Navigacija

prof. dr Ivana Zečević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Pedagoška i školska psihologija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PSIFZF Psihologija nastave i učenja
PSIFZF-I1 Psihologija
PSIFZF-07 Psihologija nastave i učenja
MPS10ŠPP Školska psihologija sa praktikumom
PNIU-07 Psihologija nastave i učenja (Pedagoška psihologija 2)
MNP-07 Metodika nastave u psihologiji sa praktikumom
PNIUFZF Psihologija nastave i učenja
UUPPFZF Uvod u pedagošku psihologiju
MPS10EZO Evaluacija znanja i obrazovnih ishoda
UUPP-PD1 Uvod u pedagošku psihologiju
PSI136-16 Psihologija
MPS10MNP Metodika nastave psihologije
PIPPFZF Praktikum iz pedagoške psihologije
PP124-10 Pedagoška psihologija
PP124 Pedagoška psihologija
MPS10PPP Praktikum iz pedagoške psihologije

Filološki fakultet

09IPSIH Psihologija
12RPSIH Psihologija
12EPSIH Psihologija
13IPSIH Psihologija
09NJPSIH Psihologija
09EPSIH Psihologija
09FPSIH Psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitet univerzitetske natave i sposobnost apstarknog mišljenja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 81
  Strana do 94

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94

  Aktivno učenje i njegov uticaj na razvoj metakognitivnih vještina

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2011
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 76
  Strana do 89

  Roditeljski kriticizam i adolescentska deidealizacija roditelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 213
  Strana do 239

Radovi sa skupova

  Povezanost emocionalne kompetencije, ispitne anksioznosti i školskog uspjeha učenika srednje škole

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Individualne razlike, obrazovanje i rad
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević i Olivera Davidović
  Strana od 49
  Strana do 73

  Scene nasilja u crtanom filmu i stadiji kognitivnog razvoja

  Naučni skup Otvoreni dani psihologija Banjaluka 2014
  Publikacija Otvoreni dani psihologija Banjaluka 2014 – zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević i Irena Pašić

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Prihvaćenost djece sa teškoćama u razvoju u odjeljenjima redovnih osnovnih škola

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević i Olivera Davidović
  Strana od 583
  Strana do 597

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Ispitna anksioznost i školski uspjeh

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti-Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 33
  Strana do 61

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  Publikacija Tradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 1001
  Strana do 1031

  UTICAJ SISTEMATSKOG PODUČAVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA IMITATIVNU PREDSTAVU GEOMETRIJSKIH OBLIKA, KOD DJECE RAZLIČITOG STADIJUMA KOGNITIVNOG RAZVOJA

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i naša društvena stvarnost. Banja Luka, 8-9. novembar 2002.
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 8-9. novembar 2002.). Knjiga 3; Tom II.
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević(Đarmati), Aleksandra Salamadić, Branka Tubaković i Ljiljana Prešić
  Strana od 361
  Strana do 389

  Roditelj kao autoritet

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti-Filozofsko – filološke nauke na prelazu u XXI vijek
  Godina 2001
  Autori Ivana Zečević
  Strana od 717
  Strana do 725

Ostali radovi

  Studija o aktuelnom stanju u oblasti stručnog usavršavnja nastavnika u osnovnim školama u BiH

  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Lejla Kafedžić, Radmila Rangelov Jusović i Sandra Bjelan

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Korištenje kompjutera i interneta u procesima učenja

  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković i Ivana Zečević
  Strana od 53
  Strana do 70

  Scene nasilja i njihov uticaj na djecu

  Vodič za klasifikaciju TV sadržaja

  Priručnik za primarnu prevenciju vršnjačkog nasilja

  Godina 2010
  Autori Ivana Zečević

  Inkluzivno obrazovanje - zastupljenost kompetencija u nastavnim planovima i programima studija za obrazovanje učitelja

  Godina 2008
  Autori Ivana Zečević i Lejla Kafedžić
  Strana od 64
  Strana do 86

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Godina 2005
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, Milica Drobac-Stupar, Vladimir Turjačanin i Ivana Zečević

  Problemi i potrebe mladih grada Banjaluka

  Godina 2005
  Autori Ivana Zečević, Strahinja Dimitrijević, Branko Milosavljević i Jovan Savić

  Mladi i toksikomanije

  Djeca bez roditeljskog staranja i djeca kod koje postoji rizik da budu smještane u institucije u BiH

  Godina 2003
  Autori Ivana Zečević, Suzana Srnić Vuković, Vera Cvijetić, Asja Dupanović, Maja Hadžiosmanović i Sabina Ćehajić

Knjige

  Metakognitivne vještine i školsko postignuće

  Izdavač Filozofski fakultet Banjaluka
  ISBN 9789995559670
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević
  Tip knjige naučna knjiga