Navigacija

doc. mr Ljiljana Jerković
docent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Didaktika
Datum izbora u zvanje 27. decembar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

OD123 Osnovi didaktike
DI135 Didaktičke inovacije
UD131 Uvod u didaktiku
PPFZF Porodična pedagogija
NSFZF Nastavni sistemi
DT142 Didaktičke teorije
NS-07 Nastavni sistemi
SOVORŠ-07 Struktura i organizacija VOR-a u školi
ŠP135 Školska pedagogija
PPED-07 Porodična pedagogija
PPFZF-PV1 Porodična pedagogija
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
MPV13IPV Inkluzija u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
DI-07 Didaktičke inovacije
UD131-07 Uvod u didaktiku
OŠP131-07 Osnovi školske pedagogije
PPFZF-U Porodična pedagogija
MPD10DOK Dokimologija
NSFZF-PD1 Nastavni sistemi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI 105281
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 112
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.oapub.org/edu

  Recepcija inkluzivne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Jerković i Mile Ilić
  Volumen XXIII
  Broj 3/4
  Strana od 25
  Strana do 39

  Inkluzivna individualno planirana nastava

  DOI 10.5937/ZRFFP47-14138
  Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj XLVII
  Strana od 355
  Strana do 373

  BIOGRAFSKA MONOGRAFIJA Mirjane Ilić i Ane Savković "ČASOPIS UČITELJ 1983-2013", Savez učitelja Republike Srbije (Prikaz knjige)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen LXXVI
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 105

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1
  Strana od 143
  Strana do 145

  Izazovi, protivrječnosti i perspektive vaspitnog rada škole i nastavnika (Potkonjak, N., Branković, D., Suzić, N. i Ilić, M. (2013). Vaspitni rad škole i nastavnika.Beograd: SAO.)

  Časopis Učitelj
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj XXXI , 4
  Strana od 630
  Strana do 633

  Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja na savjetodavno-pedagoške kompetencije nastavnika u radu sa roditeljima

  Časopis Pedagogija
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 297
  Strana do 308

  Planiranje i pripremanje interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3
  Strana od 231
  Strana do 244

  Naučno utemeljen kreativni pristup nastavi početnog čitanja i pisanja (Ilić, M. (2009). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Comesgrafika.

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3/2009
  Strana od 341
  Strana do 344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 349
  Strana do 360

  Pedagoška prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis Pedagoška stvarnost, Novi Sad
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 152
  Strana do 166

  Naučno-kritičko poimanje porodice i porodičnog vaspitanja u savremenim civilizacijskim tokovima (Prikaz knjige: Ilić, M. Porodična pedagogija. Banja Luka: Filozofski fakultet. Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 417
  Strana do 421

  Interdisciplinarno naučno-teorijsko utemeljenje inkluzivne nastave (Ilić, M. Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filzofski fakultet).

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 217
  Strana do 221

  Identifikacija nasilja među učenicima u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 117
  Strana do 137

  Savremeno dijete - bajka i crtani film

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 95
  Strana do 114

Radovi sa skupova

  Izazovi pedagoške nauke i prakse

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/BNS1602083N
  Publikacija Tom II
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 61
  Strana do 82

  Eksperiment u didaktičko-metodičkim istraživanjima

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: STANJE I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA U HUMANISTIČKIM I DRUŠTVENIM NAUKAMA
  Publikacija Knjiga 16
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković

  Misaono-kritička aktivizacija studenata u inovativnoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (Banjalučki novembarski susreti)
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 297
  Strana do 308

  Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (Drugi Kongres pedagoga Republike srpske)
  Publikacija Zbornik radova II "Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada"
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 239
  Strana do 258

  Recepcija neposrednih činilaca učiteljskog studija

  Naučni skup Nastava i učenje – kvalitet vaspitno obrazovnog procesa
  Publikacija Zbornik radova Nastava i učenje - kvalitet učiteljskog studija
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 183
  Strana do 192

  Protivrječnosti recepcije procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Zbornik radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Tradicionalno i interaktivno stručno usavršavanja nastavnika za savjetodavno-peagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1301639J
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 639
  Strana do 655

  Interaktivno obučavanje vaspitača za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju (Prvi Kongres pedagoga Republike Srpske)
  Publikacija Časopis"Naša škola"
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 37
  Strana do 53
  Veb adresa savjetodavni pedagoški rad, interaktivno obučavanje vaspitača, empatija, pažljivo praćenje i slušanje, recepcija saradnje sa roditeljima, praktične kompetencije vaspitača.

  Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učeinika

  Naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nastavnika -ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Zbornik radova Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu i Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 257
  Strana do 266

Knjige

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN 978-99955-59-35-9
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Ljiljana Jerković
doc. dr Margareta Skopljak
dr Dragan Matić
prof. dr Nebojša Macanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM