Navigacija

doc. dr Margareta Skopljak
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

IU147 Interaktivno učenje
MRP141 Metodika rada pedagoga
PS1-IN3I Interaktivna nastava
UMP131 Uvod u metodologiju pedagogije
MPD10KIP Kvalitativna istraživanja u pedagogiji
MPD10MTD Metodika vaspitanja za demokratiju
MVOR2142 Metodika vaspitno-obrazovnog rada II
IKU141 Interaktivno i kooperativno učenje
KIP132-07 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
AI142 Akciona istraživanja
UMP131-07 Uvod u metodologiju pedagogije
MVZDFZF Metodika vaspitanja za demokratiju
KIP132 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
PPFZF Porodična pedagogija
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitet univerzitetske natave i sposobnost apstarknog mišljenja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 81
  Strana do 94

  Specifičnosti nastave zasnovane na interaktivnom učenju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 59
  Strana do 79

  Filozofska i pedagoško-psihološka zasnovanost interaktivnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 215
  Strana do 232

  Metodičke specifičnosti kooperativnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 409
  Strana do 425

  Obrazovno-vaspitni efekti metoda kooperativnog učenja u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 53
  Strana do 74

  Kooperativno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 225
  Strana do 233

Radovi sa skupova

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Zbornik radova, Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Dragan Partalo

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak

  Univerzitetska nastava i kritičko mišljenje studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti – Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević, Margareta Skopljak i Milica Drobac-Stupar

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga RS, Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, Zbornik II
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović i Margareta Skopljak

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastaca i učenje, savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago Branković i Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Humanistčko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2014
  Autori Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske, Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Margareta, Tatjana Skopljak, Mihajlović

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago, Margareta Branković, Skopljak

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Protivurječnosti u razvijanju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Margareta, Tamara i Tanja Skopljak, Pribišev-Beleslin i Vujić

  Praćenje i ocjenjivanje studenata u nastavi po bolonjskom sistemu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta, Sanja, Tanja Skopljak, Partalo, Vujić

  Uticaj interaktivnog učenja na vaspitno-obrazovne ishode

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Margareta Skopljak

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim doc. dr Margareta Skopljak
doc. dr Dragan Matić
doc. dr Nebojša Macanović
prof. dr Brane Mikanović
Željana Kovačević
mr Ljiljana Jerković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM