Navigacija

Vladimir Petković, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 21

051/464-628
lokal 231
Uža naučna/umjetnička oblast Korišćenje šumskih resursa
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

MŠ13OTVŠ Otvaranje šuma
OŠ07GEOD Geodezija i kartografija
MŠ10OTVŠ Otvaranje šuma
MŠ10TRAN Transport drveta
MŠ10ERGO Ergonomija u šumarstvu
OŠ13GEOD Geodezija i kartografija
OŠ13ERGO Ergonomija u šumarstvu
OŠ07KOMU Šumske komunikacije
OŠ07SIGU Sigurnost pri šumskom radu
OŠ13KOMU Šumske komunikacije

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS590 Osnovi geodezije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ODREĐIVANJE SREDNJE DISTANCE PRIVLAČENJA PRIMJENOM GIS-A U NIZIJSKO-BRDSKIM USLOVIMA

  DOI 10.7251/GSF1523005P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Slavko Španjić i Mihajlo Kosović
  Broj 23
  Strana od 5
  Strana do 14

  Horizontal and vertical alignments of forest roads

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Igor Potočnik
  Broj 35
  Strana od 79
  Strana do 88

  Comparison of two skiddinig methods in beech forests in mountainous conditions

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Boštjan Košir
  Volumen 35
  Strana od 51
  Strana do 62

  ODREĐIVANJE OPTIMALNE GUSTINE ŠUMSKIH PUTEVA U PROSARI

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Igor Potočnik, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević
  Volumen 18
  Strana od 45
  Strana do 56

  ANALYSIS OF WATER FLOW THROUGH OBJECTS ON FOREST ROADS

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Vladimir Petković i Tihomir Dejanović
  Volumen 17
  Strana od 51
  Strana do 63

  Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 16
  Strana od 77
  Strana do 89

  Morfofiziološki pokazatelji analize podmlatka bukve (Fagus silvatica L.) u uslovima Š.U. Podgradci

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Rodoljub Oljača, Vladimir Petković, Zorana Hrkić i Zoran Govedar
  Broj 11
  Strana od 63
  Strana do 75
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_11.pdf

  Primjena savremenih principa projektovanja šumskih komunikacija

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 10
  Strana od 1
  Strana do 13

Radovi sa skupova

  DETERMINATION OF OPTIMAL FOREST ROAD DENSITY IN FOREST MANAGEMENT "RIBNIK" IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FORMEC
  Godina 2012
  Autori Srđan Ljubojević, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim Dragica Mihaljčić
Vladimir Petković, ma
dr Milorad Danilović
dr Dražen Miljić
Jelena Subotić
prof. dr Zoran Maunaga
mr Danijela Petrović
doc. dr Dane Marčeta
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM