Navigacija

prof. dr Aleksandra Hadžić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Razvojna psihologija
Datum izbora u zvanje 29. jun 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-SER31O Socijalno – emocionalni razvoj
PDM122 Psihologija djetinjstva i mladosti
UURPFZF Uvod u razvojnu psihologiju
MPS10AFV Afektivna vezanost kroz životni vijek
PS1-TRSP3Ia Odabrani dijelovi iz razvojne psihologije
PDM122-07 Psihologija djetinjstva i mladosti
KOG-07 Kognitivni razvoj
PDMO-07 Psihologija djetinjstva, mladosti i odraslih
TKR22-07 Teorije kognitivnog razvoja (Razvojna psihologija 2)
SER31-07 Socijalno – emocionalni razvoj (Razvojna psihologija 3)
RP1FZF Razvojna psihologija 1
RP2122 Razvojna psihologija 2
ODRP-07 Odabrani dijelovi Razvojne psihologije
PS1-TKR22O Teorije kognitivnog razvoja
PS1-TRSP3I Teorije razvoja simboličkih procesa

Fakultet političkih nauka

SR1-14 Razvojna psihologija
SR-21 Razvojna psihologija
SRS-21 Razvojna psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  AFFECTIVE ATTACHMENT AND RELIGIOSITY

  Časopis Teme
  Godina 2014
  Autori Tatjana Stefanović-Stanojević i Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Broj 3
  Strana od 1175
  Strana do 1196

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94

  AFEKTIVNA VEZANOST I RANE MALADAPTIVNE ŠEME KOD STUDENATA IZ BANJA LUKE, BEOGRADA I ZAGREBA

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Tijana Mirović i Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Broj 18
  Strana od 75
  Strana do 98

  RAZUMIJEVANJE RELIGIJSKIH POJMOVA RAZVOJNI PRISTUP

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Broj 13
  Strana od 287
  Strana do 331

  KARAKTERISTIKE FORMALNO-OPERACIONALNOG MIŠLJENJA ADOLESCENATA I ODRASLIH

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Broj 12
  Strana od 439
  Strana do 479

Radovi sa skupova

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup 3. Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2016.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem.
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin i Aleksandra Hadžić
  Strana od (rad u štampi)

  Attachment and Self-Concept Relations Among Adolescents and Young Adults

  Naučni skup 12th International Conference, Day of Applied Psychology 2016
  Publikacija International Thematic Proceedia, Contemporary Psychology and Practice, 12th International Conference Days of Applied Psychology 2016.
  Godina 2017
  Autori Lana Vujaković i Aleksandra Hadžić
  Strana od 143
  Strana do 157

  Adult Attachment and Moral Reasoning

  Naučni skup 12th International Conference, Day of Applied Psychology 2016
  Publikacija International Thematic Proceedia, Contemporary Psychology and Practice, 12th International Conference Days of Applied Psychology 2016.
  Godina 2017
  Autori Vedrana Aladžić i Aleksandra Hadžić
  Strana od 131
  Strana do 143

  Relations Between Attachment and Resilience with Styles of Humor

  Naučni skup 12th International Conference, Day of Applied Psychology 2016
  Publikacija International Tematic Proceedia, Contemporary Psychology and Practice, 12th International Conference Days of Applied Psychology 2016.
  Godina 2017
  Autori Jovana Džever i Aleksandra Hadžić
  Strana od 117
  Strana do 131

  The Relationship between Perception of Parenting style and Early Maladaptive Schemas: Evidence from Study on Adolescents and Young Adults in Macedonia and Serbia

  Naučni skup International Conference on Theory and Practice in Psychology, ICTPP, Departmnt of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Publikacija Proceedings from the International Conference on Theory and Practice in Psychology
  Godina 2016
  Autori Ana Fritzhand, Tijana Mirović i Aleksandra Hadžić
  Strana od 171
  Strana do 196

  Važnost supervizije iz perspektive različitih psihoterapijskih modaliteta

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Milijana Niškanović, Irena Đumić Jurić-Marjanović, Milica Pavlović Petković, Branislava Popović, Tanja Radosavac, Tatjana Preradović Sjenica, Anita Mitrović i Željka Stevanović
  Strana od 105
  Strana do 106

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar i Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Plenary lectures: ATTACHMENT, EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND STRESSFUL EXPERIENCES

  Naučni skup 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016., University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology
  Publikacija Abstract Book, 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY, University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. Electronic publication. ISBN:978-86-7379-422-8.; Abstract number:2.
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić
  Strana od 8

  Relations between attachment and maternal prenatal attachment, pregnant women with healthy and high-risk pregnancies

  Naučni skup 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology
  Publikacija Abstract Book 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. Faculty of Philosophy, Niš. Electronic publication ISBN: 978-86-7379-422-8; Abstract number:26; ID number of submission:116
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Nada Vaselić i Dragica Jojić
  Strana od 32

  THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF PARENTING STYLE AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS: EVIDENCE FROM STUDY ON ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS IN MACEDONIA AND SERBIA

