Navigacija

prof. dr Tatjana Mihajlović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

OIP111 Opšta istorija pedagogije
PVIPV111 Istorija predškolskog vaspitanja
INP112 Istorija nacionalne pedagogije
KP2122-07 Komparativna pedagogija 2
INP112-07 Istorija nacionalne pedagogije
KP1121-07 Komparativna pedagogija 1
IVŠ112 Istorija vaspitanja i školstva
KP2122 Komparativna pedagogija 2
IP112 Istorija pedagogije
KP1121 Komparativna pedagogija 1
ŠZ132 Školsko zakonodavstvo
OIP111-07 Opšta istorija pedagogije
NIP113-07 Nacionalna istorija pedagogije
US1-OIP111-07 Opšta istorija pedagogije

Prirodno-matematički fakultet

1C07GNS46 Pedagogija sa psihologijom
1C10TNS994 Pedagogija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PREDINSTITUCIONALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE SRBA

  DOI 10.5937
  Časopis SINTEZE
  Godina 2018
  Autori Tatjana Mihajlović
  Broj 2217-902x. eISSN
  Strana od 15
  Strana do 30

  Teme iz obrazovanja i vaspitanja u sociološkom pregledu

  DOI 10.5937/socpreg52-16548
  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2018
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 120-130
  Broj 1
  Strana od 120
  Strana do 130

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje i njihova obrazovna postignuća

  DOI 159.953-057.847
  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 11
  Strana do 26

  ORGANIZACIONO-PEDAGOŠKA REFORMA ŠKOLA ĐORĐA NATOŠEVIĆA I NJEGOV DOPRINOS DIDAKTIČKO-METODIČKOM UNAPREĐIVANJU NASTAVE

  DOI 0353-7129
  Časopis NORMA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2017
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 2
  Strana od 119
  Strana do 143

  Doprinos srpskih prosvjetitelja nastajanju savremenih koncepcija vaspitanja

  DOI 10.7251
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 21
  Strana do 39

  EPISTEMOLOGIJA ISTORIJE NACIONALNE PEDAGOGIJE

  DOI 37.012
  Časopis PEDAGOGIJA
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 119
  Strana do 130

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim nastavnim sistemima

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Broj 2
  Strana od 237
  Strana do 252

  Aktuelnost shvatanja pedagoga klasika o porodičnom vaspitanju na ranom uzrastu

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 41
  Strana do 55

  Naučna shvatanja Elene Kej i naših pedagoga o poziciji djeteta u vaspitnom procesu

  Časopis PEDAGOŠKA STVARNOST
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 4
  Strana od 639
  Strana do 708

  Razvojot na ideite za učeničkata interakcija od antičkiot period do denes

  Časopis PEDAGOŠKA REVIJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 59
  Strana do 71

  Montesori sistem vaspitanja u okviru istorije predškolske pedagogije i mogućnosti primjene danas

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 55
  Strana od 69
  Strana do 77

  Istorijski pregled pedagoško-psiholoških ideja i koncepcija osposobljenosti učenika za samostalno učenje

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 9
  Strana do 29

  Vaspitanje u djelima srpskih prosvetitelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 13
  Strana od 237
  Strana do 253

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 133
  Strana do 155

  Podsticanje razvoja intelektualne zrelosti u okviru pripremanja djece za polazak u školu

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2009
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 53
  Strana od 22
  Strana do 33

  Socijalni aspekti pripremljenosti djece za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 57

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i uspjeh u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 3-4
  Strana od 105
  Strana do 123

Radovi sa skupova

  Prvi Srpski Bukvar Vuka Stefanovića Karadžića - kulturno-potporno sredstvo u funkciji nastave početnog čitanja i pisanja

  Naučni skup Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Univerzitet u Kragujevcu
  DOI 978-86-6191-045-6
  Godina 2017
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 334
  Strana do 344

  Pragmatistička pedagogija Džona Djuija u teoriji i praksi

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016
  DOI 10.7251
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 173
  Strana do 191

  Sputavanje i podsticanje kritičkog mišljenja učenika u staroj i novoj školi

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 269
  Strana do 284

  Pedagoške implikacije stare i nove škole - osnov humanističkog vaspitanja

  Naučni skup Nauka i univerzitet 4
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 251
  Strana do 262

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Crpske - Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović i Margareta Skopljak
  Strana od 207
  Strana do 222

  Pedagoške implikacije antičkih ideja u savremenoj školi

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 547
  Strana do 560

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 207
  Strana do 223

  Razvoj ideja fizičkog vaspitanja kroz istorijske epohe

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 245
  Strana do 257

  Humanizacija univerzitetske nastave u prošlosti i danas

  Naučni skup Humanizacija i univerzitet
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 66
  Strana do 78

  Aktuelnost osposobljavanja učenika za samostalno učenje

  Naučni skup Život i djelo Branka Rakića
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 343
  Strana do 357

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim i savremenim nastavnim sistemima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 625
  Strana do 639

  Strategije učenja u pedagoškim epohama

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 411
  Strana do 427

Knjige

  Istorija nacionalne pedagogije (Vaspitnje i pedagogija u Srba do kraja 20. vijeka)

  Izdavač PPGD Komesgrafika d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-85-4
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 488

  Samostalno učenje i obrazovno-vaspitna postignuća

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-37-3
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 301