Navigacija

Bojan Vlaški, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 21

051/339-039
lokal 139
Uža naučna/umjetnička oblast Upravno pravo i uprava
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Pravni fakultet

OS11PUP Posebni upravni postupci
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11JAU Javna uprava

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK09UPP Upravno pravo
OBK12POP Policijsko pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Oblici i modeli zaštite konkurencije u uporednom pravu

  DOI 10.5937/zrpfns50-10462
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen L
  Broj 1/2016
  Strana od 291
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Upravne mjere upravljene prema privrednim subjektima-odabrana pitanja

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 4-6/2106
  Strana od 584
  Strana do 597
  Veb adresa http://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Neki aspekti nadzora nad radom sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/BPG1601239V
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen XII
  Broj 1-2/2016
  Strana od 239
  Strana do 258
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Upravnopravni aspekti zaštite konkurencije u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SPM162249002V
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 22
  Broj 49/2016
  Strana od 45
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Sadržina i prav(n)a priroda koncepta dobre uprave

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen LIV
  Broj 71/2015
  Strana od 277
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  Časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  O prisustvu i primjeni evropskih načela dobre uprave u pozitivnom pravu Republike Srpske

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Broj 9/10
  Strana od 131
  Strana do 145
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Sloboda pristupa informacijama - zašto je potrebna reforma pravnog okvira u Republici Srpskoj?

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 10
  Broj 35
  Strana od 493
  Strana do 507
  Veb adresa http://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Neki elementi razvojne dimenzije koncepta dobre uprave

  DOI 10.7251/GPF1335165V
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Bojan Vlaški
  Volumen 35
  Broj 35
  Strana od 165
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Radovi sa skupova

  Standardi uslužnosti javne uprave u svjetlu dobre i loše uprave

  Naučni skup Usluge i zaštita korisnika
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika, Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja 2015. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu
  Godina 2015
  Autori Bojan Vlaški
  Strana od 879
  Strana do 899

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
  Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html