Navigacija

Milana Damjenić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodologija u psihologiji
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-SP12O Statistika u psihologiji 2
MPS10AKV Akademske vještine
UKUS-07 Upotreba kompjutera u statistici
PS1-MPI11O Metodologija psiholoških istraživanja
TM-PS21-07 Teorije mjerenja (Psihometrija 1)
KIKM-07 Kvantitativne i kvalitativne metode u psihološkim istraživanjima
PS1-SP11O Statistika u psihologiji 1
MPS10IPI Izrada projekta istraživanja
MPS10MPI Metodologija psiholoških istraživanja: napredne teme