  Naučni skup International Conference on Theory and Practice in Psychology, ICTPP, Departmnt of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Publikacija International Conference on Theory and Practice in Psychology, ICTPP, Departmnt of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia.
  Godina 2014
  Autori Ana Fritzhand, Tijana Mirović i Aleksandra Hadžić

  Relacije afektivne vezanosti i psiholoških problema i simptoma

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014”, Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci i Društvo psihologa Republike Srpske
  Publikacija Knjiga rezimeaNaučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014”, Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci i Društvo psihologa Republike Srpske. 6-7. juni 2014.
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić i Tijana Mirović
  Strana od 60

  Partnerska afektivna vezanost kod muškaraca i žena, homoseksualne i heteroseksualne orijentacije

  Naučni skup Naučnao – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014”, Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci i Društvo psihologa Republike Srpske
  Publikacija Knjiga rezimea Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014”, Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci i Društvo psihologa Republike Srpske,
  Godina 2014
  Autori Jelena Bajić i Aleksandra Hadžić
  Strana od 56

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Relacije afektivne vezanosti i ranih maladaptivnih šema

  Naučni skup Naučno - stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad
  Publikacija Naučno - stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Hadžić i Tijana Mirović
  Strana od 204
  Strana do 205
  Veb adresa http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2013

  Love relations of the young people in the towns of the former Yougoslavia

  Naučni skup 6th International Attachment Conference, University of Pavia, Italy
  Publikacija (6th International Attachment Conference, University of Pavia, Italy (poster), ID n° 43, IAC2013 - Individual Abstract submission
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Hadžić, Tatjana Stefanović-Stanojević, Jasmina Nedeljković i Aleksandra Kostić
  Veb adresa http://www-5.unipv.it/users/aip2014/images/ConferenceProgramme.pdf

  RELACIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI, PORODIČNOG KONTEKSTA I RANIH MALADAPTIVNIH ŠEMA KOD MLADIH ODRASLIH

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, XIX naučni skup
  Publikacija Knjiga rezimea - EIP 2013
  Godina 2013
  Autori Tijana Mirović i Aleksandra Hadžić
  Strana od 175
  Strana do 176
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2013.pdf

  RELACIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI, PORODIČNOG KONTEKSTA I RANIH MALADAPTIVNIH ŠEMA KOD MLADIH ODRASLIH

  Naučni skup XIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 22-24. mart 2013, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu ; [organizatori] Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI (19 ; 2013 ; Beograd)
  Godina 2013
  Autori Tijana Mirović i Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 152
  Strana do 157
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/KnjigaRezimea.aspx

  BOG KAO FIGURA AFEKTIVNE VEZANOSTI – KONSTRUISANJE INSTRUMENTA

  Naučni skup Dani primenjene psihologije 2011.
  Publikacija PSIHIČKI RAZVOJ, MENTALNO ZDRAVLJE I RAD. B. Dimitrijević (Ur). Izdavački centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 160
  Strana do 175
  Veb adresa file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Zbornik_-_Psihicki_razvoj_i_mentalno_zdravlje_i_rad-_sadrzaj%20(1).pdf

  UTICAJ RANOG PORODIČNOG KONTEKSTA NA AFEKTIVNU VEZANOST I RANE MALADAPTIVNE ŠEME, STUDENATA IZ BANJA LUKE, BEOGRADA I ZAGREBA

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (2; 2011; Banja Luka)
  Publikacija Zbornik radova: 2. kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. J. Kolenović-Đapo, I. Fako, M. Koso-Drljević, B. Mirković, (Ur). Društvo psihologa Republike Srpske, 2012. Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Tijana Mirović i Đurđa Štefanec
  Strana od 93
  Strana do 105

  UTICAJ MJESTA STUDIRANJA I VRSTE FAKULTETA NA RELACIJU AFEKTIVNE VEZANOSTI I RANIH MALADAPTIVNIH ŠEMA

  Naučni skup Porodica sa adolescentom u tranziciji. Treći naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem (Niš, 9. decembar 2011). Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu
  Publikacija Porodica, adolescenti, tranzicija. Zbornik radova sa trećeg naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem (Niš, 9. decembar 2011). Tatjana Stefanović-Stanojević (Ur). Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Tijana Mirović i Đurđa Štefanec
  Strana od 151
  Strana do 169

  AFEKTIVNA VEZANOST I EMOCIONALNA KOMPETENTNOST

  Naučni skup Simpozijum: Ljubav, seks i mladi. Socio-kulturni i emocionalni činioci rizičnog seksualnog ponašanja omladine. Niš, 19. februar 2010. Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu
  Publikacija Ljubav, seks i mladi. Socio-kulturni i emocionalni činioci rizičnog seksualnog ponašanja omladine. Zbornik radova sa simpozijuma održanog 19. februara 2010. Tatjana Stefanović-Stanojević (Ur). Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu. Niš
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 143
  Strana do 158

  AFEKTIVNA VEZANOST I DOŽIVLjAJ BOGA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta, Banjalučki novembarski susreti: Naučna i društvena utemeljenost društvenih reformi. Banja Luka 27-28. novembar 2009.
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi: Zbornik radova sa naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti" (Banja Luka, 27-28. novembar 2009). Knjiga 10; Tom I.
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 269
  Strana do 293

