Navigacija

prof. dr Stanko Stanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-011
Uža naučna/umjetnička oblast Operaciona istraživanja
Datum izbora u zvanje 31. decembar 2004.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O17KEKO Ekonometrija
O14EMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
1EMMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
2O14ANEK Napredna ekonometrija
2O14AFMA Finansijska matematika

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Primjena analize glavnih komponenti i I-odstojanja u rangiranju

    Naučni skup Simpozijum operacionih istraživanja
    Godina 2012
    Autori Stanko Stanić, Željko Račić i Darko Milunović