Navigacija

Prodekani za naučno-istraživački/umjetnički rad

Redni broj Naziv Fakulteta Prodekan Kontakt
1. Akademija umjetnosti dr Goran V. Janković, vanr. prof. goran.jankovic@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-
geodetski fakultet
dr Gordana Broćeta, doc. gordana.broceta@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet dr Goran Popović, red. prof. goran.popovic@ef.unibl.org
4 Elektrotehnički fakultet dr Vladimir Risojević, doc. vladimir.risojevic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet dr Aleksandar Milašinović, vanr. prof. aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet dr Zoran Vujković, vanr. prof. zoran.vujkovic@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet

dr Željko Vaško, vanr. prof.

zeljko.vasko@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet dr Igor Milinković, vanr. prof. igor.milinkovic@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički
fakultet
dr Duško Jojić, vanr. prof. dusko.jojic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet

dr Svjetlana Sredić, docent

svjetlana.sredic@rf.unibl.org

11. Tehnološki fakultet dr Goran Vučić, doc. goran.vucic@tf.unibl.org
12. Fakultet političkih nauka    
13. Fakultet fizičkog vaspitanja
i sporta
dr Željko Sekulić, doc. zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org
14. Filozofski fakultet dr Milena Karapetrović, vandredni profesor milena.karapetrovic@ff.unibl.org
15. Filološki fakultet dr Saša Šmulja, vanr. prof. sasa.smulja@flf.unibl.org
16. Šumarski fakultet dr Marijana Kapović-Solomun, doc. marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org
17. Institut za genetičke resurse Mirela Kajkut Zeljković mirela.kajkut@igr.unibl.org
18.