Navigacija

prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVDP135 Domska pedagogija
PVUAIU136 Usmjerene aktivnosti i učenje
MP136 Medijska pedagogija
MPV13MOI Metodičke osnove individualizacije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
SG121 Sociologija grupe
MPV13MVZ Metodika vaspitanja za zdravo odrastanje
MUODS135 Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine
PVSIL136 Scenski izraz i lutkarstvo
MPV13STM Savremene teorije i modeli u metodici predškolskog vaspitanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima

  DOI 10.15516/cje.v17i0.1485
  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2015
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić-Radić i Tanja Vujić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 179
  Strana do 194
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202955

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  DOI DOI 10.7251/NSK1312008R
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Ranko Rajović i Darko Ratković
  Volumen 8
  Broj (2)
  Strana od 103
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.pfb.unssa.rs.ba/Casopis/Broj12/CasopisBr12.php

  Roditeljski stilovi vaspitanja i razvoj kompetencija za 21. vijek djece predškolskog uzrasta

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Šindić
  Strana od 41
  Strana do 59

  Metode i stilovi vaspitanja roditelja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić
  Broj 3-4
  Strana od 125
  Strana do 139

  Prilog mjerenju nivoa razvijenosti EI djece predškolskog uzrasta

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Šindić-Radić
  Strana od 149
  Strana do 168

  Emocionalno opismenjavanje djece predškolskog uzrasta.

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Šindić
  Strana od 902
  Strana do 915

Radovi sa skupova

  Kompetencije vaspitača za komunikaciju sa roditeljima

  Naučni skup Saradnja sa porodicom u doba savremene komunikacije
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Šindić-Radić i Nenad Suzić
  Strana od 53
  Strana do 78

  Darovitost, rani start i individualizacija na ranom uzrastu

  Naučni skup Inkluzija u predškolstvu –stanje, problemi i potrebe
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Aleksandra Šindić-Radić
  Strana od 47
  Strana do 60

  NTC program na jasličkom uzrastu

  Naučni skup 2. skup pedagoga RS „Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada"
  Godina 2014
  Autori Ranko Rajović, Aleksandra Šindić-Radić i Dragana Čampara
  Strana od 145
  Strana do 159

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  Naučni skup Savremena škola - izazovi i dileme
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Ranko Rajović i Darko Ratković
  Strana od 103
  Strana do 116

  Igra i saznanja o vremenu: implikacije za savremenu metodiku predškolskog vaspitanja i obrazovanja

  Naučni skup Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Tamara Pribišev-Beleslin i Mira Galić
  Strana od 171
  Strana do 188

  Inkluzija na predškolskom uzrastu: značaj, dometi i ograničenja

  Naučni skup BAPTA
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Aleksandra Šindić
  Strana od 125
  Strana do 143

  Primjena NTC sistema učenja u početnom muzičkom opismenjavanju

  Naučni skup „Metodološki problemi istraživanja darovitosti"
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Ranko Rajović i Nenad Suzić
  Strana od 366
  Strana do 381

  Pedagogical workshops for stimulation and development of emotional and social competences

  Naučni skup Education betnween tradition and modernity
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Mira Galić i Nataša Radulović
  Strana od 269
  Strana do 276

  NTC u obuci studenata i vaspitača

  Naučni skup „Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces“
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Šindić-Radić i Ranko Rajović
  Strana od 265
  Strana do 278

  Emocionalna inteligentnost v predučilišna vazrast pregled na eksperimentalnoto izsledvane

  Naučni skup „Savremenni tendencii v preducilišnoto vazpitanie“
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Šindić i Mira Galić
  Strana od 30
  Strana do 38

  Uticaji roditelja na razvoj dječijih kompetencija

  Naučni skup Horizonti
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Šindić, Nataša Radulović i Mira Galić
  Strana od 77
  Strana do 84

  Emocionalno opismenjevanje predšolskih otrok – prikaz eksperimentalnega raziskovanja

  Naučni skup Opismenjavanje učenk in učencev
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić i Nenad Suzić
  Strana od 50
  Strana do 63

  Šindić, A. (2010). Metode i stilovi vaspitanja roditelja

  Naučni skup 1. kongres pedagoga
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić-Radić
  Strana od 125
  Strana do 139

  Scenski izraz kao medij za razvijanje emocionalne inteligencije predškolaca

  Naučni skup Kultura i obrazovanje- determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić-Radić
  Strana od 537
  Strana do 546

Knjige

  Tri teorijska pristupa metodici matematičkog obrazovanja u ranom djetinjstvu

  Izdavač Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-01-4
  Godina 2017
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Dragica Milinković i Aleksandra Šindić-Radić
  Tip knjige naučna knjiga

  Upoznavanje predškolske djece s okolinom i društvenom sredinom

  Izdavač GrafoMark
  ISBN 978-99955-92-65-3
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šindić-Radić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  NTC sistem učenja - metodički priručnik za primjenu programa

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture RS
  ISBN 978-99955-88-01-4
  Godina 2011
  Autori Ranko Rajović, Aleksandra Šindić, Danica Mojić, Natali Ninković, Nataša Cvijanović i Uroš Petrović
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Emocionalno opismenjavanje predškolske djece

  Izdavač Ektos, Banja Luka
  ISBN 978-99955-32-09-3
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Šindić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 150

  Roditeljski stilovi vaspitanja i kompetencije djece predškolskog uzrasta

  Izdavač XBS Banja Luka
  ISBN 978-99955-32-05-5
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 254

Projekti

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim Dejan Kantar, ma
prof. dr Tatjana Duronjić
prof. dr Aleksandra Hadžić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 01.03.2017.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM