Navigacija

mr Danijela Petrović
viši asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 15

051/464-628
lokal 109
Uža naučna/umjetnička oblast Korišćenje šumskih resursa
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Predmeti

Šumarski fakultet

OŠ13DHRO Dendrohronologija
OP15SVD1 Svojstva drveta I
OŠ13PRER Osnovi prerade drveta
OŠ13ANAT Anatomija i svojstva drveta
OP15SVD2 Svojstva drveta II
MŠ11MPDR Mehanička prerada drveta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANIZOTROPIJA TRANSVERZALNOG BUBRENJA DRVETA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika (Pančić) Purkyně)

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2018
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović, Nebojša Todorović i Vojislav Dukić
  Broj 117
  Strana od 119
  Strana do 135

  Napon na pritisak upravno na vlakanca drveta Pančićeve omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyně) iz kultura i prirodnih sastojina

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović i Nebojša Todorović
  Broj 116
  Strana od 171
  Strana do 188

  Širine prstenova prirasta i gustina drveta hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na Prosari

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Danijela Petrović, Dejan Radulović i Vojislav Dukić
  Broj 25
  Strana od 5
  Strana do 14

  Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi Lom

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Srđan Keren
  Strana od 45
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_16.pdf

  Zavisnost mehaničkih svojstava drveta duglazije, borovca i crnog bora od širine prstenova prirasta i gustine

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2010
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 11
  Strana do 22

  Čvrstoća na pritisak i tvrdoća drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Broj 3
  Strana od 119
  Strana do 135

  Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i crnog bora

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Strana od 1
  Strana do 11

  Osnovna fizička svojstva drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  The structure and dynamics of mixed-species stand of Scots pine, Norway spruce and silver fir on mountain Klekovača (B&H)

  Naučni skup Natural resources, green tecnology & sustainable development
  Godina 2014
  Autori Vojislav Dukić, Branko Stajić, Danijela Petrović i Aleksandra Karanović

  Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez

  Naučni skup International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development
  Publikacija Proceedings
  Godina 2012
  Autori Vojislav Dukić, Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Danijela Petrović i Branislav Cvjetković
  Strana od 73
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf

  Tree growth models of Austrian pine cultures in the forest management area “Teslić”

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Goran Jović, Danijela Petrović i Vojislav Dukić
  Strana od 435
  Strana do 444

  Intra and inter-line variability of physical wood properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in the seed orchard on Jelova gora

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka.
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vasilije Isajev i Borislav Šoškić
  Strana od 669
  Strana do 675

  Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vojislav Dukić i Goran Jović

  Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Miro Maksimović, Doni Blagojević, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Brane Zlokapa

  Istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija u sastojini smrče, jele i bukve (Piceo – abieti – fagetum) na području Dnolučke planine

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Srđan Keren, Rodoljub Oljača, Vojislav Dukić i Danijela Petrović

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Dražen Miljić
Dragica Mihaljčić
mr Danijela Petrović
doc. dr Dane Marčeta
Vladimir Petković, ma
dr Milorad Danilović
Jelena Čučković
prof. dr Zoran Maunaga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM