Navigation

prof. dr Tanja Stanković - Janković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada redovni profesor December 24, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPD10PPK Poslovna pedagoška kultura
Akademske studije prvog ciklusa
VRMG142 Vaspitni rad u malim grupama
MVOR1141 Metodika vaspitno-obrazovnog rada I
MHNP131 Mentalna higijena u nastavničkom pozivu
NMK132 Nastavni metod u komunikaciji
OMVR141 Osnove metodike vaspitnog rada
OMVR-15 Osnove metodike vaspitnog rada
OT-07 Obrazovna tehnologija
OTFZF Obrazovna tehnologija
OTFZF-07 Obrazovna tehnologija
OTFZF-US1 Obrazovna tehnologija
SPRN131 Supervizija u profesionalnom razvoju nastavnika
UMVOR135 Uvod u metodiku VOR-a
UU142 Učenje učenja
UU142-15 Učenje učenja
Akademske studije trećeg ciklusa
DVD Dinamizmi vaspitnog djelovanja
DPD19SRRPM Savjetodavni rad u rješavanju problema mladih
DPD19TMKPV Teorije i modeli komunikacije u procesu vaspitanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitetno čitanje i vođenje zabilješki u nastavi

  DOI 10.5937/inovacije1904044K
  Časopis Inovacije u nastavi
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković, and Nenad Suzić
  Volumen XXXII
  Broj 4
  Strana od 44
  Strana do 56

  Profesionalna orijentacija učenika i njihovi stavovi o izboru budućeg zanimanja

  DOI 10.7251/FIZN1701221J
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta , Pale
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković and Aleksandar Tubica
  Broj 18
  Strana od 221
  Strana do 237

  U susret djetetu nenasilnom komunikacijom

  DOI 10.7251/NSK1601125S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 125
  Strana do 136

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković, and Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

  Emocije učenika u nastavi likovne kulture

  DOI 10.7251/NSK 1501005S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković and Vesna Gojković
  Volumen LXXVI
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 15

  Problemi pri donošenju odluka u malim grupama i konfliktne orijentacije učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić, and Aleksandar Tubica
  Strana od 720
  Strana do 739

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Vrednovanje likovne kulture i osjećanja učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 26

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Likovna kultura - neiskorištene dobrobiti

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 4
  Strana od 18
  Strana do 30

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević, and Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Učeća civilizacija i učeća nacija: Svrha i cilj učenja. Zbornik sa Prvog kongresa pedagoga Republike Srpske: Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 3-4
  Strana od 183
  Strana do 202

  Učenje učenja u svjetlu različitih teorija učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 13
  Strana od 179
  Strana do 192

  Značaj emocionalnog vaspitanja

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2006
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 5-6
  Strana od 375
  Strana do 384

  Emocije i vaspitanje emocionalnosti učenika viših razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 1-2
  Strana od 21
  Strana do 47

  Fiziološka osnova emocionalnog vaspitanja

  Časopis Nastava i vaspitanje
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 2-3
  Strana od 255
  Strana do 263

  Emocije u svjetlu vaspitno-obrazovnog procesa

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 7-8
  Strana od 542
  Strana do 551

  Socijalni i školski ciljevi učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2000
  Autori Nenad Suzić and Tanja Stanković - Janković
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 44

Radovi sa skupova

  Performans u nastavi

  Naučni skup International Conference EDUvision
  Publikacija Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision
  Godina 2019
  Autori Tanja Stanković-Janković and Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 1002
  Strana do 1009

  Učenje i kompetencije mladih u XXI vijeku

  Naučni skup X Međunarodna naučno-stručna konferencija
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić and Tanja Stanković-Janković
  Strana od 428
  Strana do 434

  Učenje učenja i vrednovanje škole

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje: problemi i perspektive
  Publikacija Monografija sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić and Tanja Stanković - Janković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Vođenje zabilješki, efikasno čitanje i uključenost učenika u nastavu kao pretpostavka uspješnog učenja

  Naučni skup Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision 2018
  Godina 2018
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Nenad Suzić
  Strana od 706
  Strana do 718

  Pedagoško savjetovanje univerzitetskog osoblja uključenog u rad studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Tanja Stanković - Janković and Margareta Skopljak
  Strana od 135
  Strana do 151

  Stručna praksa - višestruki značaj za studente sa invaliditetom, fakultete i poslodavce

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Margareta Skopljak and Tanja Stanković - Janković
  Strana od 169
  Strana do 188

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena
  Publikacija U Zborniku radova "Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena" Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjeh i budućih promjena 5
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Poučavanje učenika za primjenu tehnika efikasnog učenja i njihova opredijeljenost za učenje

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog simpozijuma Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković and Sanela Kovačević
  Strana od 139
  Strana do 156

  Uloga učitelja u primjeni egzemplara likovne umjetnosti i podsticanju kreativnosti učenika

  Naučni skup Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 24. i 25. novembar 2014. godine): Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković and Tatjana Zirojević
  Strana od 309
  Strana do 327

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić, and Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković, and Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Savremeni pristup učenju učenja

  Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 367
  Strana do 380

  Interesovanje i motivacija kao činioci uspjeha u učenju

  Naučni skup Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - vrednovanje
  Godina 2009
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 253
  Strana do 258

  Značaj obuke za učenje i emocije učenika

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 389
  Strana do 406

Ostali radovi

  Informacija o održanom Didaktičkom koncertu u Banjoj Luci

  Izdavač Časopis Naša škola . Društvo pedagoga RS
  ISSN/ISBN 2303-7091
  DOI 10.7251/NSK1802157R
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković, Tanja Stanković - Janković, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 155
  Strana do 156

  Savjetodavni i terapijski rad u prevenciji nasilja i zlostavljanja mladih

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-52-6
  Godina 2014
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 24
  Strana do 48

  Socijalne kompetencije i učenje u digitalnoj civilizaciji

  Izdavač Filozofski fakultet, Institut za pedagoška istraživanja, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike
  ISSN/ISBN 978-99955-59-43-4
  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 111
  Strana do 119

  Korištenje kompjutera i interneta u procesima učenja

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN 978-99955-701-1-8
  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković and Ivana Zečević
  Strana od 53
  Strana do 70

  Društveno oblikovanje potreba nadarene dece

  Izdavač Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
  ISSN/ISBN 978-86-87095-17-5
  Godina 2011
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Tanja Stanković - Janković, and Sanja Partalo
  Strana od 333
  Strana do 341

  Doktorska disertacija: Učenje učenja i emocije u nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2009
  Autori Tanja Stanković - Janković

  Magistarski rad: Emocije i vaspitanje emocionalnosti učenika viših razreda osnovne škole

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković

  Uticaj grupe na razvoj emocionalne i socijalne kompetencije

  Izdavač TT-centar
  ISSN/ISBN 86-7554-001-9
  Godina 2001
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 183
  Strana do 221

Knjige

  Usmjerenost na ovladavanje

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99976-38-36-6
  Godina 2020
  Autori Tanja Stanković-Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 154

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Pogled na dijete: kroz metodiku vaspitno-obrazovnog rada

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-86-1
  Godina 2017
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 298

  Učenje učenja i emocije u nastavi

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-84-72-6
  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 289

  Vaspitanje emocionalnosti u školi

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938-0-975-3
  Godina 2007
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 325

Projekti

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251314
Status Aktivan
Type of project Nacionalni obrazovni
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Bosko Brankovic
Participants mr Dragan Dragomirovic
doc. mr Snjezana Kevic-Zrnic
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
prof. dr Slavisa Jenjic
Marko Acic
prof. dr Srdjan Dusanic
prof. dr Borivoje Milosevic
Business Partner MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2021-06-01
End of the project 2021-12-31
Project value 2000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Project Number 1251312
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head doc. dr Sanja Partalo
Participants prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Ozren Trisic
prof. dr Sanja Josifovic-Elezovic
Tanja Glisic, ma
prof. dr Drazenko Jorgic
doc. mr Snjezana Kevic-Zrnic
Zeljana Kovacevic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2020-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 45500.0 BAM