Navigacija

Koordinatori za međunarodnu saradnju

Koordinatori za međunarodnu saradnju  

 

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti

Doc. Jasna Grahovac, ma

jasna.grahovac@au.unibl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Dr Dubravko Aleksić dubravko.aleksic@aggf.unibl.org
Ekonomski fakultet Dr Nikolina Bošnjak nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 
Elektrotehnički fakultet Doc. dr Igor Krčmar igor.krcmar@etf.unibl.org
Mašinski fakultet Prof. dr Petar Gvero petar.gvero@mf.unibl.org 
Medicinski fakultet Doc. dr Lana Nežić lana.nezic@med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet Doc. dr Gordana Rokvić gordana.rokvic@agro.unibl.org
Pravni fakultet Mirjana Miškić, ma mirjana.miskic@pf.unibl.org
Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Biljana Kukavica biljana.kukavica@pmf.unibl.org
Rudarski fakultet Doc. dr Dražana Tošić drazana.tosic@rf.unibl.org
Tehnološki fakultet Doc. dr Goran Vučić goran.vucic@tf.unibl.org
Fakultet političkih nauka Bojana Miodragović, ma

bojana.miodragovic@fpn.unibl.org

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Doc. dr Željko Sekulić zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 
Filozofski fakultet Doc. dr Slavica Tutnjević slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 
Filološki fakultet Milica Jošić Milinović milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 
Šumarski fakultet

Doc. dr Dragan Čomić

dragan.comic@sf.unibl.org 

Obaveze i zaduženja koordinatora za međunarodnu saradnju su da formira i ažurira liste elektronskih adresa svih zaposlenih i studenata fakulteta, vrši prosljeđivanje informacija na fakultetu vezanih za oblast međunarodne saradnje posredstvom liste elektronskih adresa i/ili oglasne table na fakultetu i/ili internet stranice fakulteta, a koje dostavlja Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, određuje jedan sat tokom sedmice za konsultacije i davanje informacija vezanih za međunarodnu saradnju, kao i davanje informacija posredstvom telefona i elektronske pošte zaposlenima i studentima fakulteta, dostavlja sve informacije Univerzitetskom računarskom centru vezane za oblast međunarodne saradnje za objavljivanje na internet stranici Univerziteta, kao i koordinatorima za međunarodnu saradnju na drugim fakultetima, ukoliko te informacije mogu i njima da koriste, prisustvuje svim sastancima/predavanjima/prezentacijama koje organizuje Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, organizuje najmanje jedan info dan tokom akademske godine, posreduje između fakulteta i Kancelarije prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prilikom podnošenja prijedloga bilateralnih/multilateralnih ugovora o saradnji sa visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, te prijedloga obrazovnih projekata i programa razmjene, kao i svih drugih oblika međunarodne saradnje, aktivno sarađuje sa Kancelarijom prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, u cilju unapređenja i razvoja svih segmenata ove oblasti.