Navigacija

Program rada i pregled aktivnosti

Program rada za 2019. godinu

Pregled realizacije aktivnosti u 2018. godini


Program rada za 2018. godinu

Pregled realizacije aktivnosti u 2017. godini


Arhiva pregleda aktivnosti za period 2008-2016. godina

Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, za period 2008-2015. godine, sačinila je analize postojećeg stanja, uspostavila osnovne procedure, odredilo strateške ciljeve i razvila mrežu međuuniverzitetskih, međudržavnih i međunarodnih kontakata, koji predstavljaju osnov budućeg internacionalnog razvoja Univerziteta.

Pregled aktivnosti za navedeni period samo je sažetak nekih od najvažnijih realizovanih planova.