Navigacija

prof. dr Draško Marinković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
051/319-142
Uža naučna/umjetnička oblast Društvena geografija
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

MSC-9 Demografija sa društvenim statistikama
S-41 Socijalna demografija

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS152 Stanovništvo u prostornom planiranju
1C13GOS14 Geografija stanovništva
1C13GOS932 Demografski razvoj jugoistočne Evrope
1C13EOS1088 Demografski procesi i životna sredina
1C13GOS61 Populaciona dinamika
1C07GOS61 Populaciona dinamika
2C13GEO004 Modeli demografskog razvoja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fertilne karakteristike stanovništva Grada Istočno Sarajevo

  DOI 10.2298/ZMSDN1867369L
  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Mariana Lukić-Tanović i Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 369
  Strana do 379

  Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867433M
  Časopis Zbornik matice srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 433
  Strana do 443

  Urbana i ruralna naselja na prostoru grada Istočno Sarajevo

  DOI 10.7251/HER2218049L
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2018
  Autori Mariana Lukić-Tanović i Draško Marinković
  Volumen XXII
  Broj 22
  Strana od 49
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/22/22.htm

  Nezaposlenost stanovništva Republike Srpske – prostorno-demografske karakteristike

  DOI 10.7251/HER2117071S
  Časopis GLASNIK/HERALD Geografsko društvo Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Saša Stanivuk i Draško Marinković
  Volumen Vol. XXI
  Broj 21
  Strana od 71
  Strana do 89
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske

  Časopis Demografija
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen XIII
  Broj 13
  Strana od 49
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.gef.bg.ac.rs

  Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.7251/HER2016057M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen XX
  Broj 20
  Strana od 57
  Strana do 76
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia) 1869 to 2011

  DOI 10.1177/0363199015602929
  Časopis Journal of Family History
  Godina 2015
  Autori Daniela Arsenovic, Branislav Djurdjev, Bojan Pajtic, Drasko Marinkovic i Ljubica Ivanovic-Bibic
  Volumen 40 (4)
  Strana od 485
  Strana do 497
  Veb adresa jfh.sagepub.com

  Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century

  DOI 10.2298/ZMSDN1448619M
  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen 148
  Strana od 619
  Strana do 628
  Veb adresa www.doiserbia.nb.rs

  Reproduktivno ponašanje adolescenata na prostoru Republike Srpske - rezultati ankete

  Časopis SKUP - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Volumen 6 (1)
  Strana od 3
  Strana do 17
  Veb adresa www.pmfbl.org

  Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996-2013. godine

  DOI 10.7251/HER1814071M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen XVIII
  Broj 18
  Strana od 71
  Strana do 85
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Populaciona politika u Republici Srpskoj - stanje i tendencije

  DOI 10.7251/HER1714069M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen XVII
  Broj 17
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Preliminarni rezultati popisa stanovništva Republike Srpske 2013. i njegova uporedivost sa prethodnim popisom iz 1991. godine

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković i Rajko Vranješ
  Volumen X
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 46
  Veb adresa www.gefbg.ac.rs

  Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2010. godine - faktori i posljedice

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 27
  Strana do 44
  Veb adresa www.gefbg.ac.rs

  Projekcija demografskog razvoja Republike Srpske do 2018. godine

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2011
  Autori Branislav Đurđev i Draško Marinković
  Volumen XV
  Broj 15
  Strana od 95
  Strana do 112
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Demografski razvoj i sprovođenje mjera populacione politike u Republici Srpskoj

  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković
  Broj 131
  Strana od 33
  Strana do 43
  Veb adresa www.doiserbia.nb.rs

  Influence of Forced migrations on changes of Demographic structure and creation of illegal settlementes in the Municipality of Prijedor

  Časopis Geographica Timisiensis, Universitatea de Vest din Timisoara, Timisoara
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković i Davorin Bajić
  Volumen XIX
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 134
  Veb adresa www.geografie.uvt.ro

  Analiza fertilnih karakteristika, socio-ekonomskog statusa i stavova o planiranju porodice kod porodilja u Republici Srpskoj

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2009
  Autori Draško Marinković
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 65
  Strana do 76
  Veb adresa www.gefbg.ac.rs

