Navigacija

Dejan Kantar
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Razvojna psihologija
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-TRSP3Ia Odabrani dijelovi iz razvojne psihologije
SER31-07 Socijalno – emocionalni razvoj (Razvojna psihologija 3)
UURPFZF-07 Uvod u razvojnu psihologiju
UURP-US-07 Uvod u razvojnu psihologiju
PDM122-07 Psihologija djetinjstva i mladosti
UURP-07 Uvod u razvojnu psihologiju (Razvojna psihologija 1)
TKR22-07 Teorije kognitivnog razvoja (Razvojna psihologija 2)
KOG-07 Kognitivni razvoj
ODRP-07 Odabrani dijelovi Razvojne psihologije
PS1-UURP Uvod u razvojnu psihologiju
PDM122 Psihologija djetinjstva i mladosti
PS1-SER31O Socijalno – emocionalni razvoj
PS1-TKR22O Teorije kognitivnog razvoja
PS1-TRSP3I Teorije razvoja simboličkih procesa
PDMO-07 Psihologija djetinjstva, mladosti i odraslih
PVPPD112 Psihologija predškolskog djeteta
RP111 Razvojna psihologija
UURPFZF Uvod u razvojnu psihologiju

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar i Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Etnocentrizam u zagrljaju različitih modela religioznih orijentacija

  Naučni skup Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'', 15.–17. septembar 2016.
  Publikacija Knjiga sažetaka ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'' (Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem, 15.–17. septembar, Banja Luka)
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Vladimir Turjačanin, Biljana Mirković i Dejan Kantar
  Strana od 31
  Strana do 31

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014, održanog 6−7. juna 2014. u Banjoj Luci. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2014
  Autori Dejan Kantar
  Strana od rad u štampi

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije, održanog 2−3. novembra 2012. u Banjoj Luci, Knjiga 13. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Marija Đundić i Dejan Kantar
  Strana od 511
  Strana do 532