Navigacija

Dejan Kantar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Razvojna psihologija viši asistent 31. maj 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
KOG-07 Kognitivni razvoj
ODRP-07 Odabrani dijelovi Razvojne psihologije
PVPPD112 Psihologija predškolskog djeteta
PDM122 Psihologija djetinjstva i mladosti
PDM122-07 Psihologija djetinjstva i mladosti
PDMO-07 Psihologija djetinjstva, mladosti i odraslih
PS1-SER31O Socijalno – emocionalni razvoj
PS1-TKR22O Teorije kognitivnog razvoja
PS1-TRSP3I Teorije razvoja simboličkih procesa
PS1-TRSP3Ia Odabrani dijelovi iz razvojne psihologije
PS1-UURP Uvod u razvojnu psihologiju
RP111 Razvojna psihologija
RP1FZF Razvojna psihologija 1
RP2122 Razvojna psihologija 2
SER31-07 Socijalno – emocionalni razvoj (Razvojna psihologija 3)
TKR22-07 Teorije kognitivnog razvoja (Razvojna psihologija 2)
UURP-07 Uvod u razvojnu psihologiju (Razvojna psihologija 1)
UURP-US-07 Uvod u razvojnu psihologiju
UURPFZF Uvod u razvojnu psihologiju
UURPFZF-07 Uvod u razvojnu psihologiju

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-14 Razvojna psihologija
SR-21 Razvojna psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O konstruktivističkom okviru Pijažeovog teorijskog pristupa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Dejan Kantar
  Broj 26
  Strana od (rad u štampi)
  Strana do (rad u štampi)

Radovi sa skupova

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA): Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup 3. Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2016.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem.
  Godina 2018
  Autori Dejan Kantar, Tamara Pribišev-Beleslin i Aleksandra Hadžić
  Strana od (rad u štampi)

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Naučni skup Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  Publikacija Knjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Dejan Kantar i Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 88

  Etnocentrizam u zagrljaju različitih modela religioznih orijentacija

  Naučni skup Naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'', 15.–17. septembar 2016.
  Publikacija Knjiga sažetaka ''3. otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016'' (Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 15–17. septembar, Banja Luka)
  Godina 2016
  Autori Srđan Dušanić, Vladimir Turjačanin, Biljana Mirković i Dejan Kantar
  Strana od 31
  Strana do 31

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Otvoreni dani psihologije: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka 2014. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 92
  Strana do 114

  Ratni stresori i dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori rezilijentnosti u ranoj odrasloj dobi

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2014.
  Publikacija Knjiga sažetaka sa međunarodnog naučno-stručnog skupa održanog 6−7. juna 2014. Banja Luka: Društvo psihologa Republike Srpske – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Dejan Kantar
  Strana od 59

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Knjiga sažetaka sa naučnog skupa održanog 2−3. novembra 2012, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Đundić Marija i Dejan Kantar
  Strana od 35
  Strana do 36

  Odnos afektivne vezanosti i kvaliteta prijateljstava na internet društvenim mrežama

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa (2−3. novembar 2012. godine). Knjiga 13. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Marija Đundić i Dejan Kantar
  Strana od 511
  Strana do 532

Projekti

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Ovo je prva studija na našem prostoru koja će testirati model individualizovanog rada sa djecom bez roditeljskog staranja mlađom od 6 godina. Studija ima za cilj da podstakne razvojne kapacitete i spriječi razvojna kašnjenja kod višestruko traumatizovane djece izložene separaciji od primarnih staratelja i životu u kolektivnom smještaju...

Broj projekta 0251303
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Milana Damjenić, ma
doc. dr Siniša Lakić
Dejan Kantar, ma
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Tatjana Duronjić
Dejan Kantar, ma
prof. dr Aleksandra Hadžić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Tanja Glišić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 01.03.2017.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM