Navigacija

prof. dr Sanja Macura
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 12

051/340-123
lokal 123
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija književnosti
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

TK124 Teorija književnosti
TK124-10 Teorija književnosti

Filološki fakultet

12SUTP Uvod u teoriju proze
13IUTK Uvod u teoriju književnosti
09SUTP Uvod u teoriju proze
09IN Naratologija
09NJTKNJ2 Teorija književnosti II
09STKNJ1 Teorija književnosti I
12SN Naratologija
09STKNJ2 Teorija književnosti II
12STKNJ2 Teorija književnosti 2
12EUTK Uvod u teoriju književnosti
12STKNJ1 Teorija književnosti 1
09SN Naratologija
09NJTKNJ1 Teorija književnosti I

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Funkcija diobe u romanu "Sara" Petra Sarića

  Časopis Philologia mediana
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 8
  Strana od 297
  Strana do 312

  Sunovrat u smijeh

  Časopis Radovi Filološka sveska
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 18
  Strana od 69
  Strana do 79

  U Simaninom vjekovnom krugu

  Časopis LIK Literatura i kultura
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Broj 2
  Strana od 35
  Strana do 50

  Dva pisca jednog grada

  Časopis Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Broj IX
  Strana od 207
  Strana do 224

  Tipologija likova u romanima Slobodana Selenića,

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Sanja Macura
  Broj II
  Strana od 100
  Strana do 114

  Poetika romana Slobodana Selenića

  Časopis Književna istorija
  Godina 2008
  Autori Sanja Macura
  Volumen XL
  Broj 134-135
  Strana od 167
  Strana do 178

  Prostor, vrijeme i fokalizacija u „Najvećoj tajni sveta“ Miodraga Bulatovića

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura
  Broj 10
  Strana od 43
  Strana do 51

  Putovanja Svetog Save u ciklusu pjesama “Savin izvor” Vaska Pope

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Broj 9-10
  Strana od 44
  Strana do 48

  Dorade i prerade u Dučićevim kritičko-esejističkim radovima

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 47
  Strana od 213
  Strana do 230

  Jovan Dučić kao književni kritičar (rani radovi)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 6
  Strana od 167
  Strana do 180

  Izvor nepojamni – jedno moguće čitanje pjesme “Savin izvor” Vaska Pope

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Broj 7
  Strana od 184
  Strana do 186

  Zatočenice okamenjenih snova u Stankovićevoj pripovijednoj prozi

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2000
  Autori Sanja Macura
  Broj 37
  Strana od 165
  Strana do 178

Radovi sa skupova

  Istinitost narativa i narativna istina u "Sumnji u biografiju" Radoslava Bratića

  Naučni skup Srpska proza danas
  Publikacija SRPSKA PROZA DANAS - Književno djelo Radoslava Bratića (ur. J. Delić)
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura
  Strana od 215
  Strana do 229

  Statičnost dinamičnosti ili dinamičnost statičnosti u književnoteorijskom kontekstu

  Naučni skup Jezik, književnost, vreme
  Publikacija Jezik, književnost, vreme (Zbornik radova, ur. V. Lopičić i B. Mišić Ilić)
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura

  Pozadinski narativi

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u književnosti, jeziku i kulturi
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura
  Strana od 184
  Strana do 196

  Funkcija virtuelnog narativa u Ćopićevim romanima iz poslijeratnog života

  Naučni skup O Branku Ćopiću
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 99
  Strana do 122

  Slika Drugog u romanima Ranka Risojevića

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i sloboda, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 747
  Strana do 762

  Narativni slojevi romana "Sara" i "Mitrova Amerika" Petra Sarića

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura

  L’immagine di Venezia nel romanzo serbo contemporaneo

  Naučni skup Convegno internationale L’Italia altrove, III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Convegno internationale L’Italia altrove, Atti del il III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura i Valentina Milekić
  Strana od 21
  Strana do 30

  Narativ i vrijeme u romanima Jovana Radulovića

  Naučni skup Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i tradicija, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 459
  Strana do 469

