Navigacija

doc. dr Margareta Skopljak
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MRP141 Metodika rada pedagoga
KIP132-07 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
MVZDFZF Metodika vaspitanja za demokratiju
MPD10KIP Kvalitativna istraživanja u pedagogiji
MPD10MTD Metodika vaspitanja za demokratiju
MPD10SSL Studija slučaja
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
PPFZF Porodična pedagogija
MPV13ISP Istraživanje predškolskog vaspitanja
AI142 Akciona istraživanja
KIP132 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
PS1-IN3I Interaktivna nastava
UMP131-07 Uvod u metodologiju pedagogije
IU147 Interaktivno učenje
MVOR2142 Metodika vaspitno-obrazovnog rada II
UMP131 Uvod u metodologiju pedagogije
MPV13MTP Metodologija pedagogije
MPV13UMP Uvod u metodologiju pedagogije
IKU141 Interaktivno i kooperativno učenje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalne kompetencije školskih pedagoga

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2018
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Draženko Jorgić
  Strana od 201
  Strana do 218
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/ucenje_i_nastava_2_2018.pdf

  Kvalitet univerzitetske natave i sposobnost apstarknog mišljenja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 81
  Strana do 94

  Specifičnosti nastave zasnovane na interaktivnom učenju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 59
  Strana do 79

  Filozofska i pedagoško-psihološka zasnovanost interaktivnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 215
  Strana do 232

  Metodičke specifičnosti kooperativnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 409
  Strana do 425

  Obrazovno-vaspitni efekti metoda kooperativnog učenja u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 53
  Strana do 74

  Kooperativno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 225
  Strana do 233

Radovi sa skupova

  IZAZOVI ISTRAŽIVANJU OBRAZOVANJA

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1701189J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost, Knjiga 12, Tom 2
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić i Margareta Skopljak
  Strana od 189
  Strana do 202
  Veb adresa http://ffuis.edu.ba/files/docs/users/Urednik/Nauka-i-stvarnost/stampatom2ispravka.pdf

  Pedagoško savjetovanje univerzitetskog osoblja uključenog u rad studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Tanja Stanković - Janković i Margareta Skopljak
  Strana od 135
  Strana do 151

  Stručna praksa - višestruki značaj za studente sa invaliditetom, fakultete i poslodavce

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Margareta Skopljak i Tanja Stanković - Janković
  Strana od 169
  Strana do 188

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 231
  Strana do 254

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 733
  Strana do 746

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Dragan Partalo
  Strana od 453
  Strana do 468

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Crpske - Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović i Margareta Skopljak
  Strana od 207
  Strana do 222

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago Branković i Margareta Skopljak
  Strana od 241
  Strana do 256

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Uticaj interaktivnog učenja na vaspitno-obrazovne ishode

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 447
  Strana do 455

Knjige

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Interaktivno učenje u nastavnom procesu

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-92-54-7
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim dr Nebojša Macanović
doc. dr Dragan Matić
Željana Kovačević
doc. dr Margareta Skopljak
mr Ljiljana Jerković
prof. dr Brane Mikanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM