Navigacija

prof. dr Mirjana Rađenović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 67

051/339-021
lokal 121
Uža naučna/umjetnička oblast Upravno pravo i uprava
Datum izbora u zvanje 23. septembar 2010.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11JAU Javna uprava
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

SRS-34 Upravni postupak sa osnovama upravnog prava
SR-41 Upravni postupak