Navigacija

Ljiljana Jerković
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

DT142 Didaktičke teorije
OD123 Osnovi didaktike
NSFZF-PD1 Nastavni sistemi
OŠP131 Osnovi školske pedagogije
DI135 Didaktičke inovacije
DOKFZF Dokimologija
ŠP135 Školska pedagogija
SOVORŠ-07 Struktura i organizacija VOR-a u školi
NS-07 Nastavni sistemi
DI-07 Didaktičke inovacije
PPED-07 Porodična pedagogija
NSFZF Nastavni sistemi
PPFZF-PV1 Porodična pedagogija
UD131-07 Uvod u didaktiku
OŠP131-07 Osnovi školske pedagogije
PPFZF-15 Porodična pedagogija
PPFZF-U Porodična pedagogija
SOVORŠ132 Struktura i organizacija VOR-a u školi
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
UD131 Uvod u didaktiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI 105281
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 112
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.oapub.org/edu

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1
  Strana od 143
  Strana do 145

  Izazovi, protivrječnosti i perspektive vaspitnog rada škole i nastavnika (Potkonjak, N., Branković, D., Suzić, N. i Ilić, M. (2013). Vaspitni rad škole i nastavnika.Beograd: SAO.)

  Časopis Učitelj
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj XXXI , 4
  Strana od 630
  Strana do 633

  Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja na savjetodavno-pedagoške kompetencije nastavnika u radu sa roditeljima

  Časopis Pedagogija
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 297
  Strana do 308

  Planiranje i pripremanje interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3
  Strana od 231
  Strana do 244

  Naučno utemeljen kreativni pristup nastavi početnog čitanja i pisanja (Ilić, M. (2009). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Comesgrafika.

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3/2009
  Strana od 341
  Strana do 344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 349
  Strana do 360

  Pedagoška prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis Pedagoška stvarnost, Novi Sad
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 152
  Strana do 166

  Naučno-kritičko poimanje porodice i porodičnog vaspitanja u savremenim civilizacijskim tokovima (Prikaz knjige: Ilić, M. Porodična pedagogija. Banja Luka: Filozofski fakultet. Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 417
  Strana do 421

  Interdisciplinarno naučno-teorijsko utemeljenje inkluzivne nastave (Ilić, M. Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filzofski fakultet).

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 217
  Strana do 221

  Identifikacija nasilja među učenicima u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 117
  Strana do 137

  Savremeno dijete - bajka i crtani film

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 95
  Strana do 114

Radovi sa skupova

  Eksperiment u didaktičko-metodičkim istraživanjima

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: STANJE I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA U HUMANISTIČKIM I DRUŠTVENIM NAUKAMA
  Publikacija Knjiga 16
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković

  Misaono-kritička aktivizacija studenata u inovativnoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (Banjalučki novembarski susreti)
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 297
  Strana do 308

  Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (Drugi Kongres pedagoga Republike srpske)
  Publikacija Zbornik radova II "Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada"
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 239
  Strana do 258

  Recepcija neposrednih činilaca učiteljskog studija

  Naučni skup Nastava i učenje – kvalitet vaspitno obrazovnog procesa
  Publikacija Zbornik radova Nastava i učenje - kvalitet učiteljskog studija
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 183
  Strana do 192

  Protivrječnosti recepcije procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Zbornik radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Tradicionalno i interaktivno stručno usavršavanja nastavnika za savjetodavno-peagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1301639J
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 639
  Strana do 655

  Interaktivno obučavanje vaspitača za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju (Prvi Kongres pedagoga Republike Srpske)
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 37
  Strana do 53
  Veb adresa savjetodavni pedagoški rad, interaktivno obučavanje vaspitača, empatija, pažljivo praćenje i slušanje, recepcija saradnje sa roditeljima, praktične kompetencije vaspitača.

  Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učeinika

  Naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nastavnika -ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Zbornik radova Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu i Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić i Ljiljana Jerković
  Strana od 257
  Strana do 266

Knjige

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN 978-99955-59-35-9
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Tip knjige naučna knjiga