Navigacija

prof. dr Milena Karapetrović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Ontologija
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-ONT3 Ontologija III
F1-ONT4 Ontologija IV
F1-PRGF Pragmatistička filozofija
F1-FEMF Feministička filozofija
MFF10FEM Feministička filozofija
F1:15:-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-ONT2 Ontologija II
F1-ONT1 Ontologija I
PVF111 Filozofija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  U sjeni avatara. O (re)konstrukciji ženskog identiteta

  Časopis Filozofska istraživanja, Zagreb
  Godina 2012
  Autori Milena Karapetrović
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=125059

  Od empirizma i racionalizma do Kantove i Hegelove filozofije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Milena Karapetrović
  Broj 13
  Strana od 27
  Strana do 43
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Feministički diskurs u filozofiji – Simon de Bovoar

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Milena Karapetrović
  Broj 11
  Strana od 91
  Strana do 104
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  'Čisti jezik" i "jezičke igre"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić i Milena Karapetrović
  Broj 10
  Strana od 149
  Strana do 163
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

Radovi sa skupova

  The view from Semi-Periphery – About Feminism and Gender Education in Bosna and Herzegovina

  Naučni skup Mlade žene u postjugoslovenskim društvima: istraživanja, prakse i politike/Young women in post-Yugoslav societies: research, practice and policy
  Publikacija Young women in post-Yugoslav societies : research, practice and policy
  Godina 2014
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 43
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.idi.hr/wp-content/uploads/2014/09/Young_Women_in_Post-yugoslav_Societies.pdf

  O racionalnom dobru i slobodi tragom Rolsove Teorije pravde

  Naučni skup Sloboda, nasilje, identitet
  Publikacija Sloboda, nasilje, identitet
  Godina 2012
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 34
  Strana do 47

  Fluidnost - glanva karakteristika (post)moderne kulture?

  Naučni skup Kultura i obrazovanje - determinante društvenog procesa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog procesa (dostignuća, dometi, perspektive), Knjiga 11
  Godina 2010
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 25
  Strana do 35

  Moć mišljenja - odmak od reformskog kao ideološkog

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi, Knjiga 10
  Godina 2009
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 139
  Strana do 152

  Filozofija postmoderne i ideja Evrope

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi, knjiga 8, tom I
  Godina 2007
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 301
  Strana do 315

  Jedna moguća skica za promišljanje evropskog identiteta. O ideji slobode kod Hegela

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Nauka i obrazovanje, knjiga 6, tom I
  Godina 2005
  Autori Milena Karapetrović
  Strana od 411
  Strana do 429

  Pandorina pjesma: susret filozofske tradicije i feminističke teorije

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost, knjiga 5, tom II
  Godina 2004
  Autori Milena Karapetrović

Ostali radovi

  izlaganje: Od djelovanja ka teoriji: kritičko mišljenje u filozofiji Hane Arent

  Godina 2014
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: "Vita activa: svijet i povijest obuhvaćeni feminističkom filozofijom"

  Godina 2014
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Feminist Philosophy / Utopia and/or Heterotopia?

  Godina 2014
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Pogled sa poluperiferije - o feminizmu i rodnom obrazovanju u BiH

  Godina 2013
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: O racionalnom dobru i slobodi tragom Rolsove Teorije pravde

  Godina 2012
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Fluidnost – glavna karakteristika (post)moderne kulture?“,

  Godina 2010
  Autori Milena Karapetrović

  Vitgenštajnova pravila igre – iluzija razmijevanja i(li) razumijevanje iluzije

  Godina 2010
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Moć mišljenja – odmak od reformskog kao ideološkog, naučni skup

  Godina 2009
  Autori Milena Karapetrović

  "Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta" (doktorski rad)

  Godina 2009
  Autori Milena Karapetrović

  učešće u diskusiji

  Godina 2008
  Autori Milena Karapetrović

  učešće u diskusiji

  Godina 2008
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Hegel o slobodi

  Godina 2007
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Filozofija postmoderne i ideja Evrope

  Godina 2007
  Autori Milena Karapetrović

  učešće u diskusiji

  Godina 2006
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Jedna moguća skica za promišljanje evropskog identiteta. O ideji slobode kod Hegela

  Godina 2005
  Autori Milena Karapetrović

  izlaganje: Pandorina pjesma: susret filozofske tradicije i feminističke teorije

  Godina 2004
  Autori Milena Karapetrović

  "Problem slobode kod Hegela. Obale (ne)srećnih ostrva" (magistarski rad)

  Godina 2004
  Autori Milena Karapetrović

Knjige

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović i Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222

  U lavirintima bića: ontološka rasprava

  Izdavač Banja Luka : Filozofski fakultet ; Grafid
  ISBN ISBN 978-99955-59-45-8
  Godina 2014
  Autori Milena Karapetrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147

  Čežnja za Evropom : (filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta)

  Izdavač Banja Luka : Filozofski fakultet : Art print
  ISBN ISBN 978-99955-59-05-2
  Godina 2010
  Autori Milena Karapetrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 238

  Ona ima ime : (o filozofiji i feminizmu)

  Izdavač Bijeljina : Organizacija žena "Lara" ; Banja Luka : Art print
  ISBN ISBN 978-99938-40-83-1
  Godina 2007
  Autori Milena Karapetrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 238