Navigation

prof. dr Boško Branković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Istorija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Nacionalna istorija vanredni profesor September 25, 2019

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MIS15BIV Balkanska istorija XV - XIX vijeka
MIS15BKN Bosanska Krajina u novom vijeku
MIS15BHO Prostor Bosne i Hercegovine pod osmanskom (turskom) vlašću
MIS15VJZ Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini u novom vijeku
MIS15IIO Izvori za istoriju Osmanskog Carstva i osnovi osmanske diplomatije
MIS15IOC Istorija Osmanskog Carstva
MIS15ISN Istorija srpskog naroda XV-XIX vijeka
MIS15ISR Izrada samostalnog istraživačkog rada
MIS15MBI Metodologija naučnih istraživanja balkanske istorije XV - XIX vijeka
MIS15POC Pravni sistem, vjerske promjene i status nemuslimana u Osmanskom Carstvu
MIS15SPB Sistem poreza na Balkanu XV - XIX vijeka
MIS15CGT Crna Gora od pada pod tursku vlast do 1851.
Akademske studije prvog ciklusa
INB135-16 Islamizacija na Balkanskom poluostrvu od sredine XV do početka XIX vijeka
NS135 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka I
NS136 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka II
RKB136-16 Rimska kurija i Balkansko poluostrvo od sredine XV do početka XIX vijeka
SJIP135-16 Srpska i južnoslovenska istorija (od sredine XV do početka XIX vijeka) 1
SJIP136-16 Srpska i južnoslovenska istorija (od sredine XV do početka XIX vijeka) 2

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N-11 Savremena istorija
P-10 Savremena istorija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  CORRESPONDENCE BETWEEN GLIGORIJE JEFTANOVIĆ AND THE GREAT ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL COUNCIL IN 1919

  Časopis Istraživanja - JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Volumen 30
  Strana od 187
  Strana do 196

  Zbornik radova: 1718-1918 - godine i godišnjice južnoslovenske istorije, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2018.

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Volumen 29
  Strana od 79
  Strana do 80

  Toplički ustanak u udžbeniku „Istorija za 9. razred osnovne škole“ u Republici Srpskoj

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Broj 28
  Strana od 73
  Strana do 82

  Banjolučka bitka i opstanak Bosanskog pašaluka 1737. godine

  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 72

  Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875–1878. godine (Filozofski fakultet, Banja Luka, 2016)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 26
  Strana od 187
  Strana do 191

  Velika imena iz malog grada

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 26
  Strana od 117
  Strana do 132

  Bogdan Milanović Krajišnik – žrtva borbe za crkveno-školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini

  Časopis Srpske studije
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 8
  Strana od 350
  Strana do 359

  Svjedočanstvo o stradanju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 9
  Strana od 375
  Strana do 377

  Prezimena u selima Krnja Jela i Smoljana prema popisu sveštenika Petra Rađenovića i danas

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 9
  Strana od 131
  Strana do 138

  Učiteljska karijera Petra Mirkovića (1855–1935)

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 105
  Strana do 111

  Kratka istorija Srpske Pravoslavne Crkve na prostoru Bosanskog Petrovca od 1918–1945. godine

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 99

  Povodom 120 godina od početka borbe Srba za crkveno-školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Boško Branković and Borivoje Milošević
  Broj 24
  Strana od 13
  Strana do 25

  Povodom 75 godina od smrti sveštenika Sime Banjca (1941–2016)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 24
  Strana od 81
  Strana do 87

  Kapetanija Petrovac u austrijsko-turskim ratovima u 18. vijeku

  Časopis Srpske studije
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 133
  Strana do 144

  Prošlost i sadašnjost - narodni običaji iz Bosanskog Petrovca i okoline

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 8
  Strana od 101
  Strana do 107

  Vidovdan i osmansko (tursko) osvajanje Beograda 1521. godine

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 151
  Strana do 159

  Sjećanje sveštenika Nikodima Novakovića na progon u toku Prvog svjetskog rata

  Časopis Istorijske sveske, Andrićev institut
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 18
  Strana od 22
  Strana do 23

  Bosanski Petrovac u Prvom svjetskom ratu

  Časopis Istorijske sveske, Andrićev institut
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 15
  Strana od 26
  Strana do 28

  Četiri pisma mitropolitu Mihailu iz 1878. i 1879. godine

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 32

  Spoljnopolitičko pitanje borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za autonomiju od 1850. do 1878. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 37
  Strana do 47

  Prevod jednog konfidentskog izvještaja vezanog za borbu Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju od 14. januara 1899. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Boško Branković and Michael Resanović
  Broj 7
  Strana od 297
  Strana do 299

  Osnivanje Petrovca poslije potpisivanja Karlovačkog mira 1699. godine

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 4-5
  Strana od 97
  Strana do 101

  Predstavka Eparhijskog upravnog i prosvjetnog savjeta Eparhije banjolučko-bihaćke za osnivanje eparhije bihaćke, upućena Zemaljskoj vladi u Sarajevu 1913. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 389
  Strana do 393

  Vanvremensko značenje Milanskog edikta: Srpska pravoslavna eparhija bihaćko-petrovačka kao primjer tolerancije i pomirenja

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 347
  Strana do 354

  Politički rad sveštenika Dušana Novakovića 1936–1938. godine

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 18
  Strana od 175
  Strana do 185

  „Sarajevski list” o odlasku barona Apela i dolasku barona Alborija na čelo okupacione uprave u Bosni i Hercegovini 1903. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 5
  Strana od 207
  Strana do 211

  Bibliografija časopisa „Građa o prošlosti Bosne” 1–5 (2008–2012)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 5
  Strana od 587
  Strana do 591

  Prvi šematizam Eparhije bihaćko-petrovačke 2010, Eparhija bihaćko-petrovačka, Bosanski Petrovac 2011, str. 452

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Broj 4
  Strana od 453
  Strana do 454

  Nelegalno postavljanje ograde oko crkvenog groblja u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca 1985. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Broj 4
  Strana od 331
  Strana do 337

  Sveštenik Mile Kecman (1858–1895)

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 483
  Strana do 484

  Crkva Svetog proroka Ilije u Smoljani

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 97
  Strana do 99

  Bibliografija časopisa „Stari srpski arhiv“ od 1–8 (2002–2009)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Broj 3
  Strana od 485
  Strana do 494

  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ u Bosanskom Petrovcu od 1931. do 1941. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Broj 3
  Strana od 223
  Strana do 236

  Stanovništvo sela Krnja Jela od 1700. do 1911. godine

  Časopis GLASNIK Udruženja muzejskih radnika Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Boško Branković
  Broj 8
  Strana od 105
  Strana do 111

  Pravoslavno stanovništvo u petrovačkom protoprezviteratu prema crkvenim šematizmima za 1882, 1883, 1884–1886. i 1901. godinu (statistički podaci)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Boško Branković
  Broj 13
  Strana od 129
  Strana do 147

Radovi sa skupova

  Značaj obnove Pećke patrijaršije 1557. godine za Srbe u Hercegovini i Bosni

  Naučni skup Srpska Goraždanska štamparija u svjetlosti nauke i kulture
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: Srpska Goraždanska štamparija u svjetlosti nauke i kulture
  Godina 2020
  Autori Boško Branković
  Strana od 221
  Strana do 236

  Dobrotvorna zadruga srpkinja petrovčanka – primjer humanitarnog i nacionalnog djelovanja u Bosanskom Petrovcu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti, Sekcija za istoriju: Naselja kroz istoriju
  Godina 2020
  Autori Boško Branković
  Strana od 53
  Strana do 65

  Pećka patrijaršija i očuvanje vjerskog identiteta Srba u Hercegovini od sredine XVI do početka XVII vijeka

  Naučni skup Osam vijekova svetosavlja u Hercegovini
  Publikacija Naučni skup istoričara, Ćorovićevi susreti 2020. godine: Osam vijekova svetosavlja u Hercegovini
  Godina 2020
  Autori Boško Branković
  Strana od 153
  Strana do 166

  Južnoslovenska misija Bartola Kašića u funkciji vatikanske propagande

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti, Sekcija za istoriju: Istorija ideologija
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Strana od 41
  Strana do 55

  Russkiй эmigrant Grigoriй Spiridonovič Petrov i serbskoe kulьturno-prosvetitelьskoe obщestvo „Prosveta“

  Naučni skup 100-letie russkoй эmigracii v Serbii: itogi i sudьbы
  Publikacija Materialы meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii: 100-letie russkoй эmigracii v Serbii: itogi i sudьbы
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Strana od 104
  Strana do 107

  Komparativna analiza udžbenika istorije za 8. razred osnovne škole u Republici Srpskoj i Unsko-sanskom kantonu

  Naučni skup Nastava istorije u Republici Srpskoj – stanje i perspektive
  Publikacija Zbornik radova: Nastava istorije u Republici Srpskoj – stanje i perspektive
  Godina 2019
  Autori Boško Branković and Đorđe Čekrlija
  Strana od 63
  Strana do 76

  Information Literacy in the Science of History

  Naučni skup International Scientific Conference: Western Balkans Information and Media Literacy
  Publikacija Proceedings International Scientific Conference: Western Balkans Information and Media Literacy
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Strana od 129
  Strana do 134

  Prilog proučavanju razvoja južnoslovenske ideje do početka XVIII vijeka sa osvrtom na prostor Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Istorija srpske državnosti
  Publikacija Naučni skup istoričara s međunarodnim učešćem, Ćorovićevi susreti 2017. godine: Istorija srpske državnosti
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Strana od 86
  Strana do 106

  Da li se istorija borbe za autonomiju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini ponavlja?

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Zbornik radova: Nauka i stvarnost, tom I
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Strana od 179
  Strana do 198

  Osnivanje društava i udruženja u Bosanskom Petrovcu krajem 19. i početkom 20. vijeka

  Naučni skup Privreda Banjaluke i Bosanske Krajine u nastanku i razvoju kapitalizma 1878-1941
  Publikacija Zbornik radova: Privreda Bosanske Krajine 1878–1941
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Strana od 115
  Strana do 125

  Osmanske reforme i bune srpskog naroda u Bosni i Hercegovini od 1829–1861. godine – vrijeme Josifa Rajačića

  Naučni skup Patrijarh Josif Rajačić i njegovo doba (1785 - 1861)
  Publikacija Zbornik radova: Patrijarh Josif Rajačić i njegovo doba (1785–1861)
  Godina 2017
  Autori Boško Branković and Borivoje Milošević
  Strana od 189
  Strana do 203

  Petar Mirković – pisac istorije srpskog naroda u Bosni

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Naučni skup istoričara sa međunarodnim učešćem, Ćorovićevi susreti 2016. godine: Pisci srpske istorije
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 307
  Strana do 316

  Značenie pisьma serbskih predvoditeleй o cerkovnoй avtonomii Bosnii i Gercegovinы napravlennoe russkomu carю v 1902 g.

  Naučni skup Vmeste skvozь veka. K istorii russko-serbskih kulьturnыh, duhovnыh i političeskih svяzeй
  Publikacija Materialы meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii: Vmeste skvozь veka. K istorii russko-serbskih kulьturnыh, duhovnыh i političeskih svяzeй
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 36
  Strana do 42

  Pavle Riter Vitezović – tvorac velikohrvatske ideje i pisac srpske istorije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti, tom 1
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 235
  Strana do 246

  Crtice iz života Petra Mirkovića u toku srpskog ustanka u Bosni 1875–1878. godine

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara, Ćorovićevi susreti 2015. godine: Hercegovački ustanak 1875–1878
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 151
  Strana do 160

  Mitropolit Mihailo i ustanak Srba u Bosni 1875-1878. godine

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Publikacija Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 33
  Strana do 43

  Značaj istorijske nauke u zaštiti nacionalnog identiteta srpskog naroda u dejtonskoj Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Strana od 355
  Strana do 365

  Prilog proučavanju politizacije istorije u dejtonskoj Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Strana od 201
  Strana do 209

  Protivurječja državne ideologije SFRJ na jednom primjeru iz 1979. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Strana od 385
  Strana do 396

  Istorijska nauka u službi politike na primjeru tumačenja događaja u Srebrenici jula 1995. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Strana od 595
  Strana do 602

  Školstvo u Petrovcu za vrijeme turske vlasti od 1700. do 1878. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 429
  Strana do 439

Ostali radovi

  Kult Svetog Save i očuvanje identiteta Srba u Bosni nakon obnove Pećke patrijaršije

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-38-47-2
  Godina 2020
  Autori Boško Branković
  Strana od 61
  Strana do 73

  Zbornik radova: Osam vijekova autokefalnosti i jedan vijek od ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve, priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-38-47-2
  Godina 2020
  Autori Boško Branković and Borivoje Milošević

  Zbornik radova: Studenti u susret nauci – StES 2020: Humanističke nauke (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 2637-1995 (print) 2637-1901 (online)
  Godina 2020
  Autori Boško Branković

  Momčilo Vuković Birčanin, Petar II Petrović Njegoš (1813–1851), (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Istorijski arhiv Užice, Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Arhiv Republike Srpske, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Boško Branković

  Izvori za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini: zbornik dokumenata, priredili Bojan Stojnić, Radovan M. Pilipović (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske; Arhiv Republike Srpske; Arhiv Srpske pravoslavne crkve
  ISSN/ISBN 978-99976-791-3-0
  Godina 2020
  Autori Boško Branković

  Zbornik radova: Studenti u susret nauci - StES 2019, Humanističke nauke, Humanističke nauke i digitalno doba (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 2647-1995 (print); 2637-1901 (online)
  Godina 2019
  Autori Boško Branković

  Nekoliko primjera „korupcije“ i „prisvajanja tuđe imovine“ u istoriji Bosne i Hercegovine

  Izdavač Friedrich Ebert Stiftung, Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-99976-38-31-1
  Godina 2019
  Autori Boško Branković
  Strana od 77
  Strana do 83

  Manastir Podlastva: čitanka o istoriji, znamenitostima i duhovnosti, priredilo sestrinstvo manastira Podlastva (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Manastir Podlastva
  Godina 2019
  Autori Boško Branković

  Poruke iz svetosavske prošlosti: mala čitanka o istoriji i duhovnosti srpskog naroda, urednik Boško M. Branković

  Izdavač Udruženje istoričara Republike Srpske „Milorad Ekmečić“, Kulturno-umjetničko društvo „Grmeč“
  ISSN/ISBN 978-99976-794-1-3
  Godina 2019
  Autori Boško Branković

  Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti, Sekcija za istoriju: Istorija ideologija (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2018
  Autori Boško Branković

  Borivoje Milošević, Banjaluka u borbi za oslobođenje i ujedinjenje: povodom jednog vijeka od završetka Prvog svjetskog rata (recenzent monografije Boško M. Branković)

  Izdavač Arhiv Republike Srpske, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-735-6-5
  Godina 2018
  Autori Boško Branković

  Kratki pregled istorije južnoslovenske ideje u XVIII vijeku

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-9997638-13-7
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Strana od 61
  Strana do 75

  Vlasinje (Enciklopedija Republike Srpske, tom 2)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Boško Branković
  Strana od 205
  Strana do 206

  Radovan Pilipović, Miloš Matijević, Nenad Idrizović, Arhimandrit Nićifor Dučić (1832–1900): srpski duhovnik, istoričar i ustanički vođa, (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Izdavač Arhiv Srpske pravoslavne crkve – Udruženje Trebinjaca u Beogradu „Jovan Dučić“
  ISSN/ISBN 978-86-89577-13-16
  Godina 2018
  Autori Boško Branković

  Miloš Matijević, Radovan Pilipović, Oslobođenje južne Srbije 1878. godine (uređenje crkvenih prilika u topličkom, niškom, pirotskom i vranjskom okrugu), (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Izdavač Arhiv Srpske pravoslavne crkve - Narodni muzej
  ISSN/ISBN 978-86-89577-10-5
  Godina 2018
  Autori Boško Branković

  Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti: Mađari i Južni Sloveni (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2017
  Autori Boško Branković

  Barevo (Enciklopedija Republike Srpske, tom 1)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 292
  Strana do 293

  Borci (Enciklopedija Republike Srpske, tom 1)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 536
  Strana do 537

  Bravski Vaganac (Enciklopedija Republike Srpske, tom 1)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 663
  Strana do 663

  Bukovača (Enciklopedija Republike Srpske, tom 1)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 754
  Strana do 755

  Bunara (Enciklopedija Republike Srpske, tom 1)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 769
  Strana do 770

  Od polubogova do nacionalnih izdajnika i optuženika za veleizdaju

  Izdavač Filozofski fakultet, Friedrich Ebert Stiftung, Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-99955-59-98-4
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 27
  Strana do 34

  Zbornik radova: Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–2016), priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-91-5
  Godina 2017
  Autori Boško Branković and Borivoje Milošević

  Spoljni uticaji na kontakte predstavnika srpskog i muslimanskog pokreta za vjersko-prosvjetnu samoupravu

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-91-5
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 89
  Strana do 103

  Mara Šovljakov, Političke i kulturne veze Srba Karlovačke mitropolije i Bosne i Hercegovine (1896–1914). (doktorska disertacija odbranjena 28. aprila 2017. godine - mentor Boško Branković)

  Godina 2017
  Autori Boško Branković

  Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine, priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-77-9
  Godina 2016
  Autori Boško Branković and Borivoje Milošević

  Političko organizovanje u pokrajinama Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije sa posebnim osvrtom na Bosansku Krajinu

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-83-0
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 6
  Strana do 14

  Radovan Pilipović, Miloš Matijević, Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije (1804-1918) - katalog izložbe (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Izdavač Arhiv Srpske Pravoslavne Crkve
  ISSN/ISBN 978-86-89577-05-1
  Godina 2015
  Autori Boško Branković

  Spomenica posvećena mučenicima i žrtvama dobojske internacije iz Svjetskog rata 1915/16. g. prilikom osvećenja Spomen-crkve i Spomen-kosturnice u Doboju dana 18. septembra 1938. g. fototipsko izdanje, priredio Radovan Pilipović (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Srpska pravoslavna opština dobojska
  ISSN/ISBN 978-86-89587-01-2
  Godina 2015
  Autori Boško Branković

  Recenzija - Miloš Ernaut, Kanonsko područje Eparhije bihaćko-petrovačke u vremenu Mitropolita dabro-bosanskog Georgija Nikolajevića 1886–1896

  Izdavač Eparhijski upravni odbor Eparhije bihaćko-petrovačke
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Strana od 101

  Zbornik radova: Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (recenzent Boško M. Branković)

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-59-68-7
  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Radovan Pilipović, Miloš Matijević, Mitropolija zvorničko-tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata (1891-1918) - katalog izložbe (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Izdavač Arhiv Srpske pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkvena opština tuzlanska
  ISSN/ISBN 978-86-89577-04-4
  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine (doktorska disertacija)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Petrovac od 1700. do 1918. godine (magistarski rad)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  Godina 2011
  Autori Boško Branković

Knjige

  Petar Mirković: pedagoško-književno stvaralaštvo

  Izdavač Arhiv Republike Srpske; Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske
  ISBN 978-99976-941-6-4
  Godina 2021
  Autori Drago Branković and Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga

  Petar Mirković, Sabrani radovi

  Izdavač Udruženje istoričara Republike Srpske "Milorad Ekmečić"
  ISBN 978-99976-794-3-7
  Godina 2021
  Autori Boško Branković and Borislav Mirković
  Tip knjige naučna knjiga

  Crkva Svetog proroka Ilije u selu Bravsko: istorija sela i crkve

  Izdavač Eparhija bihaćko-petrovačka Srpske pravoslavne crkve
  ISBN 978-99955-727-9-2
  Godina 2019
  Autori Boško Branković and Radovan Pilipović
  Tip knjige naučna knjiga

  Pero Kreco, Životopis: bilješke iz srpskog ustanka u Krajini 1875-1878. godine

  Izdavač Udruženje Drvarčana Beograd
  ISBN 978-86--900705-0-3
  Godina 2018
  Autori Radovan Pilipović and Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga

  Istorija jugoslovenske ideje 1500-1918

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-97-2
  Godina 2018
  Autori B. Bronza, S. Beštić-Bronza, B. Branković, and B. Milošević
  Tip knjige naučna knjiga

  Saborni hram Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Udruženje istoričara Republike Srpske "Milorad Ekmečić"
  ISBN 978-99976-38-06-9
  Godina 2018
  Autori Boško Branković and Radovan Pilipović
  Tip knjige naučna knjiga

  Petrovac od 1700. do 1918. godine

  Izdavač Zavičajno udruženje "Petrovac", Grafid
  ISBN 978-99955-89-94-3
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga

  Crkva Svetog proroka Ilije u Smoljani

  Izdavač Eparhija bihaćko-petrovačka Srpske pravoslavne crkve
  ISBN 978-99955-727-2-3
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga