Navigacija

doc. dr Dane Marčeta
docent

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 19

051/464-628
lokal 113
Uža naučna/umjetnička oblast Korišćenje šumskih resursa
Datum izbora u zvanje 12. oktobar 2015.

Predmeti

Šumarski fakultet

MŠ10TIŠU Tehnologije iskorišćavanja šuma
MŠ10ŠPRO Šumski proizvodi u zaštićenim područjima
MŠ13UPOD Upotreba drveta i biomase
OŠ07ANIM Proizvodi šuma animalnog porijekla
OŠ07ISKO Iskorišćavanje šuma
OŠ13PROI Proizvodi šuma
OŠ13MHZC Mehanizacija u šumarstvu
OŠ13ISK2 Iskorišćavanje šuma II
MŠ11SAKU Sakupljanje i prerada nedrvnih proizvoda u šumarstvu
MŠ11TIŠU Tehnologije iskorišćavanja šuma
MŠ10UPOD Upotreba drveta i biomase
MŠ13SAKU Sakupljanje i prerada nedrvnih proizvoda u šumarstvu
MŠ13TIŠU Tehnologije iskorišćavanja šuma
OŠ13ANIM Proizvodi šuma animalnog porijekla
OŠ13ISK1 Iskorišćavanje šuma I
OŠ07PROI Proizvodi šuma

Bibliografija

Radovi u časopisima

  OPTIMIZACIJA IZRAČUNAVANJA FAKTORA PRIVLAČENJA DRVETA NA PODRUČJU Š.G. ”PRIJEDOR” PRIJEDOR

  DOI 10.7251/GSF1727041P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik i Darko Ljubojević
  Volumen 27
  Strana od 41
  Strana do 50

  Determination of Average Skidding Distance Using GIS

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević i Kuburić Jovan
  Volumen 38
  Broj 1845-8815
  Strana od 33
  Strana do 42

  Private forest owners' willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern European countries

  Časopis BIOMASS & BIOENERGY
  Godina 2015
  Autori Stjepan Posavec, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Nenad Petrović, Makedonka Stojanovska, Dane Marčeta i Špela Pezdevšek Malovrh
  Broj 81
  Strana od 144
  Strana do 153

  ODREĐIVANJE SREDNJE DISTANCE PRIVLAČENJA PRIMJENOM GIS-A U NIZIJSKO-BRDSKIM USLOVIMA

  DOI 10.7251/GSF1523005P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Slavko Španjić i Mihajlo Kosović
  Broj 23
  Strana od 5
  Strana do 14

  Comparison of Two Felling & Processing Methods in Beech Forests

  Časopis CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Dane Marčeta i Boštjan Košir
  Strana od -
  Strana do -

  Horizontal and vertical alignments of forest roads

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Igor Potočnik
  Broj 35
  Strana od 79
  Strana do 88

  Comparison of two skiddinig methods in beech forests in mountainous conditions

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Boštjan Košir
  Volumen 35
  Strana od 51
  Strana do 62

  ODREĐIVANJE OPTIMALNE GUSTINE ŠUMSKIH PUTEVA U PROSARI

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Igor Potočnik, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević
  Volumen 18
  Strana od 45
  Strana do 56

  Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 16
  Strana od 77
  Strana do 89

  Conversion Coefficients for Distilling Wood in Running Standards and Everyday Practice

  Časopis SEEFOR
  Godina 2011
  Autori Srđan Ljubojević, Dane Marčeta i Slobodan Kremenović
  Broj Vol. 2 No. 1
  Strana od 51
  Strana do 57

  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina

  Časopis SEEFOR
  Godina 2010
  Autori Zoran Govedar, Srđan Keren i Dane Marčeta
  Broj No.1
  Strana od 10
  Strana do 18

  Bilansiranje sirovine koja može da posluži za proizvodnju briketa - studij slučaja na primjeru Sokoca

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Broj 10
  Strana od 36
  Strana do 77

  Primjena savremenih principa projektovanja šumskih komunikacija

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 10
  Strana od 1
  Strana do 13

  Nivo iskorišćavanja šuma u zaštićenim područjima Republike Srpske

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2007
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Broj 7
  Strana od 23
  Strana do 51

Radovi sa skupova

  Consequences of Ips typhographus attack on spruce forests in eastern part of the Republic of Srpska

  Naučni skup International conference Forestry: Bridge to the future
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Zoran Stanivuković i Dane Marčeta
  Strana od 75

  Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces Meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"
  Godina 2014
  Autori Srđan Ljubojević, Dane Marčeta i Vladimir Stupar
  Strana od 109
  Strana do 118

  DETERMINATION OF OPTIMAL FOREST ROAD DENSITY IN FOREST MANAGEMENT "RIBNIK" IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FORMEC
  Godina 2012
  Autori Srđan Ljubojević, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević

  Features of using biomass as an energy source

  Naučni skup I International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2012
  Autori Zoran Govedar, Stoja Jotanović, Dane Marčeta, Danijela Kondić, Srđan Keren i Borut Bosančić
  Strana od 84

  Šumska biomasa kao obnovljivi energetski izvor u R. Srpskoj - stanje i perspektive

  Naučni skup Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj
  Publikacija ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS
  Godina 2011
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Strana od 119
  Strana do 135

  Natural potentials of medicinal and aromatic plants on permanent forest openings in Republic of Srpska

  Naučni skup XXIII IUFRO World Congress
  Godina 2010
  Autori Srđan Ljubojević, Nada Šumatić i Dane Marčeta

  Flow regime and yield, chemical composition and microbiological features od common birch sap (Betuale sucus recens)

  Naučni skup XXIII IUFRO World Congress
  Godina 2010
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

  Nonconventional method of wood extraction in the conditions of low forest opening-a case study from Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Proceedings od 3rd International Scientific Conference Fortechenvi
  Godina 2008
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

  Natural potential of medicinal plants and forests of Central Bosnia

  Naučni skup 1st IFOAM Conference
  Godina 2007
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

Knjige

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN 978-99976-655-0-8
  Godina 2015
  Autori Zoran Govedar, Dane Marčeta, Srđan Keren, Dario Jokanović, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stoja Jotanović, Danijela Kondić, Borut Bosančić, Marina Antić, Nataša Pašalić, Goran Granić, Branka Jelavić, Biljana Kulišić i Veljko Vorkapić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN 978-99976-655-0-8
  Godina 2015
  Autori Zoran Govedar, Dane Marčeta, Srđan Keren, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stoja Jotanović, Danijela Kondić, Borut Bosančić, Nataša Pašalić, Dario Jokanović, Marina Radun, Goran Granić, Branka Jelavić, Biljana Kulišić i Veljko Vorkapić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-54-5
  Godina 2014
  Autori Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić i Drago Petković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 280

Projekti

Obrazovanje kadrova u šumarstvu

Dobijena sredstva će se koristiti za finansiranje izrade i odbrane (uplate za troškove odbrane) disertacija. Osim navedenog dobivena sredstva se mogu koristiti i za nabavku protrebne literature za biblioteku Šumarskog fakulteta i razvoj kadrova u šumarstvu kroz učešće na koneferencijama, seminarima, radionicama i treninzima.

Broj projekta 8301416
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Dane Marčeta
Projektni tim Jelena Čučković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Mladen Babić
Mirjana Marković
prof. dr Goran Trbić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Zlatan Kovačević
doc. dr Marijana Kapović Solomun
Milan Šipka
prof. dr Ilija Komljenović
dr Dušica Pešević
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
Vladimir Petković, ma
doc. dr Dane Marčeta
Dragica Mihaljčić
mr Danijela Petrović
Jelena Čučković
dr Dražen Miljić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM