Navigacija

prof. dr Nada Vaselić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Klinička psihologija i psihopatologija
Datum izbora u zvanje 26. septembar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

MPS10PKP Praktikum iz kliničke procjene sposobnosti i ličnosti odraslih
MPS10KPD Klinička procjena ličnosti djece i mladih
TRPP-07 Teorije razvoja psihičkih poremećaja
PPSUZ-07 Primjenjena psihologija u zdravstvu
PS1-PDM32O Psihopatologija djetinjstva i mladosti
MPS10KPO Klinička procjena ličnosti odraslih
MPS10POR Porodična psihoterapija
PS1-UKP31O Uvod u kliničku psihologiju
MPS15KSS Klinička studija slučaja - praktikum

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Rad sa učenicima sa pervazivnim razvojnim poremećajima:psihološki doživljaj asistenata u nastavi

  DOI 10.7251/RAD1725099L
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Nada Vaselić, Đorđe Čekrlija i Helena Lacković Aćić
  Broj 25
  Strana od 99
  Strana do 121

  Samopercepcija zdravlja roditelja djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

  DOI 10.7251/RADFIZ1623101K
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić i Jelena Krivokuća
  Strana od 101
  Strana do 114

  Anksioznost i depresija u oboljelih sa nemikrocelularnim karcinomom pluća

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Mirko Stanetić, lora Novaković Lacković, Nada Vaselić i Snježana Miščević
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 39

  Negativna emocionalna stanja i zadovoljstvo životom žena sa karcinomom dojke

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Milka Šainović, Tatjana Marković-Basara i Nada Vaselić
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Adaptability and cohesiveness in parents of children with pervasive developmental disorders

  DOI 10.5457/368
  Časopis Acta medica Saliniana
  Godina 2014
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić, Jelena Krivokuća i Jelisaveta Todorović
  Volumen 42
  Broj 1-2
  Strana od 38
  Strana do 43

  Prikaz knjige: Klinička procjena ličnosti i sposobnosti, autora Spasenije Ćeranić

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Nada Letić
  Broj 15(2012)
  Strana od 189
  Strana do 193

  Psychological profile of children who suffer from diabetes and their need of psycho-social support

  Časopis Children and youth in the aftermath of war in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2008
  Autori Nada Letić
  Volumen Report No 3
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Povezanost između nasilja u vezama adolescenata i ispitivanih porodičnih dimenzija

  Naučni skup Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa V kongresa psihologa BiH
  Godina 2017
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović i Snježana Miščević
  Strana od 502
  Strana do 524

  Studija slučaja kao jedan od istraživačkih tipova nacrta u psihologiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016.
  Publikacija knjiga 17, tom II
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić
  Strana od 41
  Strana do 59

  Relations between attachment and maternal prenatal attachment, pregnant women with healthy and high-risk pregnancies

  Naučni skup 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology
  Publikacija Abstract Book 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. Faculty of Philosophy, Niš. Electronic publication ISBN: 978-86-7379-422-8; Abstract number:26; ID number of submission:116
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Nada Vaselić i Dragica Jojić
  Strana od 32

  Prevencija akutnih, hroničnih i psihičkih komplikacija djece sa dijabetesom kroz ljetni kamp

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić i Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 174
  Strana do 176

  Kvalitativna istraživanja u kliničkoj psihologiji

  Naučni skup Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić i Tatjana Marković-Basara
  Strana od 549
  Strana do 566

  Povezanost konzumiranja cigareta kod srednjoškolaca u Banjaluci sa demografskim i psihološkim karakteristikama

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić i Snježana Miščević
  Strana od 247
  Strana do 250

  Samopercepcija zdravlja roditelja djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

  Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2015
  Publikacija Knjiga sažetaka [Naučno-stručni skup] Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet- 378 str.
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Jelena Krivokuća, Mira Spremo i Jelisaveta Todorović
  Strana od 82
  Strana do 84
  Veb adresa http://stup.ff.uns.ac.rs/

  Fokusirane projektne intervencije i djeca iz višeproblemskih porodica u BiH

  Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2015
  Publikacija Knjiga sažetaka / [Naučno-stručni skup] Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet – 378 str.
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović i Snježana Miščević
  Strana od 66
  Strana do 69
  Veb adresa http://stup.ff.uns.ac.rs/

  Porodični faktori, rizična ponašanja i vršnjačko nasilje adolescenata

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara i Nada Letić
  Strana od 669
  Strana do 673

  Negative emotional states and quality of life in parents of children with autistic spectrum disorder

  Naučni skup Scientific Symposium, Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina-State and Perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.07
  Publikacija Zbornik
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara i Slobodan Spremo
  Strana od 72
  Strana do 82

  Depression of Children With Diabetes

  Naučni skup Scientific Symposium, Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina-State and Perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.08
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Gordana Radujković-Bukara i Mira Spremo
  Strana od 82
  Strana do 94

  Depresivnost djece oboljele od dijabetesa

  Naučni skup "Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija u Bosni i Hercegovoini"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Gordana Bukara-Radujković i Mira Spremo
  Strana od 24
  Strana do 26

  Povezanost depresivnosti i samopoštovanja kod gojazne djece u Republici Srpskoj

  Naučni skup Psihološka razmatranja i perspektive
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić i Sanja Lukač
  Strana od 226
  Strana do 243

  Porodična afektivna vezanost, socijalna podrška i modaliteti suočavanja sa perinatalnom patologijom

  Naučni skup Psihološka razmatranja i perspektive, tematski zbornik radova
  Publikacija Psihološka razmatranja i perspektive
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić, Dragica Jojić i Siniša Lakić
  Strana od 5
  Strana do 18

  Traumatska iskustva kao predisponirajući faktor nasilja i anksioznosti mladih 99-

  Naučni skup III kongres:Mentalno zdravlje dece i mladih-susret teorije i prakse-
  Publikacija Knjiga apstrakata, 113 strana
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić i Branka Ivanović
  Strana od 99
  Strana do 100

  Negativna iskustva u porodici i anksioznost mladih kao potencijalni riziko faktori zlostavljanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2013
  Autori Nada Letić, Branka Ivanović, Tatjana Marković-Basara i Snježana Miščević
  Strana od 271
  Strana do 289

  Negativna iskustva u porodici i anksioznost mladih kao potencijalni riziko faktori zlostavljanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Vrijednosti i protivrječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nada Letić, Branka Ivanović, Tatjana Marković-Basara i Snježana Miščević
  Strana od 271
  Strana do 291

  Anksioznost i depresija u populaciji nagluhih

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara i Nada Letić

  Neuobičajeni stavovi i navike u ishrani adolescenata

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara i Nada Letić

  Komunikacija o bolesti i kvalitet života adolescenata sa dijabetesom tip 1: eksplorativna studija

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Publikacija Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Nada Vaselić, Gordana Bukara-Radujković i Siniša Lakić
  Strana od 283
  Strana do 299

  Komunikacija o bolesti i kvalitet života adolescenata sa dijabetesom tipa 1: eksplorativna studija

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Nada Letić, Gordana Bukara-Radujković i Siniša Lakić
  Strana od 283
  Strana do 299

  Kvalitet života pacijenata oboljelih od malignih bolesti

  Naučni skup Drugi kongres psihologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa Drugog kongresa
  Godina 2012
  Autori Nada Letić i Tatjana Dragišić
  Strana od 361
  Strana do 367

  Problemi i rizici djece koja zasnivaju bračnu ili vanbračnu zajednicu

  Naučni skup Problemi i rizici maloljetničkih brakova
  Publikacija Ombudsman za djecu republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nada Letić
  Strana od 7
  Strana do 10

  Porodična afektivna vezanost i demografske varijable kao determinante opšte anksioznosti adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Nada Letić i Milena Stojaković
  Strana od 413
  Strana do 427

  Vaspitni stilovi roditelja i psihopatološka ispoljavanja adolescenata

  Naučni skup Prvi Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa Prvog kongresa Bosne i Hercegoveine
  Godina 2009
  Autori Nada Letić
  Strana od 196
  Strana do 206

Ostali radovi

  Analiza produkata i efekata radionica kao vida podrške za djecu iz poplavljenih područja (poglavlje u knjizi)

  Godina 2015
  Autori Slavica Tutnjević, Nada Letić i Siniša Lakić
  Strana od 93
  Strana do 103

Knjige

  Psihološka procjena djece i mladih-klinički pristup-

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-10-6
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 254

  Psihološki pristupi djeci i mladima sa dijabetesom

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-69-4 (FF)
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 160

  Psihopatologija djece i adolescenata

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978/99955/59/32/8
  Godina 2012
  Autori Nada Letić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 322

  Priručnik za vježbe iz psihopatologije djetinjstva i mladosti

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-96-0
  Godina 2010
  Autori Nada Letić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 94