  „Morte a Venezia“ di Tomas Man e „Morte a Venedik“ di Meša Selimović

  Naučni skup Il sogno italiano, II Convegno internationale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Atti del il II Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA, 2013
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura i Saša Šmulja
  Strana od 169
  Strana do 179

  Adresa Anušićeve Atlantide

  Naučni skup Nauka i politika
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 327
  Strana do 332

  Eksplicitna poetika Slobodana Selenića

  Naučni skup Naučni trudove na PU "Paisiй Hilendarski"
  Publikacija Naučni trudove na PU "Paisiй Hilendarski", t. 48, kn. 1, sb. B, Plovdiv, 2011
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 397
  Strana do 414

  Narativ i vrijeme u romanu „Ponornica“ Slendera Kulenovića

  Naučni skup Naučni skup Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnostu
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 332
  Strana do 343

  Narativ i vrijeme u „Vremenu vlasti“ I i II D. Ćosića

  Naučni skup Srpska proza danas – Književno djelo Dobrice Ćosića
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Srpska proza danas – Književno djelo Dobrice Ćosića
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 93
  Strana do 105

  Žene kao nosioci muške rodne uloge u pripovijednoj prozi Bore Stankovića

  Naučni skup VI naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Zbornik radova sa VI naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 313
  Strana do 322

  Funkcija ideologije u romanu “Sara” Petra Sarića

  Naučni skup Estetsko i ideološko u književnosti
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Strana od 5
  Strana do 15

  Motiv došljaka u romanima Branka Ćopića

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura

  Motiv došljaka u romanima Slobodana Selenića

  Naučni skup Slika Drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima
  Godina 2006
  Autori Sanja Macura
  Strana od 347
  Strana do 354

  Fokalizacija u romanu „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Sanja Macura
  Strana od 71
  Strana do 80

  Jovan Dučić kao književni kritičar

  Naučni skup Dučićeve večeri poezije 2000-2003
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Strana od 223
  Strana do 230

  Odnos tradicije i savremenosti u romanima Slobodana Selenića

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Sanja Macura
  Strana od 199
  Strana do 205

  Istorija i legenda o Svetom Savi u ciklusu pjesama “Savin izvor” Vaska Pope

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas – interdisciplinarni pristup saznanju
  Godina 2003
  Autori Sanja Macura
  Strana od 343
  Strana do 349

Ostali radovi

  Ograde i okviri književnosti u Republici Srpskoj

  Godina 2015
  Autori Sanja Macura
  Strana od 233
  Strana do 252

  Adresa Anušićeve Atlantide

  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Strana od 273
  Strana do 282

  Narativni slojevi u romanu „Bosanski dželat“ Ranka Risojevića

  Godina 2014
  Autori Sanja Macura
  Strana od 231
  Strana do 255

  Narativ i likovi u ciklusu pripovijedaka o Simeunu Đaku Petra Kočića

  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 277
  Strana do 296

  Narativ i likovi u romanu „Otvoren prozor“ Desanke Maksimović Beograd

  Godina 2013
  Autori Sanja Macura
  Strana od 129
  Strana do 144

  Kulturni uticaji kao inicijator promjena u sistemu vrijednosti (u prozi Slobodana Selenića)

  Godina 2008
  Autori Sanja Macura
  Strana od 107
  Strana do 147

Knjige

  ČITANKA za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISBN 978-99955-1-302-3
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura i Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 85

  Čitanka za drugi razred osnovne škole sa jezičkom kulturom i gramatikom srpskog jezika

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-266-8
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura, Duško Pevulja, Mijana Kuburić Macura i Mirko Vuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 106

  Narativni lavirint - Ulazak

  Izdavač Narodna u univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-52-8
  Godina 2012
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 176

  Epitaf zatrtima - Romani Slobodana Selenića

  Izdavač GrafoMark Laktaši
  ISBN 978-99938-57-48-5
  Godina 2011
  Autori Sanja Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 324