
  Strana do 53
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_1-2/sumarstvo2011_1-2_rad04.pdf

  Uticaj Gljive Armillaria spp na sušenje introdukovanih vrsta u izdanačkim šumama hrasta i bukve u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković
  Broj 13
  Strana od 33
  Strana do 47

  ISTRAŽIVANJE MIKROKLIMATSKIH KARAKTERISTIKA MEŠOVITE ŠUME JELE I SMRČE (Abieti picetum illyricum) NA PODRUČJU DRINIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2010
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren i I. Bjelanović
  Broj 3-4
  Strana od 51
  Strana do 60

  ALOHTONE VRSTE INSEKATA ŠUMSKIH I DEKORATIVNIH DRVENASTIH BILJAKA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Ljubodrag Mihajlović i Zoran Stanivuković
  Broj 11
  Strana od 1
  Strana do 26

  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine smrče i jele (Abieti – Piceetum) oštećene od smrčinog potkornjaka na području Kneževa

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković i Brane Zlokapa
  Broj 3
  Strana od 53
  Strana do 64

  Kalemljenje i zaštita jednogodišnjih izbojaka u izdanačkoj sastojini pitomog kestena na području Kostajnice

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača, Zoran Stanivuković i Zorana Hrkić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 81
  Strana do 90
  Veb adresa http://agroznanje.com/

  Uticaj razvoja gradova na tok temperature vazduha

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkoh nauka
  Godina 2002
  Autori Milovan Pecelj, Zoran Govedar i Zoran Stanivuković
  Broj dvobroj 2 i 3
  Strana od 309
  Strana do 320

  Globalne klimatske promjene i analiza temperaturnih promjena u Bosni i Hercegovini

  Časopis Zbornik prirodno – matematičkih nauka
  Godina 2002
  Autori Milovan Pecelj, Goran Jović, Zoran Stanivuković i Zoran Govedar
  Broj dvobroj 2 i 3
  Strana od 307
  Strana do 315

Radovi sa skupova

  Consequences of Ips typhographus attack on spruce forests in eastern part of the Republic of Srpska

  Naučni skup International conference Forestry: Bridge to the future
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Zoran Stanivuković i Dane Marčeta
  Strana od 75

  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  Publikacija ZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Godina 2014
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren i B. Marković
  Strana od 245
  Strana do 255

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Seminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Godina 2013
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević i S. Opačić

  INFLUENCE OF MISTLEOTE (Viscum album var. abietis)ON SILVER FIRE VITALITY (Abies alba Mill.) ON THE KOZARA MOUNTAIN

  Naučni skup Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Publikacija Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Zoran Stanivuković
  Strana od 599
  Strana do 610

  VEGETATION OF CRNI VRH MASSIF OF GRMEČ MT: AN INTRODUCTORY SURVEY

  Naučni skup Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Publikacija Forestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Brujić i Zoran Stanivuković
  Strana od 245
  Strana do 264

  INFLUENCE OF EXTREME HAIL ON EPIDEMIC OCCURENCE OF FUNGUS SPHAEROPSIS SAPINEA Dyco et Sutton IN PLANTATIONS AUSTRIAN PINE IN THE VICINITY OF DOBRUN

  Naučni skup FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  DOI FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, BELGRADE,
  Godina 2011
  Autori Dragan Karadžić, T. Milijašević, Ljubodrag Mihajlović i Zoran Stanivuković

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Naučni skup International scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  Publikacija International scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović i Zorana Hrkić
  Strana od 21
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  A PROBLEM IN FIR (ABIES ALBA MILL.) FOREST IN SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  Publikacija FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, Congres Abstract, Belgrade
  Godina 2010
  Autori Zoran Stanivuković, M. Milenković, Dragan Karadžić i Ljubodrag Mihajlović

  Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske

  Naučni skup "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova"
  Publikacija "Savremene tehnologije za odživi razvoj gradova", Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Duško Čuković, R. Radić i Zoran Stanivuković

  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića

  Naučni skup Drugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača i Zoran Stanivuković

  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice

  Naučni skup Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Agroznanje, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Zoran Govedar, Rodoljub Oljača i Zoran Stanivuković

  INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMSKIH EKOSISTEMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori V. Lazarev, Dragan Karadžić, Ljubodrag Mihajlović i Zoran Stanivuković

  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Stanivuković i Zoran Govedar

  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković i Z. Lazendić

  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice

  Naučni skup Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  Publikacija Zbornik radova VII, Pančevo
  Godina 2005
  Autori Zoran Govedar i Zoran Stanivuković
  Strana od 175
  Strana do 186

  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska

  Naučni skup International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  Publikacija Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar i Zoran Stanivuković

  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Publikacija Zbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Godina 2003
  Autori V. Bucalo, Zoran Stanivuković i Zoran Govedar

  Masovna pojava potkornjaka u kulturama smrče i njihovo suzbijanje

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Publikacija Zbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Šumarski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2003
  Autori Ljubodrag Mihajlović i Zoran Stanivuković

  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska

  Naučni skup 50 godina Lesotehničeski univerzitet
  Publikacija Sbornik naučn i dokladi meždunarodna naučna konferencija, 50 godina Lesotehničeski univerzitet, Sofija
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar, M. Krstić i Zoran Stanivuković

  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska

  Naučni skup 50 godini Lesotehničeski Universitet
  Publikacija Sbornik„ "50 godini Lesotehničeski Universitet", Sofija
  Godina 2003
  Autori Zoran Govedar, M. Krstić i Zoran Stanivuković

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Knjige

  PRIRUČNIK IZVEŠTAJNE I DIJAGNOSTIČKO PROGNOZNE SLUŽBE ZAŠTITE ŠUMA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978993856207
  Godina 2011
  Autori D. Karadžić, Lj. Mihajlović, S. Milanović i Zoran Stanivuković
  Tip knjige naučna knjiga