  Regionalna diferenciranost kretanja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković i Branka Marinković
  Volumen XI
  Broj 11
  Strana od 124
  Strana do 134
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Prostorno-demografske posljedice procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković i Branka Marinković
  Volumen IV
  Broj 4
  Strana od 117
  Strana do 128
  Veb adresa www.gefbg.ac.rs

  Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske

  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad
  Godina 2006
  Autori Draško Marinković
  Broj 121
  Strana od 435
  Strana do 444
  Veb adresa www.doiserbia.nb.rs

  Prirodno kretanje stanovništva Republike Srpske na kraju XX i početkom XXI vijeka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Volumen X
  Broj 10
  Strana od 19
  Strana do 28
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Regionalni raspored izbjeglog i raseljenog stanovništva geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Draško Marinković
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 5
  Strana do 18
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Teorijsko-metodološki problemi istraživanja izbjeglištva na primjeru geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLOBUS
  Godina 2004
  Autori Draško Marinković
  Broj 29
  Strana od 71
  Strana do 86
  Veb adresa www.sgd.org.rs

  Grad Prnjavor - opštinsko središte i najjači gravitacioni centar dnevnih migracija prostora opštine Prnjavor

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2002
  Autori Draško Marinković
  Volumen VII
  Broj 7
  Strana od 45
  Strana do 55
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Socio-demographic Structure of the Border Area in the Northwest Part of Republic of Srpska

  Časopis GEOGRAPHICA PANNONICA
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev i Draško Marinković
  Broj 5
  Strana od 8
  Strana do 12
  Veb adresa www.dgt.pmf.uns.ac.rs

  Mortalitet Republike Srpske pri kraju XX vijeka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Draško Marinković i Branislav Đurđev
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.gdrsbl.org

Radovi sa skupova

  Demografsko starenje stanovništva jugoistočne Evrope sa posebnim akcentom na prostor Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Strana od 47
  Strana do 56

  Demografski procesi i populaciona politika Republike Srpske

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interes, Matica Srpska - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  DOI 10.7251/ZMS1801027M
  Publikacija Zbornik radova Matice Srpske - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković
  Strana od 27
  Strana do 42

  The Disintegration of Settlements in Bosnia and Herzegovina - The example of Sarajevo/East Sarajevo

  Naučni skup 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017
  DOI http:/dx.doi.org/10.18509/GBP.2017.25
  Publikacija 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Macedonia
  Godina 2017
  Autori Mariana Lukic-Tanovic i Drasko Marinkovic
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/GBP/2017/GBP.2017.25.pdf

  Migracioni procesi na prostoru BiH kao posljedica geopolitičkih procesa i nasilnog raspada SFRJ

  Naučni skup Geopolitički procesi u savremenom Evroazijskom prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: "Geopolitički procesi u savremenom Evroazijskom prostoru", Geografsko društvo Republike Srpske, Asocijacija ruskih društvenih geografa i Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2017
  Godina 2017
  Autori Draško Marinković
  Strana od 505
  Strana do 521
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Međupopisna promjena broja stanovnika na prostoru Republike Srpske u periodu 1991-2013. godine

  Naučni skup Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Strana od 208
  Strana do 214

  Migrational point of view on the demographic development of the Republic of Srpska area

  Naučni skup Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Regional Studies Association, MICaRD
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 88
  Strana do 89

  Depopulacioni procesi na prostoru Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije. Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 39
  Strana do 39

  Demografski razvoj Republike Srpske – stanje i perspektive

  Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum – dvadeset godina poslije
  DOI 341.382(497.6)"1995"(082)
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Zbornik radova Knjiga XI, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 35
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković
  Strana od 603
  Strana do 618

  Prostorna distribucija stanovništva Republike Srpske prema rezultatima popisa stanovništva 2013. godine

  Naučni skup Dostignuća, aktelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija Zbornik radova 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 397
  Strana do 402

  Demografska slika Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe
  DOI 978-99938-21-71-7
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XXXIV, Odjeljenje medicinskih nauka - knjiga 10
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković
  Strana od 15
  Strana do 34

  Prostranstvennaя differenciaciя Respubliki Serbskoй kak posledstvie demografičeskogo razvitiя i izmeneniй v sisteme rasseleniя

  Naučni skup VI Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO
  Publikacija VI Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO, Simferopolь
  Godina 2015
  Autori Mira Mandić, Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 291
  Strana do 298

  Demografski razvoj i nedovoljno rađanje na prostoru Republike Srpske

  Naučni skup Četvrti nacionalni Kongres o deci i natalitetu: Srbija - sveća koja dogoreva
  Publikacija Tematski zbornik sa četvrtog nacionalnog Kongresa o deci i natalitetu: Srbija - sveća koja dogoreva, Udruženje "Opstanak", Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Strana od 349
  Strana do 362

  Promjene u osnovnoškolskom kontingentu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2012. godine

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 299
  Strana do 304

  Demografske promjene u prirodnom kretanju stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2011. godine

  Naučni skup 20. godišnjica Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa povodom obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 153
  Strana do 164
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Demografska politika u Republici Srpskoj - stvarnost i potrebe

  Naučni skup Republika Srpska dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XXIII, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 27, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković
  Strana od 933
  Strana do 948

  Demografska kretanja u Republici Srpskoj - tendencije i perspektive

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković i Branislav Đurđev
  Strana od 239
  Strana do 248

  Demografski potencijal i reproduktivno zdravlje adolescenata u Republici Srpskoj

  Naučni skup Treći Kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova trećeg Kongresa srpskih geografa, Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Draško Marinković
  Strana od 347
  Strana do 356
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Demografski problemi Republike Srpske - analiza stavova o planiranju porodice i aktuelnim mjerama populacione politike

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković
  Strana od 211
  Strana do 216

  Razvoj stanovništva Republike Srpske kao strateški resurs

  Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka - knjiga 7, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Draško Marinković
  Strana od 119
  Strana do 133

  Oblici i dinamika migracionih tokova na prostoru Republike Srpske

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd i Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković
  Strana od 357
  Strana do 364

  Determinante demografskog razvoja i perspektive stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Prvi Kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova prvog Kongresa srpskih geografa, Beograd
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković
  Strana od 553
  Strana do 560

  Demografski razvoj i procesi u Republici Srpskoj

  Naučni skup Srbija i savremeni procesi u Evropi i Svetu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Srbija i savremeni procesi u Evropi i Svetu, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Strana od 515
  Strana do 526

  Demografski aspekti procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Republika Srpska - deset godina dejtonskog mirovnog sporazuma
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga VIII, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 15, Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković i Zdravko Marijanac
  Strana od 487
  Strana do 495

  Demographic consequences of the distribution of the refugees and displaced persons of Republic of Srpska

  Naučni skup Migrations, Crises and Recent Conflicts in the Balkans
  Publikacija DemoBalk network, Laboratory of Demographic and Social Analyses (LDSA), University of Theessaly, Volos, Greece
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Strana od 131
  Strana do 140
  Veb adresa www.demobalk.org

  Demographic problems and processes in Republic of Srpska

  Naučni skup The 5-th edition of The Regional Conference of Geography: Geographic researches in the Carpatian-Danube space
  Publikacija International Scientific Jurnal, Editura MIRTON Timisoara, West University of Timisoara, Timisoara
  Godina 2003
  Autori Zdravko Marijanac i Draško Marinković
  Strana od 393
  Strana do 401

  Demografski problemi pograničnih područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

  Naučni skup Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marijanac i Draško Marinković
  Strana od 35
  Strana do 45

  Migracije stanovništva Republike Srpske kao posljedica rata i njihov odraz na životnu sredinu

  Naučni skup Ekološke posljedice rata u životnoj sredini
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Ekološke posljedice rata u životnoj sredini, Ecologica, br.6, Beograd
  Godina 2000
  Autori Draško Marinković
  Strana od 88
  Strana do 91

Ostali radovi

  Prostorni plan Republike Srpske do 2025. godine - izmjene i dopune do 2015. godine - sektor demografija

  Godina 2013
  Autori Draško Marinković
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr

  Socio-demografska analiza položaja trećeg djeteta u porodicama Republike Srpske

  Godina 2011
  Autori Draško Marinković i Jovanka Vuković

  Demografske posljedice razmještaja izbjeglog i raseljenog stanovništva Republike Srpske

  Godina 2011
  Autori Draško Marinković
  Strana od 131
  Strana do 141

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

  Fertilitet, abortusi i kontracepcija u Republici Srpskoj

  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić i Milorad Živković

  Strategija razvoja Republike Srpske 2010-2015. godine - sektor demografija

  Godina 2010
  Autori Draško Marinković i Branislav Đurđev

  Provođenje istraživanja i izrada studije reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj

  Godina 2009
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić i Daniela Telebak

  Urbana integracija nelegalnih naselja opštine Prijedor

  Godina 2009
  Autori Davorin Bajić i Draško Marinković

  Provođenje istraživanja i izrada strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj

  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković, Nenad Babić, Draško Marinković, Ranka Kalinić, Željana Jovičić, Jovanka Vuković, Borka Vukajlović, Dragana Vilić, Jelena Milinović, Amela Bašić, Nada Lipovac, Staka Nikolić, Svetlana Pezer - Šukalo i Nikola Dorontić
  Strana od 1
  Strana do 195
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

  Analiza demografske situacije i sprovođenja pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj

  Godina 2008
  Autori Draško Marinković, Zdravko Marijanac, Nenad Babić, Ivan Šijaković, Stevo Pašalić, Sanja Sibinčić, Milorad Živković, Jovanka Vuković, Đorđe Markez, Nada Lipovac, Goran Trivić i Marijana Kasapović
  Strana od 1
  Strana do 250
  Veb adresa www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/oPorodica/

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Strengthening cross-border copperation in the Western Balkan regarding migration menagement

  Godina 2006
  Autori Draško Marinković

  Stanje i korištenje prostora i demografski razvoj opštine Novi Grad

  Godina 2005
  Autori Zdravko Marijanac, Draško Marinković, Drago Todić i Mirko Grčić

  Etnodemografske karakteristike prostora Republike Srpske

  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Strana od 251
  Strana do 268

  Politika razvoja stanovništva Republike Srpske

  Godina 2005
  Autori Stevo Pašalić, Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev, Draško Marinković i Milorad Živković

Knjige

  Reproduktivno zdravlje - uslovi opstanka

  Izdavač Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
  ISBN 978-99955-92-99-8
  Godina 2017
  Autori Draško Marinković, Nenad Babić, Bojana Berić, Ranka Kalinić, Darko Lukić, Irena Sara Manović, Vladimir Perendija, Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki, Sanja Sibinčić, Daniela Telebak i Jovan Ćulum
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 311

  Geografija stanovništva

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-86-7031-407-8
  Godina 2016
  Autori Branislav Đurđev, Daniela Arsenović i Draško Marinković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 182

  Demografske determinante populacione politike Republike Srpske

  Izdavač monografija, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-34-9
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 191

  Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj

  Izdavač monografija, knjiga XI, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-21-22-9
  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić, Milorad Živković i Daniela Telebak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 189

  Geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač monografija, Institut Prirodnih i matematičkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-33-4
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić i Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157

  Migration Flows in Southest Europe

  Izdavač Group 484, Belgrade
  ISBN 978-99938-807-5-2
  Godina 2007
  Autori Saša Božić, Draško Marinković, Vladimir Grečić, Vladimir Petronijević, S. Lazaroiu, A. Krasteva, I. Bimbilovski, Z. Daskalovski, S. Kostovska i M. Risteska
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 243

  Geografija za prvi razred trogodišnjih i drugi razred četvorogodišnjih zanimanja ugostiteljsko-turističke škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-670-6
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić, Draško Marinković, Davorin Bajić i Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 187

  Reproduktivno zdravlje - izabrana pitanja

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938-0-984-5
  Godina 2007
  Autori Nenad Babić, Matija Bećković, Ljubomir Berberović, Draško Marinković, Dejan Medaković, Dragan Nedeljković, Sanja Pandžić, Jelica Predojević-Samardžić, Mirjana Rašević i Veljko Vlaisavljević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 178

  Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske

  Izdavač Mladost, Bijeljina
  ISBN 99938-92-09-2
  Godina 2006
  Autori Stevo Pašalić, Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev, Draško Marinković, Milorad Živković i Jovanka Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 184

  Republika Srpska - turistički potencijali

  Izdavač monografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-581-5
  Godina 2005
  Autori Rajko Gnjato, Goran Trbić, Draško Marinković, Obren Gnjato i Milimir Lojović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 304

  Demografski problemi procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Izdavač monografija, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-611-6-2
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171

  Dnevne migracije stanovništva opštine Prnjavor

  Izdavač monografija, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-611-0-3
  Godina 2001
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 140