Navigation

prof. dr Radenko Jotanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-063
lokal 163
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo vanredni profesor July 13, 2017

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07OZKP Osnove zemljišno-knjižnog prava
OGD09OZKP Osnove zemljišno-knjižnog prava
OGD19OP Osnove prava

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14ZKP Zemljišno-knjižno pravo
MS14NTP Notarsko pravo
MS19NP Notarsko pravo
MS19PRN Pravo registra nepokretnosti
Akademske studije prvog ciklusa
OS07GRP Građansko pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19PL Prava ličnosti
DS19POP Pravo obezbjeđenja potraživanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "PRAVNI ZNAČAJ UPISA PROMJENE SADRŽAJA HIPOTEKE"

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Volumen 41
  Broj 41
  Strana od 101
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  Legal mortgage modus acquirendi

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 40
  Strana od 75
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?p=850

  Povreda prava na fizički integritet nezakonitim ili nepravilnim radom državnih organa

  DOI 10.7251/GOD1739105J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 39
  Strana od 105
  Strana do 123
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  Pravo na tjelesni integritet ličnosti

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 38
  Strana od 35
  Strana do 63

  Zaštita žiranata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Časopis Društveni ogledi - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Darko Radić and Radenko Jotanović
  Volumen 3
  Broj 1/2016
  Strana od 141
  Strana do 157
  Veb adresa drustveniogledi.ibu.edu.ba

  Registrovana zaloga prema Okvirnom zakonu o zalozima

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 48
  Strana od 9
  Strana do 37
  Veb adresa www.spmisao.rs

  Pravni status životinja u građanskom pravu

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 36
  Strana od 101
  Strana do 122

  Naknada materijalne štete zbog povrede prava ličnosti

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 35
  Strana od 33
  Strana do 55

  Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2012
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 45
  Strana od 117
  Strana do 138
  Veb adresa www.spmisao.rs

  Prava ličnosti u pravu Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 31-32/2010
  Strana od 349
  Strana do 366
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Poslovi notara prema Zakonu o notarima Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2005
  Autori Radenko Jotanović
  Broj XXIX
  Strana od 307
  Strana do 317

  Sadržina djelatnosti notara u Bosni i Hercegovini

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2005
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40

  Prenos prava na otkup stana

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Radenko Jotanović
  Broj XXVI
  Strana od 359
  Strana do 370

  Sticanje i gubljenje stvarnih službenosti

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2001
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 1-4
  Strana od 549
  Strana do 556

Radovi sa skupova

  Prenatalna zaštita prava ličnosti

  Naučni skup Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka
  Publikacija Zbornik radova: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka
  Godina 2020
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 133
  Strana do 152

  Ništave odredbe u ugovoru o kreditu

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Publikacija Zbornik radova sa 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 134
  Strana do 148

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

  Naučni skup VIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, na opštu temu "Pravo, tradicija i promjene"
  Publikacija Zbornik radova: "Pravo, tradicija i promjene", Tom drugi
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 108
  Strana do 124

  STICANJE ZAKONSKE HIPOTEKE NA OSNOVU NAČELA POUZDANJA U JAVNU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 235
  Strana do 252

  PRAVNO DEJSTVO HIPOTEKE U SLUČAJU PRENOSA PUTEM CESIJE

  Naučni skup XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  Publikacija Zbornik radova sa XIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 23
  Strana do 38

  KONSTITUTIVNO VERSUS DEKLARATIVNO DEJSTVO UPISA U JEDINSTVENU EVIDENCIJU (KATASTAR) NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5518215J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 215
  Strana do 231

  Hipoteka na pravu građenja

  Naučni skup Univerzalno i osobeno u pravu
  Publikacija Univerzalno i osobeno u pravu - Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom II, Kosovska Mitrovica
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović and Bosiljka Čubrilović
  Strana od 357
  Strana do 376

  Građanskopravna zaštita prava ličnosti

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5117101J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2017
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 101
  Strana do 118

  Načelo upisa u katastar nepokretnosti u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 215
  Strana do 232

  Odnos između prava ličnosti i prava (mas)medija

  Naučni skup Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 547
  Strana do 555

  Posebno pravno regulisanje za određene vrste stvari u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 187
  Strana do 207

  Pravo građenja

  Naučni skup MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PRAVO U FUNKCIJI ZAŠTITE SLABIJEG“
  Publikacija Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 70/2015
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 637
  Strana do 656
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf

  Načelo povjerenja u Katastar nepokretnosti u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija PRAVNA RIJEČ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2014
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 553
  Strana do 572

  Pravni okvir elektronizacije notarskih kancelarija i usluga u Republici Srpskoj

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2013
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 327
  Strana do 342

  Odgovornost za povredu ugovora

  Naučni skup Budvanski pravnički dani - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva
  Godina 2012
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 117
  Strana do 130

  Transplantacija u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 297
  Strana do 312

  Pravo na život i/ili pravo na smrt u kontekstu eutanazije

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 179
  Strana do 192

  Građanskopravni aspekti upotrebe in vitro embriona u postupku "vještačke"oplodnje

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2009
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 1165
  Strana do 1181

  Pravo građenja prema Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske

  Naučni skup Budvanski pravnički dani - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva
  Godina 2009
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 85
  Strana do 98

  Pojam prava građenja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2006
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 369
  Strana do 381

Ostali radovi

  Zajednica života osoba istog spola u Republici Hrvatskoj

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-41-0
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 9
  Strana do 26
  Veb adresa www.soc.ba

Knjige

  Objašnjenja uz Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

  Izdavač Bina
  ISBN 978-99938-91-86-4
  Godina 2020
  Autori Strahinja Ćurković and Radenko Jotanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 272

  Građansko pravo, knjiga 2 - Stvarno pravo

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-97-7
  Godina 2020
  Autori Ilija Babić and Radenko Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 452

  GRAĐANSKO PRAVO, KNJIGA 1 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-84-7
  Godina 2018
  Autori Ilija Babić and Radenko Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 308

  Pravo na fizički integritet kao osnova drugih prava ličnosti

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-76-2
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 432

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Bosiljka Cubrilovic
Irena Radic
Nikola Aleksic
prof. dr Darko Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
doc. Bojan Vlaski, ma
doc. dr Stojana Petrovic
prof. dr Radenko Jotanovic
prof. dr Nevenko Vranjes
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 23902.25 BAM