Navigacija

Koordinatori za međunarodnu saradnju

Koordinatori za međunarodnu saradnju  

 

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti

Marko Šipka

erasmus@au.unibl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Dragana Zeljić erasmus@aggf.unibl.org
Ekonomski fakultet Doc. dr Tajana Serdar Raković erasmus@ef.unibl.org
Elektrotehnički fakultet Vanja Todorović erasmus@etf.unibl.org
Mašinski fakultet Prof. dr Petar Gvero erasmus@mf.unibl.org
Medicinski fakultet Mr Milkica Grabež erasmus@med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet Mr Ivana Koleška erasmus@agro.unibl.org
Pravni fakultet Irena Radić, ma erasmus@pf.unibl.org
Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Milica Balaban erasmus@pmf.unibl.org
Rudarski fakultet Mr Ljiljana Tankosić erasmus@rf.unibl.org
Tehnološki fakultet Doc. dr Goran Vučić erasmus@tf.unibl.org
Fakultet bezbjednosnih nauka Slavica Maksimović erasmus@fbn.unibl.org
Fakultet političkih nauka Doc. dr Manja Đurić Džakić

erasmus@fpn.unibl.org

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Doc. dr Saša Jovanović erasmus@ffvs.unibl.org
Filozofski fakultet Doc. dr Slavica Tutnjević erasmus@ff.unibl.org 
Filološki fakultet Milica Jošić Milinović erasmus@flf.unibl.org
Šumarski fakultet

Jelena Subotić

erasmus@sf.unibl.org
Institut za genetičke resurse

Nataša Pašalić

erasmus@igr.unibl.org

Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Koordinator za međunarodnu saradnju (eng. Coordinator for international cooperation) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 39. Pravilnika. 

Član 39.
Koordinator za međunarodnu saradnju bira se iz reda akademskog i administrativnog osoblja na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Koordinator za međunarodnu saradnju pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

Nadležnosti koordinatora za međunarodnu saradnju podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: informisanje studenata i osoblja o mogućnostima u oblasti međunarodne saradnje, posebno pružanje informacija koje se odnose na razmjenu studenata i osoblja, te pružanje podrške u vezi sa administrativnim pitanjima, uključujući pomoć pri organizaciji smještaja, pribavljanju vize, boravišne dozvole, zdravstvenog osiguranja i dr.