Navigacija

prof. dr Brane Mikanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

TVFZF Teorije vaspitanja
PSVFZF-15 Pedagogija slobodnog vremena
UPV122-07 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
PD174-16 Pedagogija
PD147-07 Pedagogija
OP112 Opšta pedagogija
PSVFZF Pedagogija slobodnog vremena
TVFZF-07 Teorije vaspitanja
OPFZF-PV1 Osnovi pedagogije
PSVFZF-PV1 Pedagogija slobodnog vremena
OPFZF-07 Osnovi pedagogije
PD147 Pedagogija
MPD10STP Savremeni tokovi u pedagogiji
PS1-OPD32O Osnovi pedagogije i didaktika
PPF-07 Porodična pedagogija
OP112-US-07 Opšta pedagogija
MPD10DPD Domska pedagogija
TVFZF-PV1 Teorije vaspitanja
MPD10MPD Medijska pedagogija
MUS07MPI Metodologija pedagoških istraživanja
PI259 Metodologija pedagoških istraživanja
UP111 Uvod u pedagogiju
PSV147 Pedagogija slobodnog vremena
OPFZF Osnovi pedagogije

Prirodno-matematički fakultet

1C13ENS84 Pedagogija
1C07BNS84 Pedagogija
1C07FNS84 Pedagogija
1C09MNS84 Pedagogija
1C13GNS84 Pedagogija
1C10TNS1007 Pedagogija 2
1C13BNS84 Pedagogija
1C07HNS84 Pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Faktori ekološkog vaspitanja učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1801077M
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Volumen XXIV
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 93

  Motivisanost učenika osnovne škole za fizičko vaspitanje

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2
  Strana od 307
  Strana do 324

  THE IMPACT OF INTERACTIVE LEARNING ON THE QUALITY OF COMMUNICATION IN TEACHING PROCESS

  DOI 10.5281/zenodo.399045
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Branka Kovačević, Brane Mikanović i Žana Gavrilović
  Volumen 3
  Broj 4
  Strana od 331
  Strana do 343
  Veb adresa www.oapub.org/edu

  Interkulturalna osjetljivost učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1601023P
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Kristijan Popović i Brane Mikanović
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 38

  STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS VICTIMS AND BULLIES, THEIR ACADEMIC SELF-CONCEPT AND INTERPERSONAL TRUST WITHIN THE FAMILY

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2017
  Autori Bisera Jevtić i Brane Mikanović
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 283
  Strana do 293

  Interkulturne kompetencije učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/RAD1624121M
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović, Branka Kovačević, Bisera Jevtić i Kristijan Popović
  Broj 24
  Strana od 121
  Strana do 140

  Antipedagogija i razvoj pedagogije u budućnosti

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2
  Strana od 335
  Strana do 346

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Broj 18(1):XX-XX
  Strana od 1
  Strana do 15

  Neformalno nasilje u srednjoj školi

  Časopis Sinteze
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Marijana Maran
  Broj 9
  Strana od 65
  Strana do 81

  Pedagoško-metodološke vrednosti intervjuisanja u istraživanju neformalnog nasilja

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Marijana Maran i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 60

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Interkulturne kompetencije nastavnika osnovne škole

  DOI 10.7251/FIZN1701179M
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 18
  Strana od 179
  Strana do 194

  Multicultural environment and peer violence in elementary school

  Časopis Pedagogija
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Broj 4
  Strana od 459
  Strana do 474

  Unapređenje kvaliteta vježbi u univerzitetskoj nastavi

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 3
  Strana od 441
  Strana do 456

  Princip slobode i razvoj partnerskih odnosa učenika i nastavnika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 60

  Kulturne aktivnosti u slobodnom vremenu učenika razredne nastave

  Časopis SINTEZE
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović i Slavojka Panzalović
  Broj 6
  Strana od 59
  Strana do 74

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94

  Ishodi učenja i standardi znanja u osnovnom obrazovanju

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 84
  Strana do 93

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Vrednosne orijentacije učenika osnove škole u slobodnom vremenu

  Časopis SINTEZE
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Broj 4
  Strana od 53
  Strana do 69

  Neformalno nasilje u osnovnoj školi

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 89

  Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 32

  Emancipatorsko vaspitanje - osnov razvoja partnerskih odnosa u nastavi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2011
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 7-8
  Strana od 581
  Strana do 595

  Socijalna pedagogija - naučna disciplina u razvoju

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 14
  Strana od 197
  Strana do 214

  Teorijske osnove istraživačkog rada učenika u savremenim didaktičkim teorijama

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2/2009
  Strana od 139
  Strana do 151

  Pedagoški aspekti slobodnog vremena

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 13
  Strana od 163
  Strana do 177

  Samoevaluacija studenata i kvalitet studiranja

  Časopis Pedagogija
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović i Milka Oljača
  Broj 2
  Strana od 295
  Strana do 303

  Istraživački rad učenika u obrazovno-vaspitnim strategijama

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 101
  Strana do 115

  Testiranje - naučnoistraživačka tehnika

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 66
  Strana od 203
  Strana do 215

  Pripremanje učenika za samousmjereno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 12
  Strana od 343
  Strana do 355

  Pedagoški aspekti istraživačkog rada učenika

  Časopis NASTAVA
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 77

  Modeli istraživačkih zadataka u nastavi srpskog jezika i poznavanja prirode

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Brane Mikanović, Ljubica Jović, Smilja Drljić, Jelena Cicović i Nada Šijačić
  Broj 1-2
  Strana od 173
  Strana do 186

  Učenje rješavanjem istraživačkih zadataka u funkciji unapređivanja samostalnog i istraživačkog rada učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 3-4
  Strana od 83
  Strana do 103

  Mišljenja učitelja o zadacima na kojima rade učenici razredne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 86

  Udžbenik kao sredstvo razvijanja kritičkog i kreativnog mišljenja učenika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Brane Mikanović
  Broj 9
  Strana od 399
  Strana do 408

  Potreba i mogućnost unapređenja rada stručnih aktiva

  Časopis NAŠA ŠKOLA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2005
  Autori Brane Mikanović i Rosa Radević
  Broj 3-4
  Strana od 111
  Strana do 127

  Efikasnost dopunske nastave matematike u četvrtom razredu osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2004
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 123
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Pedagoško savjetovanje studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 92
  Strana do 113

  Metodološki pristupi istraživanju vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/CMZ1803013M
  Publikacija NE NASILJU - jedinstven društveni odgovor
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 13
  Strana do 20

  Udžbenik i multimedijalni sistemi u obrazovanju i vaspitanju kao kulturno-potporni sistemi

  Naučni skup KULTURNO-POTPORNA SREDSTVA U FUNKCIJI NASTAVE I UČENJA
  Publikacija Kulturno-potprona sredstva u funkciji nastave i učenja
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 303
  Strana do 316

  Teorijsko-metodološki problemi (ne)saobraženosti pedagoške teorije i prakse

  Naučni skup NAUKA I STVARNOST
  DOI 10.7251/ZRNS1702151B
  Publikacija NAUKA I STVARNOST, TOM 2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović i Drago Branković
  Strana od 151
  Strana do 161

  Pedagoške funkcije savremenog udžbenika

  Naučni skup Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Publikacija Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 479
  Strana do 488

  Humanističko vaspitanje u slobodnom vremenu i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 39
  Strana do 54

  Interkulturno vaspitanje - konstituenta evrointegracija

  Naučni skup NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510033B
  Publikacija NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  Godina 2016
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 33
  Strana do 46

  Naučno saznanje u pedagogiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 385
  Strana do 403

  Humanističko vaspitanje i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Publikacija Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 223
  Strana do 235

  Kritičko mišljenje učenika utemeljeno na ishodima učenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 237
  Strana do 254

  Kvalitet osnovnog vaspitanja i obrazovanja

  Naučni skup KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
  Publikacija KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA - zbornik 1
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 73
  Strana do 91

  Konceptualizacija vaspitanja i obrazovanja u procesu globalizacije

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 3
  Publikacija SAVREMENE PARADIGME U NAUCI I NAUČNOJ FANTASTICI zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 385
  Strana do 397

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Mediji i njihov doprinos nasilju i zlostavljanju mladih

  Naučni skup NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Publikacija NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 63
  Strana do 76

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Slobodno vrijeme i fakultetske obaveze studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija VRIJEDNOSTI I PROTIVURJEČJA DRUŠTVENE STVARNOSTI
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Strana od 165
  Strana do 178

  Humanističko razvojne paradigme univerzitetskog obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 2
  Publikacija Humanizacija univerziteta
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 52
  Strana do 65

  Aktuelnost ideja Branka Rakića o disciplini

  Naučni skup ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Publikacija ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 331
  Strana do 342

  Ciljevi i ishodi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Publikacija Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 211
  Strana do 222

  Medijska kultura učenika osnovne škole

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive 7
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 781
  Strana do 797

  Iskustveno učenje u profesionalnom razvoju pedagoga

  Naučni skup Pedagog između teorije i prakse
  Publikacija Pedagog između teorije i prakse
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 171
  Strana do 182

  Interkulturalnost u očima nastavnika - problemi i perspektive

  Naučni skup PEDAGOGIJA I KULTURA
  Publikacija PEDAGOGIJA I KULTURA 3
  Godina 2013
  Autori Bisera Jevtić i Brane Mikanović
  Strana od 129
  Strana do 140

  Modeli isksutvenog učenja i profesionalni razvoj nastavnika

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Publikacija Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 131
  Strana do 146

  Savremena škola u društvu znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 111
  Strana do 126

  Inoviranje univerzitetske nastave u funkciji kvaliteta obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 1
  Publikacija OBRAZOVANJE I SAVREMENI UNIVERZITET
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 44
  Strana do 57

  Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja u savremenoj školi

  Naučni skup SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Publikacija ŠKOLA KAO ČINILAC RAZVOJA NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA I PROEVROPSKIH VREDNOSTI/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 95
  Strana do 104

  Informalno obrazovanje u koncepciji cjeloživotnog učenja

  Naučni skup VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Publikacija VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 564
  Strana do 573

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić i Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

  Vrijednosne orijentacije i slobodno vrijeme

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 311
  Strana do 326

  Savremeni udžbenik i istraživački rad učenika

  Naučni skup INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Publikacija INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 136
  Strana do 144

Ostali radovi

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

Knjige

  Čitanka za treći razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-302-3
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura i Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  (NE)DISCIPLINA U VASPITANJU

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-04-5
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 184

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Vaspitanje i slobodno vrijeme

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-92-2
  Godina 2017
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223

  OSNOVE PEDAGOGIJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-89-2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 269

  NAUČNI RAZVOJ PEDAGOGIJE I PODRUČJA VASPITANJA

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-62-2
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 268

  PEDAGOGIJA - osnovna znanja o vaspitanju

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-50-9
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 311

  ISTRAŽIVAČKI RAD UČENIKA teorijske osnove i modeli

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-24-3
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Slika o sebi i prevencija poremećaja u ponašanju mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D. D. Fojnica
  ISBN 978-9958-585-79-1
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 144

  Slobodno vrijeme mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D.D Fojnica
  ISBN 978-9958-585-87-6
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 106

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim doc. dr Margareta Skopljak
mr Ljiljana Jerković
doc. dr Dragan Matić
prof. dr Brane Mikanović
dr Nebojša Macanović
Željana Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM