Navigacija

Danijela Petrović

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 15

051/464-628
lokal 109

Predmeti

Šumarski fakultet

MŠ11MPDR Mehanička prerada drveta
OŠ07ANAT Anatomija i svojstva drveta
OŠ13DHRO Dendrohronologija
OŠ13ANAT Anatomija i svojstva drveta
OŠ13PRER Osnovi prerade drveta
OP15SVD1 Svojstva drveta I
OŠ07PRER Osnovi prerade drveta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Širine prstenova prirasta i gustina drveta hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na Prosari

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Danijela Petrović, Dejan Radulović i Vojislav Dukić
  Broj 25
  Strana od 5
  Strana do 14

  Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi Lom

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Srđan Keren
  Strana od 45
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_16.pdf

  Zavisnost mehaničkih svojstava drveta duglazije, borovca i crnog bora od širine prstenova prirasta i gustine

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2010
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 11
  Strana do 22

  Čvrstoća na pritisak i tvrdoća drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Broj 3
  Strana od 119
  Strana do 135

  Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i crnog bora

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Dragan Stojičić i Danijela Petrović
  Strana od 1
  Strana do 11

  Osnovna fizička svojstva drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Godina 2007
  Autori Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović i Danijela Petrović
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  The structure and dynamics of mixed-species stand of Scots pine, Norway spruce and silver fir on mountain Klekovača (B&H)

  Naučni skup Natural resources, green tecnology & sustainable development
  Godina 2014
  Autori Vojislav Dukić, Branko Stajić, Danijela Petrović i Aleksandra Karanović

  Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez

  Naučni skup International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development
  Publikacija Proceedings
  Godina 2012
  Autori Vojislav Dukić, Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Danijela Petrović i Branislav Cvjetković
  Strana od 73
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf

  Tree growth models of Austrian pine cultures in the forest management area “Teslić”

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Goran Jović, Danijela Petrović i Vojislav Dukić
  Strana od 435
  Strana do 444

  Intra and inter-line variability of physical wood properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in the seed orchard on Jelova gora

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka.
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vasilije Isajev i Borislav Šoškić
  Strana od 669
  Strana do 675

  Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Danijela Petrović, Vojislav Dukić i Goran Jović

  Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Miro Maksimović, Doni Blagojević, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Brane Zlokapa

  Istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija u sastojini smrče, jele i bukve (Piceo – abieti – fagetum) na području Dnolučke planine

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Srđan Keren, Rodoljub Oljača, Vojislav Dukić i Danijela Petrović