Navigacija

Prijava i realizacija Erasmus+

Otvoreno je šest kategorija u programu Erasmus+ u okviru kojih mogu da učestvuju partnerske zemlje, u koje spada i Bosna i Hercegovina.

Ključna akcija 1 (Key activity 1 – KA1)

1. Kreditna razmjena (Credit Mobility)

2. Zajednički master programi (Joint Master Degree -JMDs)

Ključna akcija 2 (Key activity 2 – KA2

1. Izgradnja kapaciteta (Capacity Building) – nekadašnji TEMPUS projekti

2. Druge mogućnosti – strateško partnerstvo i  savezi znanja (Strategic Partnerships i Knowledge Alliances

Specifične aktivnosti Erasmus+  programa 

1. Žan Mone (Jean Monnet)


Pravila za prijavu i realizaciju ERAZMUS+ projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4


Programski vodič Erazmus+