  UTICAJ FORMALNIH OPERACIJA NA RAZUMIJEVANJE RELIGIJSKIH POJMOVA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i savremeni društveni procesi. Banja Luka, 9-10. novembar 2007.
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi. Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 9-10. novembar 2007). Knjiga 8; Tom II.
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 263
  Strana do 289

  Ekološki pristup u radu sa adolescentima koji se prvi put pojavljuju kao prekršioci zakona

  Naučni skup DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU Konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 21-22. oktobar 2005.
  Publikacija PRIMENJENA PSIHOLOGIJA Zbornik radova. V. Nešić (Ur). Niš: Filozofski fakultet
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 67
  Strana do 84

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  Publikacija Tradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 1001
  Strana do 1031

  PRIKAZ PROJEKTA “ALTERNATIVA SUDSKOM POSTUPKU” KAO MODELA RADA SA ADOLESCENTIMA KOJI SE PRVI PUT POJAVLJUJU KAO PREKRŠIOCI ZAKONA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Jedinstvo nauka danas: interdisciplinarni pristup saznanju, Banja Luka, 6-8. novembra 2003.
  Publikacija Jedinstvo nauka danas: interdisciplinarni pristup saznanju. Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 6-8. novembar 2003). Knjiga 4; Tom II.
  Godina 2003
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 289
  Strana do 313

  UTICAJ SISTEMATSKOG PODUČAVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA IMITATIVNU PREDSTAVU GEOMETRIJSKIH OBLIKA, KOD DJECE RAZLIČITOG STADIJUMA KOGNITIVNOG RAZVOJA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i naša društvena stvarnost. Banja Luka, 8-9. novembar 2002.
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 8-9. novembar 2002.). Knjiga 3; Tom II.
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević(Đarmati), Aleksandra Salamadić, Branka Tubaković i Ljiljana Prešić
  Strana od 361
  Strana do 389

  MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA RADA SA MALOLJETNIM DELINKVENTIMA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Filozofsko filološke nauke na početku 21. vijeka: problemi i pravci razvoja
  Publikacija Filozofsko filološke nauke na početku 21.vijeka: problemi i pravci razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 7-8. decembar 2001). Knjiga II.
  Godina 2001
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 669
  Strana do 693

Ostali radovi

  Rad sa djecom nakon neočekivanih, stresnih i traumatskih iskustava

  DOI 159.922.7:364.62:504.3/.4 364.62
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Hadžić
  Strana od 26
  Strana do 37

  RAZVOJ RODNIH ULOGA I OBRAZOVANJE

  DOI 10.7251/ZRSRR1501001
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Hadžić
  Strana od 225
  Strana do 235

  DJEČIJA IGRA KAO PROSTOR ZA PODSTICANJE RAZVOJA KROZ KO-KONSTRUKCIJU I DJELOVANJE U OKVIRU ZONE NAREDNOG RAZVOJA

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 78
  Strana do 87

  RODNA NEJEDNAKOST, RAZVOJ RODNIH ULOGA I OBRAZOVANJE

  DOI 342.722-055.1/.2(082)
  Godina 2013
  Autori Gorana Đorić i Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 26
  Strana do 38

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Doktorska disertacija

  Godina 2011
  Autori Aleksandra Hadžić

  Psihodrama u radu sa maloljetnicima koji su prvi put počinili krivično djelo

  Godina 2011
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić
  Strana od 380
  Strana do 399

  Uskraćena budućnost? Pravo romske djece u Bosni i Hercegovini na obrazovanje. 2001-2006.

  Godina 2006
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Nedeljko Milićević, Reima Ana Maglajlić, Sanela Bešić i Udruženje Euro Rom, Tuzla

  Magistarska teza

  Godina 2005
  Autori Aleksandra Hadžić

Knjige

  AFEKTIVNA VEZANOST, RANE MALADAPTIVNE SHEME I STRESNA ISKUSTVA

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-76-2 (FF)
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić i Tijana Mirović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 211

Projekti

Adaptacija Mekartur-Bejtsovog inventara komunikacionog razvoja za srpski jezik

Autori ovog prijedloga projekta rade na konstrukciji instrumenta koji bi se u našoj sredini mogao široko primjenjivati u praćenju ranog dječijeg razvoja. Riječ je o adaptaciji za srpski jezik (ekavsko i ijekavsko narječje) instrumenata za procjenu komunikativnih sposobnosti djece uzrasta od 8 do 30 mjeseci. Mekartur-Bejtsov inventar za procjenu razvoja sposobnosti komunikacije preveden je na više od 60 svjetskih jezika...

Broj projekta 8300166
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Hadžić
Projektni tim doc. dr Slavica Tutnjević
doc. dr Mijana Kuburić Macura
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2014.
Završetak projekta 01.12.2015.
Vrijednost projekta 4100.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Tatjana Duronjić
prof. dr Aleksandra Hadžić
Tanja Glišić, ma
Dejan Kantar, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 01.03.2017.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM