Navigacija

Program naučno-istraživačkog rada

IZVOD  IZ PROGRAMA RADA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI U 2018. GODINI

Redni broj

Programski zadatak

Nosioci zadatka

Rok

1.

Usvajanje Pravilnika o Fodu za podsticaj nauke na UNIBL Rektorski tim, prodekani za NIR, Senat Treći kvartal 2018. godine

2.

Rad na izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na UNIBL Rektorski tim, prodekani za NIR, Senat Treći kvartal 2018. godine

3.

Rad na izmjenama i dopunama Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći)

Rektorski tim, prodekani za NIR, Senat

Drugi kvartal 2018. godine

4.

Rad na izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada na Univerzitetu u Banjoj Luci Rektorski tim, prodekani za NIR, Senat Drugi kvartal 2018. godine

5.

Organizacija obuka za apliciranje u Programu „Horizont 2020“ Rektorski tim Tokom cijele godine

6.

Obogaćivanje bibliotečkog fonda Univerziteta u Banjoj Luci

Rektorski tim

Tokom cijele godine

7.

Intenziviranje saradnje između naučno-istraživačkog sektora UNIBL i poslovnog sektora u privredi

Rektorski tim, prodekani za NIR, CPTT

Tokom cijele godine

8.

Intenzivirati medijsku promociju naučno-istraživačkog rada među mladima Rektorski tim, prodekani za NIR,  predstavnici studenata Tokom cijele godine

9.

Omogućiti dostupnost svih objavljenih radova zaposlenih na Univerzitetu, uz saglasnost izdavača i autora, na veb-stranici Univerziteta, u pogodnom formatu, putem domena „unibl.org“ Rektorski tim, prodekani za NIR,  URC Četvrti kvartal 2018. godine

10.

Sufinansirati izdavanje naučnih radova u časopisima indeksiranim u citatnim bazama međunarodnih recenziranih naučnih časopisa, objavljivanje radova na referentnim svjetskim naučnim skupovima, te izdavanja naučnih knjiga i časopisa na engleskom jeziku

Rektorski tim, prodekani za NIR, Senat, Upravni odbor

Četvrti kvartal 2018. godine

 

11.

Podesiti Google Scholar profil za sve zaposlene Rektorski tim, URC Prvi kvartal 2018. godine

12.

Uspostavljanje i funkcionisanje „Kluba prijatelja“ UNIBL

CPTT, Rektorski tim

Od februara 2018.-kontinuirano

13.

Organizovanje info-dana i projektnih klinika za zaposlene UNIBL/OJ

CPTT

Od februara 2018. - kontinuirano prema potrebama

 

14.

Obuke za zaposlene CPTT u oblasti projektnog menadžmenta, transfera tehnologija, inovacija i preduzetništva

CPTT

Od februara 2018. god. - kontinuirano prema potrebama

 

15.

Razvoj veb stranice i vizuelnog identiteta CPTT CPTT 15. februar 2018.

16.

Podrška razvoju projektnih prijedloga za UNIBL/OJ CPTT, u saradnji sa UNIBL/OJ Kontinuirano prema potrebama

17.

Razvoj projektnih prijedloga za CPTT CPTT Kontinuirano

18.

Organizovanje konferencije/radionice o transferu tehnologija i znanja – praktični pristup CPTT, u saradnji sa MNT RS Februar - april 2018.

19.

Intenziviranje saradnje sa poslovnim sektorom u privredi

CPTT, UNIBL/OJ

Od februara 2018. - kontinuirano

 

20.

Promocija „Priča za primjer“

CPTT, UNIBL PR, UNIBL/OJ

 

Kontinuirano

21.

Učešće u projektima (po potrebi i po pozivu) CPTT Kontinuirano

22.

Priprema informativnih materijala o transferu tehnologija i znanja sa infografikama CPTT Do 30. juna 2018. godine

23.

Priprema prijedloga Pravilnika o uspostavljanju spin-of preduzeća UNIBL

CPTT, Rektorski tim, finansijski direktor

Do 31. oktobra

2018. godine

 

24.

Aktivnosti na uspostavljanju i realizaciji programa podrške formiranju studentskih start-ap prezudeća (proces mentorstva, biznis inkubator)

CPTT u saradnji sa ICBL

Od marta 2018. godine - kontinuirano

25.

Uspostavljanje, razvoj i održavanje baze za podataka iz oblasti preduzetništva, inovacija i transfera tehnologija

CPTT

Do 30. novembra 2018. - kontinuirano